15.10.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/18


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 985/2013

z dnia 14 października 2013 r.

w sprawie zmiany i sprostowania załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (1), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (2), w szczególności jego art. 7 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 ustanowiono unijny wykaz środków aromatyzujących i materiałów źródłowych do stosowania w żywności oraz określono warunki ich stosowania.

(2)

Część A unijnego wykazu zawiera zarówno substancje aromatyczne poddane ocenie, którym nie przyporządkowano przypisów, jak i substancje aromatyczne w trakcie oceny, które w tym wykazie są oznaczone odesłaniami do przypisów 1–4.

(3)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zakończył ocenę 23 substancji, które obecnie są wymienione w wykazie jako substancje aromatyczne w trakcie oceny. Te substancje aromatyczne zostały ocenione przez EFSA w ramach następujących grupowych ocen środków aromatyzujących: ocena FGE.06rev4 (3) (substancje o numerach FL 02.229, 05.137, 09.562 i 09.854), ocena FGE.07rev4 (4) (substancje o numerach FL 02.145, 02.194, 02.211, 07.198 i 07.204), ocena FGE.08rev5 (5) (substancja o numerze FL 15.134), ocena FGE.09rev4 (6) (substancje o numerach FL 07.202 i 07.255), ocena FGE.12rev3 (7) (substancja o numerze FL 05.182), ocena FGE.20rev4 (8) (substancje o numerach FL 05.026, 05.028, 05.029 i 09.858), ocena w ramach FGE.23rev4 (9) (substancja o numerze FL 13.170), ocena w ramach FGE.63rev1 (10) (substancje o numerach FL 02.252, 07.190 i 09.936), ocena FGE.94rev1 (11) (substancja o numerze FL 16.095) oraz ocena FGE.304 (12) (substancja o numerze FL 16.123). EFSA uznał, że przy szacowanych poziomach pobrania z dietą wspomniane substancje aromatyczne nie dają powodów do obaw związanych z bezpieczeństwem.

(4)

W związku z powyższym substancje aromatyczne ocenione w ramach wspomnianych grupowych ocen środków aromatyzujących należy wymienić w wykazie jako substancje poddane ocenie, skreślając odesłania do przypisów 1–4 w odpowiednich pozycjach unijnego wykazu.

(5)

Po publikacji unijnego wykazu stwierdzono w nim pewne błędy. Błędy te odnoszą się do nazw, numerów CAS, numerów JECFA lub składników drugorzędnych następujących substancji: nr FL 02.093, 02.110, 05.085, 08.004, 09.016, 09.131, 09.132, 09.266, 09.578, 09.596, 09.880, 12.075, 12.086, 12.273, 13.028, 13.190, 14.067 i 17.015. Błędy te należy sprostować.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić i sprostować część A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 34.

(2)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1.

(3)  Dziennik EFSA 2013; 11(2):3091.

(4)  Dziennik EFSA 2012; 10(10):2899.

(5)  Dziennik EFSA 2012; 10(7):2837.

(6)  Dziennik EFSA 2012; 10(7):2836.

(7)  Dziennik EFSA 2012; 10(12):2993.

(8)  Dziennik EFSA 2012; 10(12):2994.

(9)  Dziennik EFSA 2013; 11(2):3092.

(10)  Dziennik EFSA 2012; 10(10):2900.

(11)  Dziennik EFSA 2012; 10(6):2747.

(12)  Dziennik EFSA 2012; 10(10):2903.


ZAŁĄCZNIK

W części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

pozycja dotycząca numeru FL 02.093 otrzymuje brzmienie:

„02.093

(Z)-Non-6-en-1-ol

35854-86-5

324

10294

 

 

 

JECFA”

2)

pozycja dotycząca numeru FL 02.110 otrzymuje brzmienie:

„02.110

2,6-Dimetylohept-6-en-1-ol

36806-46-9

348

 

Co najmniej 90 %; składnik drugorzędny to 5–10 % 2,6-dimetylo-5-hepten-1-olu

 

 

JECFA”

3)

pozycja dotycząca numeru FL 02.145 otrzymuje brzmienie:

„02.145

2,6-Dimetylookta-1,5,7-trien-3-ol

29414-56-0

 

 

 

 

 

EFSA”

4)

pozycja dotycząca numeru FL 02.194 otrzymuje brzmienie:

„02.194

Okta-1,5-dien-3-ol

83861-74-9

 

 

 

 

 

EFSA”

5)

pozycja dotycząca numeru FL 02.211 otrzymuje brzmienie:

„02.211

Undeka-1,5-dien-3-ol

56722-23-7

 

 

 

 

 

EFSA”

6)

pozycja dotycząca numeru FL 02.229 otrzymuje brzmienie:

„02.229

(-)-3,7-Dimetylo-6-okten-1-ol

7540-51-4

 

 

Co najmniej 90 % izomeru cis; składniki drugorzędne to 2–6 % dwunienasyconych i nasyconych alkoholi zawierających 10 atomów węgla, 2–4 % octanu cytronellylu i 2–3 % cytronellalu

 

 

EFSA”

7)

pozycja dotycząca numeru FL 02.252 otrzymuje brzmienie:

„02.252

4,8-Dimetylo-3,7-nonadien-2-ol

67845-50-5

1841

 

 

 

 

EFSA”

8)

pozycja dotycząca numeru FL 05.026 otrzymuje brzmienie:

„05.026

Aldehyd o-toluilowy

529-20-4

 

 

 

 

 

EFSA”

9)

pozycja dotycząca numeru FL 05.028 otrzymuje brzmienie:

„05.028

Aldehyd m-toluilowy

620-23-5

 

 

 

 

 

EFSA”

