03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

118


32002L0023


L 064/13

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2002/23/CE A COMISIEI

din 26 februarie 2002

de modificare a anexelor la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului în ceea ce privește stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe cereale, alimente de origine animală și anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 86/362/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe cereale (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/57/CE a Comisiei (2), în special articolul 10,

având în vedere Directiva 86/363/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe alimentele de origine animală (3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/57/CE, în special articolul 10,

având în vedere Directiva 90/642/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume (4), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/5/CE a Comisiei (5), în special articolul 7,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitofarmaceutice (6), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/103/CE a Comisiei (7), în special articolul 4 alineatul (1) litera (f),

întrucât:

(1)

Noile substanțe active metil-flupirsulfuron, pimetrozină, azoxistrobină și kresoxim-metil (denumite în continuare „substanțele active în cauză”) au fost înscrise în anexa I la Directiva 91/414/CEE, prin Directivele 2001/49/CE (8), 2001/87/CE (9), 98/47/CE (10) și respectiv 1999/1/CE (11) ale Comisiei, în vederea utilizării ca erbicid pe cereale, ca insecticid pe cereale, fructe, legume, păstăioase uscate, plante oleaginoase și hamei, ca fungicid fără utilizare specificată și, respectiv, ca fungicid pe cereale, fructe semințoase și viță de vie.

(2)

Substanțele active în cauză au fost înscrise în anexa I pe baza evaluării informațiilor furnizate în ceea ce privește utilizările propuse. Anumite state membre au furnizat informații privind respectivele utilizări, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE. Informațiile disponibile au fost analizate și sunt suficiente pentru a autoriza stabilirea anumitor conținuturi maxime de reziduuri (CMR).

(3)

În cazul în care nu există CMR comunitare sau provizorii, statele membre stabilesc, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE, CMR naționale provizorii, înainte de autorizarea produselor fitosanitare care conțin substanțele active în cauză.

(4)

În scopul înscrierii substanțelor active în cauză în anexa I la Directiva 91/414/CEE, evaluările tehnice și științifice corespunzătoare au fost realizate sub formă de rapoarte de sinteză ale Comisiei, care au fost publicate la 16 octombrie 1998, 27 aprilie 2001, 22 aprilie 1998 și respectiv 27 iulie 2001 pentru kresoxim-metil, metil-flupirsulfuron, azoxistrobină și pimetrozină. În respectivele rapoarte, doza zilnică admisă (DZA) a fost stabilită la 0,4 mg/kg g.c./zi pentru kresoxim-metil, la 0,035 mg/kg g.c./zi pentru metil-flupirsulfuron, la 0,1 mg/kg g.c./zi pentru azoxistrobină și la 0,03 mg/kg g.c./zi pentru pimetrozină. Expunerea consumatorilor de produse alimentare tratate cu substanțele active în cauză pe întreaga durată a vieții a fost estimată și evaluată în conformitate cu procedurile și practicile comunitare, ținându-se seama de directivele publicate de Organizația Mondială a Sănătății (12) și de avizul Comitetului științific pentru plante privind metodologia utilizată (13), iar conținuturile maxime de reziduuri propuse în acest sens au fost calculate astfel încât să nu depășească DZA.

(5)

În timpul evaluărilor și discuțiilor premergătoare înscrierii substanțelor metil-flupirsulfuron, azoxistrobină și kresoxim-metil în anexa I la Directiva 91/414/CEE nu s-a remarcat nici un efect toxic acut care să impună stabilirea unei doze de referință acute. Doza de referință acută pentru pimetrozină s-a stabilit la 0,1 mg/kg g.c./zi. Pe baza evaluării expunerii, CMR propuse nu duc la o expunere acută inacceptabilă a consumatorilor.

(6)

Pentru a garanta o protecție adecvată a consumatorului împotriva expunerii la reziduuri din și de pe produsele pentru care nu s-a acordat nici o autorizație, se recomandă stabilirea unor CMR provizorii la pragul de detectare pentru toate produsele care fac obiectul Directivelor 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE. Stabilirea unor CMR provizorii la nivel comunitar nu împiedică statele membre să stabilească CMR provizorii, aplicabile pentru metil-flupirsulfuron, pimetrozină, azoxistrobină și kresoxim-metil în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE și cu anexa VI la aceeași directivă. Se consideră că o perioadă de patru ani este suficientă pentru a permite majoritatea celorlalte utilizări ale substanțelor active în cauză. La încheierea respectivei perioade, CMR provizorii trebuie să devină definitive.

