29.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 348/1


A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2011. november 23.)

a 691/2010/EU bizottsági rendelet szerinti teljesítménytervekben foglalt teljesítménycélok felülvizsgálatáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

2011/C 348/01

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének megállapításáról, valamint a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról szóló 2096/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. július 29-i 691/2010/EU bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének megállapításáról, valamint a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról szóló 2096/2005/EK rendelet módosításáról szóló 691/2010/EU bizottsági rendelet az európai uniós szintű teljesítménycélokkal való összhang biztosítása érdekében a tagállamok számára nemzeti vagy funkcionális légtérblokkok – kötelező nemzeti célokat és a funkcionális légtérblokk szintjén megállapított célokat is tartalmazó – teljesítményterveinek elfogadását írja elő. Előírja továbbá, hogy a Bizottságnak értékelnie kell a nemzeti vagy funkcionális légtérblokkokkal kapcsolatos céloknak az európai uniós szintű teljesítménycélokkal való összhangját.

(2)

A Bizottság a 691/2010/EU bizottsági rendelet 13. cikkének (3) bekezdése értelmében határozhat úgy, hogy a felülvizsgált teljesítménycélok elfogadására vonatkozó ajánlást küld az érintett tagállam(ok)nak.

(3)

A 691/2010/EU bizottsági rendelet 3. cikkének megfelelően a Bizottság 2010. július 29-én teljesítmény-felülvizsgálati szervet jelölt ki annak érdekében, hogy az segítse a teljesítményrendszer végrehajtásával kapcsolatos munkáját.

(4)

A nemzeti vagy funkcionális légtérblokkokkal kapcsolatos célok kitűzése érdekében a Bizottság 2011/121/EU határozatában (2) európai uniós szintű teljesítménycélokat fogadott el a 2012–2014. évekre. Ezek a célok három fő teljesítményterületre vonatkoznak: a környezetre, a kapacitásra és a költséghatékonyságra. Az első referencia-időszakban a biztonság és a környezet területét illetően a tagállamoknak nem kellett kötelező célokat kitűzniük.

(5)

A tagállamok 2011. július 5-ig tájékoztatták a Bizottságot nemzeti terveikről, köztük Belgium és Luxemburg közösen benyújtott tervéről. Dánia és Svédország funkcionális légtérblokkjuk, a dán–svéd funkcionális légtérblokk tekintetében nyújtottak be tervet a Bizottsághoz. Belgium, Franciaország, Németország, Luxemburg, Hollandia és Svájc funkcionális légtérblokkjuk, a FABEC tekintetében nyújtottak be tervet a Bizottsághoz.

(6)

A teljesítmény-felülvizsgálati szerv 2011 júliusában és augusztusában segített a Bizottságnak a nemzeti és funkcionális légtérblokkokra vonatkozó teljesítménytervek értékelésében, majd 2011. szeptember 20-án értékelő jelentést tett a Bizottságnak.

(7)

A teljesítmény-felülvizsgálati szerv értékelő jelentésében kitért a 2011/121/EU határozatának 3. cikkében megállapított előfeltevésekre, a nyilvánosan vagy a Eurocontrolnál elérhető információkra, valamint a tagállamok által a nemzeti és funkcionális légtérblokkok teljesítményterveiben elérhetővé tett információkra.

(8)

Tekintettel az elsődleges biztonsági célkitűzésekre, a nemzeti és funkcionális légtérblokkok teljesítményterveinek és azok céljainak Bizottság általi értékelése a bizottsági rendelet III. mellékletében meghatározott kritériumokon, mindenekelőtt a szóban forgó melléklet 1. pontja b) alpontjának megfelelően az egyes tagállamok általános helyzetének figyelembe vételén alapult. Az értékelés nem csupán a 691/2010/EU rendeletben megkövetelt teljesítménycélokat veszi figyelembe, de más teljesítménymutatókat vagy -célokat is, amelyek egy nemzeti vagy funkcionális légtérblokkal kapcsolatos kezdeményezés eredményeként kerülhettek bele a tervekbe.

(9)

A tagállamoknak a 691/2010/EU rendelet 13. cikkének (4) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően el kell fogadniuk a nemzeti vagy funkcionális légtérblokkok felülvizsgált teljesítménycéljait, valamint az azok elérését elősegítő megfelelő intézkedéseket.