(7)

Comunitatea a notificat Organizației Mondiale a Comerțului proiectul de directivă al Comisiei, pentru redactarea respectivei directive ținându-se seama de observațiile primite. Pentru combinații pesticid/cultură specifică utilizate în țările terțe, CMR ar putea fi examinate de Comisie pe baza datelor acceptabile prezentate.

(8)

S-a ținut seama de avizele Comitetului științific pentru plante, în special de orientările și recomandările privind protecția consumatorilor de produse alimentare tratate cu pesticide.

(9)

Prezenta directivă este în conformitate cu avizul Comitetului permanent fitosanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Următoarele conținuturi maxime de reziduuri de pesticide se adaugă la anexa II partea A la Directiva 86/362/CEE:

Reziduuri de pesticide

Conținut maxim în

mg/kg

Metil-flupirsulfuron

0,02 (14)  (15)

Cereale

Pimetrozină

0,02 (14)  (15)

Cereale

La 1 decembrie 2005, conținuturile maxime provizorii de reziduuri pentru metil-flupirsulfuron și pimetrozină își pierd caracterul provizoriu și devin definitive în sensul articolului 4 alineatul (1) din Directiva 86/362/CEE.

Articolul 2

Următoarele reziduuri de pesticide se adaugă la anexa II partea B la Directiva 86/363/CEE:

Reziduuri de pesticide

Conținut maxim

(mg/kg)

din grăsimea din carne, preparate din carne, organe comestibile și grăsimi animale enumerate de anexa I la pozițiile NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 și 1602

pentru laptele și produsele lactate enumerate de anexa I la pozițiile NC 0401, 0402, 0405 00 și 0406

din ouă proaspete, fără coajă, pentru ouăle de pasăre și gălbenușurile de ou menționate de anexa I la pozițiile NC 0407 00 și 0408

Pimetrozină

0,01 (16)  (17)

0,01 (16)  (17)

0,01 (16)  (17)

La 1 decembrie 2005, conținuturile maxime provizorii de reziduuri pentru pimetrozină își pierd caracterul provizoriu și devin definitive în sensul articolului 4 alineatul (1) din Directiva 86/363/CEE.

Articolul 3

Conținuturile maxime de reziduuri de pesticide aplicabile substanțelor kresoxim-metil și pimetrozină, prevăzute de anexa la prezenta directivă, se adaugă la anexa II la Directiva 90/642/CEE. Conținuturile maxime de reziduuri de pesticide aplicabile substanței azoxistrobină, prevăzute de anexa la prezenta directivă, le înlocuiesc pe cele prevăzute de anexa II la Directiva 90/642/CEE.

Articolul 4

Conținuturile maxime provizorii de reziduuri de pesticide aplicabile substanței kresoxim-metil, prevăzute de anexa II la Directiva 90/642/CEE, se modifică și devin 0,2 mg/kg p pentru căpșuni. p indică conținutul maxim provizoriu de reziduuri.

Pentru kresoxim-metil, CMR provizorii devin definitive de la 19 octombrie 2004.

Articolul 5

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 august 2002. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

(2)   Statele membre aplică aceste dispoziții începând cu 1 septembrie 2002.

(3)   Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 6

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 februarie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 221, 7.8.1986, p. 37.

(2)  JO L 208, 1.8.2001, p. 36.

(3)  JO L 221, 7.8.1986, p. 43.

(4)  JO L 350, 14.12.1990, p. 71.

(5)  JO L 34, 5.2.2002, p. 7.

(6)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(7)  JO L 304, 21.11.2001, p. 14.

(8)  JO L 176, 29.6.2001, p. 61.

(9)  JO L 276, 19.10.2001, p. 17.

(10)  JO L 191, 7.7.1998, p. 50.

(11)  JO L 21, 28.1.1999, p. 21.

(12)  Ghid de estimare a cantităților de reziduuri de pesticide în produse alimentare (revizuit), pregătit de Sistemul mondial de supraveghere continuă a mediului/program alimentar (GEMS/Food Programme) în colaborare cu Comitetul codex pentru reziduuri de pesticide, publicat de Organizația Mondială a Sănătății, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(13)  Avizul Comitetului științific pentru plante privind modificarea anexelor la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE (aviz dat de Comitetul științific pentru plante la 14 iulie 1998) (http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scp/out21_en.html).

(14)  Indică pragul de detectare.

(15)  Indică conținutul maxim provizoriu de reziduuri. În ceea ce privește produsele agricole prevăzute de anexa II la Directiva 86/362/CEE, în cazul în care conținuturile maxime de reziduuri aplicabile substanțelor metil-flupirsulfuron și pimetrozină sunt urmate de „p”, acest lucru înseamnă că sunt provizorii, în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE.