(10)

A kapacitáscélok felülvizsgálata során figyelmet kell fordítani a hálózatkezelő kapcsolattartói és támogatói feladataira.

(11)

Az 1794/2006/EK bizottsági rendelet (3) 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően a tagállamoknak a referencia-időszakra vonatkozó egységdíjakat 2011. november 1-jéig kell kiszámítaniuk a nemzeti vagy funkcionális légtérblokkok teljesítménytervei, és az azokban meghatározott költséghatékonysági célok alapján. Ha a felülvizsgált költséghatékonysági célok 2011. november 1-jét követően kerülnek elfogadásra, a referencia-időszakra vonatkozó egységdíjakat újra ki kell számítani a véglegesen elfogadott költséghatékonysági célok alapján.

(12)

A teljesítmény-felülvizsgálati szerv értékelő jelentésének közzétételét követően több tagállam is jelezte azon szándékát, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket a felülvizsgált teljesítménycéloknak az ebben az ajánlásban megfogalmazott bizottsági álláspontnak megfelelő elfogadására.

(13)

Ezt az ajánlást megfelelőképpen figyelembe kell venni a felülvizsgált teljesítménycéloknak a 691/2010/EU rendelet 14. cikke szerinti eljárásnak megfelelő értékelésekor.

(14)

A Bizottság a 691/2010/EU rendelet 13. cikkének (3) bekezdésével összhangban konzultációt folytatott az ezen ajánlás által érintett tagállamokkal.

(15)

Az ezen ajánlásban előírt intézkedések összhangban vannak az egységes égbolttal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

1.

Ezzel az ajánlással a Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy – tekintettel a teljesítmény-felülvizsgálati szerv által végzett értékelésekre és az (5) bekezdésben említett kapcsolatok terén elért eredményekre – szükséges és/vagy megfelelő esetben fogadjanak el felülvizsgált teljesítménycélokat a nemzeti vagy funkcionális légtérblokkok teljesítményterveihez annak érdekében, hogy azok a 2011/121/EU határozattal a 2012–2014. évekre (a továbbiakban: referencia-időszak) elfogadott európai uniós szintű teljesítménycélokkal összhangban legyenek, és megfelelőképpen hozzájáruljanak e célok eléréséhez.

2.

A teljesítmény-felülvizsgálati szerv értékelési jelentésében foglalt ajánlások alapján a Bizottság úgy látja, hogy:

a)

a Görögország, Spanyolország, Ausztria, Lengyelország és az Egyesült Királyság által a nemzeti tervben kitűzött kapacitáscélok nincsenek összhangban az európai uniós szintű teljesítménycélokkal és nem járulnak hozzá megfelelőképpen azok eléréséhez;

b)

a Belgium, Németország, Franciaország, Luxemburg és Hollandia által a közép-európai funkcionális légtérblokkra (FABEC) vonatkozó tervben kitűzött kapacitáscélok nincsenek összhangban az európai uniós szintű teljesítménycélokkal és nem járulnak hozzá megfelelőképpen azok eléréséhez;

c)

a Bulgária, a Cseh Köztársaság, Németország, Észtország, Írország, Spanyolország (a kontinentális útvonaldíj-körzet esetében), Franciaország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Magyarország, Málta, Ausztria, Portugália, Finnország, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Svédország és az Egyesült Királyság által a nemzeti tervben kitűzött költséghatékonysági célok nincsenek összhangban az európai uniós szintű teljesítménycélokkal és nem járulnak hozzá megfelelőképpen azok eléréséhez;

3.

A Bizottság felszólítja az érintett tagállamokat, hogy gondoskodjanak a teljesítmény-felülvizsgálati szerv értékelési jelentésében foglalt ajánlások figyelembevételéről.

Különösen, az egyes tagállamok körülményeit figyelembe véve:

a)

Görögország, Spanyolország, Lengyelország, Ausztria és az Egyesült Királyság esetében aképpen kell javítani a kapacitáscélokon, hogy ezek az országok 2014-re teljesítsék legalább a következő referenciaértékeket (a Eurocontrol által kiszámított értékek, melyek felhasználásra kerültek a teljesítmény-felülvizsgálatra vonatkozó értékelési jelentésben):

Görögország: átlagosan 0,26 percnyi késés járatonként

Spanyolország: átlagosan 0,31 percnyi késés járatonként

Lengyelország: átlagosan 0,26 percnyi késés járatonként

Ausztria: átlagosan 0,23 percnyi késés járatonként

Egyesült Királyság: átlagosan 0,27 percnyi késés járatonként

b)

Belgium, Németország, Franciaország, Luxemburg és Hollandia esetében aképpen kell javítani a FABEC-re vonatkozó kapacitáscélokon, hogy ezek az országok 2014-re teljesítsék legalább a következő referenciaértéket: átlagosan 0,4 percnyi késés járatonként.

c)

A (2) bekezdés c) pontjában említett tagállamok ragadjanak meg minden lehetőséget a nemzeti vagy funkcionális légtérblokkok teljesítményterveiben szereplő költséghatékonysági célok további javítására a referencia-időszakra vonatkozóan, különös tekintettel az általános változtatásokra, a tőkeköltségek és a támogatási költségek (a műveleteket végző légiforgalmi irányítókkal kapcsolatos költségektől eltérő költségek) csökkentésére, a termelékenység növelésére és a funkcionális légtérblokkok kialakításával kapcsolatos beruházások ésszerűsítésére.

d)

A Cseh Köztársaság, Németország, Észtország, Írország, Spanyolország, Franciaország, Málta, Ausztria, Szlovákia, Finnország és az Egyesült Királyság esetében felül kell vizsgálni a kockázati díj és ebből következően a sajáttőke-arányos nyereség alapját képező előfeltevéseket, és meg kell indokolni a tőkeköltségek jelentős növekedését.

e)

Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Franciaország, Olaszország, Lettország, Magyarország, Málta, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és az Egyesült Királyság esetében újra kell értékelni a teljesítménycélok elérését célzó beruházások méretét és szükségességét a referencia-időszakra vonatkozóan, figyelembe véve e beruházások ésszerűsítésének lehetőségét a funkcionális légtérblokkok vagy a regionális projektek összefüggésében.

4.

A (3) bekezdésben megfogalmazott ajánlásokon túlmenően:

a)

A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy határozzák meg a nemzeti vagy funkcionális légtérblokkok teljesítményterveiben, hogy a beruházások a referencia-időszakban miként járulnak hozzá a teljesítménycélok eléréséhez, illetve milyen hatást gyakorolnak azokra, és ennek érdekében hivatkozzanak esettanulmányokra és/vagy költséghatékonysági elemzésekre, illetve ismertessék e beruházások jelentőségét az európai ATM-főterv, különösen az első végrehajtási csomag megvalósítása szempontjából. Ezeknek az információknak összhangban kell lenniük a léginavigációs szolgáltató által készített, a 2096/2005/EK bizottsági rendelet (4) I. mellékletének 2.2. pontja szerinti üzleti tervben foglalt információkkal.

b)

A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy a referencia-időszak végén szükséges kiigazítások elősegítése érdekében állapítsanak meg előfeltevéseket és logikai alapokat azon költségek meghatározásához, amelyeket az 1794/2006/EK rendelet 11a. cikkének (8) bekezdésével összhangban ellenőrzésen kívül esőnek lehet tekinteni.

c)

A Bizottság felkéri a funkcionális légtérblokkot létrehozó tagállamokat, hogy amennyiben – a teljesítmény-felülvizsgálati szervvel együtt – még nem fogadtak el a funkcionális légtérblokk szintjén megállapított célokat tartalmazó teljesítménytervet, közöljenek olyan összesített teljesítménycélokat a Bizottsággal, amelyek a 691/2010/EU rendelet 5. cikke (3) bekezdésének megfelelően tükrözik a funkcionális légtérblokk szintjén az európai uniós szintű teljesítménycélokkal való összhangot.

5.

A Bizottság a teljesítmény-felülvizsgálati szervvel együttműködve két- vagy többoldalú kapcsolatok révén nyomon kívánja követni ezen ajánlás végrehajtását.

6.

Ennek az ajánlásnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 23-án.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök


(1)  HL L 201., 2010.8.3., 1. o.

(2)  HL L 48., 2011.2.23., 16. o.

(3)  HL L 341., 2006.12.7., 3. o.

(4)  HL L 335., 2005.12.21., 13. o.