(16)  Indică pragul de detectare.

(17)  Indică conținutul maxim provizoriu de reziduuri. În ceea ce privește produsele agricole prevăzute de anexa II la Directiva 86/363/CEE, în cazul în care conținuturile maxime de reziduuri aplicabile pimetrozinei sunt urmate de „p”, acest lucru înseamnă că sunt provizorii, în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE.


ANEXĂ

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri

Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri

(în mg/kg)

Metil-flupirsulfuron

Azoxistrobină

Pimetrozină

1. Fructe, proaspete, deshidratate sau nepreparate, conservate prin refrigerare, fără adaos de zahăr; nuci

0,02 (1)  (2)

 

 

(i) CITRICE

 

1 (1)

0,3 (1)

Grepfrut

 

 

 

Lămâi

 

 

 

Lămâi verzi

 

 

 

Mandarine (inclusiv clementine și hibrizi similari)

 

 

 

Portocale

 

 

 

Pomelo

 

 

 

Altele

 

 

 

(ii) NUCI (cu coajă sau fără)

 

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Migdale

 

 

 

Nuci de Brazilia

 

 

 

Anacard

 

 

 

Castane

 

 

 

Nuci de cocos

 

 

 

Alune

 

 

 

Nuci de Macadamia

 

 

 

Nuci pecan

 

 

 

Semințe de pin dulce

 

 

 

Fistic

 

 

 

Nuci comune

 

 

 

Altele

 

 

 

(iii) FRUCTE SEMINȚOASE

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Mere

 

 

 

Pere

 

 

 

Gutui

 

 

 

Altele

 

 

 

(iv) FRUCTE SÂMBUROASE

 

0,05 (1)  (2)

 

Caise

 

 

0,05 (1)

Cireșe

 

 

 

Piersici (inclusiv nectarine și hibrizi similari)

 

 

0,05 (1)

Prune

 

 

 

Altele

 

 

0,02 (1)  (2)

(v) BACE ȘI FRUCTE MICI

 

 

0,02 (1)  (2)

(a) Struguri de masă și struguri de vin

 

2

 

Struguri de masă

 

 

 

Struguri de vin

 

 

 

(b) Căpșune (altele decât sălbatice)

 

2 (1)

 

(c) Fructe de pădure (altele decât sălbatice)

 

0,05 (1)  (2)

 

Mure

 

 

 

Mure din culturi

 

 

 

Zmeură Logan

 

 

 

Zmeură

 

 

 

Altele

 

 

 

(d) Alte fructe mici și bace (altele decât cele sălbatice)

 

0,05 (1)  (2)

 

Afine

 

 

 

Răchițele

 

 

 

Coacăze (roșii, negre sau albe)

 

 

 

Strugurei

 

 

 

Altele

 

 

 

(e) Bace și fructe sălbatice

 

0,05 (1)  (2)

 

(vi) FRUCTE DIVERSE

 

 

0,02 (1)  (2)

Avocado

 

 

 

Banane

 

2

 

Curmale

 

 

 

Smochine

 

 

 

Kiwi

 

 

 

Kumquat

 

 

 

Cireșe chinezești

 

 

 

Mango

 

 

 

Măsline

 

 

 

Fructul pasiunii

 

 

 

Ananas

 

 

 

Rodii

 

 

 

Altele

 

0,05 (1)  (2)

 

2. Legume, proaspete sau nepreparate, în stare congelată sau uscate

0,02 (1)  (2)

 

 

(i) LEGUME RĂDĂCINOASE ȘI TUBERCULI

 

 

0,02 (1)  (2)

Sfeclă

 

 

 

Morcovi

 

0,2 (1)

 

Țelină

 

 

 

Hrean

 

0,2 (1)

 

Topinambur

 

 

 

Păstârnac

 

0,2 (1)

 

Pătrunjel rădăcină

 

0,2 (1)

 

Ridichi

 

 

 

Barba-caprei

 

0,2 (1)

 

Cartofi dulci

 

 

 

Nap suedez

 

 

 

Nap

 

 

 

Igname

 

 

 

Altele

 

0,05 (1)  (2)

 

(ii) LEGUME CULTIVATE PENTRU BULBI

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Usturoi

 

 

 

Ceapă

 

 

 

Ceapă eșalotă

 

 

 

Ceapă de primăvară

 

 

 

Altele

 

 

 

(iii)   

LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUCT

(a)   

Solanacee

Tomate roșii

 

2 (1)

0,5 (1)

Ardei gras

 

2 (1)

1 (1)

Pătlăgele vinete

 

2 (1)

0,5 (1)

Altele

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

(b) Cucurbitacee cu coajă comestibilă

 

1 (1)

0,5 (1)

Castraveți

 

 

 

Castraveți cornișon

 

 

 

Dovlecei

 

 

 

Altele

 

 

 

(c) Cucurbitacee cu coajă necomestibilă

 

0,5 (1)

0,2 (1)

Pepene galben

 

 

 

Dovleac

 

 

 

Pepene verde

 

 

 

Altele

 

 

 

(d) Porumb zaharat

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

(iv) LEGUME BRASICACEE

 

0,05 (1)  (2)

 

(a) Varză (cu inflorescență)

 

 

0,02 (1)  (2)

Broccoli

 

 

 

Conopidă

 

 

 

Altele

 

 

 

(b)   

Varză (pentru căpățână)

Varză de Bruxelles

 

 

 

Varză cu căpățână

 

 

0,05 (1)

Altele

 

 

0,02 (1)  (2)

(c) Varză (pentru frunze)

 

 

0,02 (1)  (2)

Varză chinezească

 

 

 

Varză care nu formează căpățână

 

 

 

Altele

 

 

 

(d) Gulii

 

 

0,02 (1)  (2)

(v)   

LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUNZE ȘI PLANTE AROMATICE

(a) Lăptucă și plante similare

 

3 (1)

1 (1)

Creson

 

 

 

Untișor

 

 

 

Lăptucă

 

 

 

Cicoare de grădină cu frunze întregi

 

 

 

Altele

 

 

 

(b) Spanac și plante similare

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Spanac

 

 

 

Frunze de sfeclă

 

 

 

Altele

 

 

 

(c) Năsturel

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

(d) Cicoare

 

0,2 (1)

0,02 (1)  (2)

(e) Plante aromatice

 

0,05 (1)  (2)

1 (1)

Asmățui

 

 

 

Ceapă de iarnă

 

 

 

Pătrunjel frunze

 

 

 

Țelină frunze

 

 

 

Altele

 

 

 

(vi) LEGUME ZARZAVATURI (proaspete)

 

 

0,02 (1)  (2)

Fasole (păstăi)

 

1 (1)

 

Fasole (boabe)

 

 

 

Mazăre (păstăi)

 

0,5 (1)

 

Mazăre (boabe)

 

0,2 (1)

 

Altele

 

0,05 (1)  (2)

 

(vii) LEGUME CULTIVATE PENTRU TULPINĂ (proaspete)

 

 

0,02 (1)  (2)

Sparanghel

 

 

 

Cardon

 

 

 

Țelină

 

5 (1)

 

Fenicul

 

 

 

Anghinare

 

1 (1)

 

Praz

 

0,1 (1)

 

Rubarbă

 

 

 

Altele

 

0,05 (1)  (2)

 

(viii) CIUPERCI

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

(a) Ciuperci de cultură

 

 

 

(b) Ciuperci sălbatice

 

 

 

3. Legume uscate

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)

0,02 (1)  (2)

Fasole

 

 

 

Linte

 

 

 

Mazăre

 

 

 

Altele

 

 

 

4. Semințe oleaginoase

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

Semințe de cânepă

 

 

 

Arahide

 

 

 

Semințe de mac

 

 

 

Semințe de susan

 

 

 

Semințe de floarea soarelui

 

 

 

Semințe de rapiță

 

 

 

Boabe de soia

 

 

 

Semințe de muștar

 

 

 

Semințe de bumbac

 

 

0,05 (1)

Altele

 

 

0,02 (1)  (2)

5. Cartofi

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Cartofi timpurii

 

 

 

Cartofi pentru păstrare

 

 

 

6. Ceai (frunze și tulpini, uscate, fermentate sau în altă formă, de Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

7. Hamei (uscat), inclusiv granule de hamei și praf neconcentrat de hamei

0,05 (1)  (2)

20 (1)

5 (1)


(1)  Indică conținutul maxim provizoriu de reziduuri. În ceea ce privește produsele agricole prevăzute de anexa II la Directiva 90/642/CEE, în cazul în care conținuturile maxime de reziduuri aplicabile substanțelor metil-flupirsulfuron, pimetrozină și azoxistrobină sunt urmate de „p”, acest lucru înseamnă că sunt provizorii, în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE.

La 1 decembrie 2005, conținuturile maxime provizorii de reziduuri pentru metil-flupirsulfuron și pimetrozină își pierd caracterul provizoriu și devin definitive în sensul articolului 3 din Directiva 90/642/CEE. Pentru azoxistrobină, data este 1 august 2003.

(2)  Indică pragul de detectare.