10)

pozycja dotycząca numeru FL 05.029 otrzymuje brzmienie:

„05.029

Aldehyd p-toluilowy

104-87-0

 

 

 

 

 

EFSA”

11)

pozycja dotycząca numeru FL 05.085 otrzymuje brzmienie:

„05.085

(Z)-Hept-4-enal

6728-31-0

320

2124

Co najmniej 93 % hept-4-enalu w postaci Z; składnik drugorzędny to 2–5 % hept-4-enalu w postaci E

 

 

JECFA”

12)

pozycja dotycząca numeru FL 05.137 otrzymuje brzmienie:

„05.137

Dec-4(cis)-enal

21662-09-9

 

 

Co najmniej 90 %; składnik drugorzędny to co najmniej 5 % izomeru trans

 

 

EFSA”

13)

pozycja dotycząca numeru FL 05.182 otrzymuje brzmienie:

„05.182

Aldehyd 2,6,6-trimetylocykloheks-2-eno-1-karboksylowy

432-24-6

 

 

 

 

 

EFSA”

14)

pozycja dotycząca numeru FL 07.190 otrzymuje brzmienie:

„07.190

Okta-1,5-dien-3-on

65213-86-7

1848

 

Mieszanina stereoizomerów: 60–90 % postaci E i 10–40 % postaci Z

 

 

EFSA”

15)

pozycja dotycząca numeru FL 07.198 otrzymuje brzmienie:

„07.198

Pseudo-jonon

141-10-6

 

11191

 

 

 

EFSA”

16)

pozycja dotycząca numeru FL 07.202 otrzymuje brzmienie:

„07.202

2,6,6-Trimetylocykloheks-2-en-1-on

20013-73-4

 

 

 

 

 

EFSA”

17)

pozycja dotycząca numeru FL 07.204 otrzymuje brzmienie:

„07.204

3,3,6-Trimetylohepta-1,5-dien-4-on

546-49-6

 

 

 

 

 

EFSA”

18)

pozycja dotycząca numeru FL 07.255 otrzymuje brzmienie:

„07.255

l-Piperyton

4573-50-6

1856

 

 

 

 

EFSA”

19)

pozycja dotycząca numeru FL 08.004 otrzymuje brzmienie:

„08.004

Kwas mlekowy

50-21-5

930

4

 

 

 

EFSA”

20)

pozycja dotycząca numeru FL 09.016 otrzymuje brzmienie:

„09.016

Octan mentylu

16409-45-3

431

206

 

 

 

JECFA”

21)

pozycja dotycząca numeru FL 09.131 otrzymuje brzmienie:

„09.131

Propionian DL-izobornylu

2756-56-1

1391

412

 

 

 

EFSA”

22)

pozycja dotycząca numeru FL 09.132 otrzymuje brzmienie:

„09.132

Propionian benzylu

122-63-4

842

413

 

 

 

EFSA”

23)

pozycja dotycząca numeru FL 09.266 otrzymuje brzmienie:

„09.266

(2)-Butenian heksylu

19089-92-0

1807

10688

 

 

 

EFSA”

24)

pozycja dotycząca numeru FL 09.562 otrzymuje brzmienie:

„09.562

Mrówczan trans-3-heksenylu

56922-80-6

 

 

 

 

 

EFSA”

25)

pozycja dotycząca numeru FL 09.578 otrzymuje brzmienie:

„09.578

(E)-But-2-enian heksylu

1617-25-0

 

10688

 

 

 

EFSA”

26)

pozycja dotycząca numeru FL 09.596 otrzymuje brzmienie:

„09.596

(Z)-But-2-enian izopentylu

10482-55-0

 

 

 

 

 

EFSA”

27)

pozycja dotycząca numeru FL 09.854 otrzymuje brzmienie:

„09.854

2-Metylobutanian cis-3-heksenylu

53398-85-9

 

 

 

 

 

EFSA”

28)

pozycja dotycząca numeru FL 09.858 otrzymuje brzmienie:

„09.858

2-Metylo-2-butenian fenylometylu

67674-41-3

 

 

Mieszanina stereoizomerów: 60–90 % postaci E i 10–40 % postaci Z

 

 

EFSA”

29)

pozycja dotycząca numeru FL 09.880 otrzymuje brzmienie:

„09.880

Butanian (Z)-hept-4-en-2-ylu

94088-12-7

 

 

 

 

 

EFSA”

30)

pozycja dotycząca numeru FL 09.936 otrzymuje brzmienie:

„09.936

Octan 4,8-dimetylo-3,7-nonadien-2-ylu

91418-25-6

1847

 

 

 

 

EFSA”

31)

pozycja dotycząca numeru FL 12.075 otrzymuje brzmienie:

„12.075

Disiarczek metylu prop-1-enylu

5905-47-5

569

11712

Co najmniej 90 %; składniki drugorzędne to 3–4 % disiarczku dimetylu i 3–4 % disiarczku di-1-propenylu

 

 

JECFA”

32)

pozycja dotycząca numeru FL 12.086 otrzymuje brzmienie:

„12.086

2-Metylobutanotiolan S-metylu

42075-45-6

486

 

 

 

 

JECFA”

33)

pozycja dotycząca numeru FL 12.273 otrzymuje brzmienie:

„12.273

3-(Metylotio)heptanal

51755-70-5

1692

 

Co najmniej 92 %; składnik drugorzędny to 5–7 % (E)-hept-2-enalu

 

 

EFSA”

34)

pozycja dotycząca numeru FL 13.028 otrzymuje brzmienie:

„13.028

2-Butylo-5 lub 6-keto-1,4-dioksan

65504-95-2

1484

2206

 

 

 

EFSA”

35)

pozycja dotycząca numeru FL 13.170 otrzymuje brzmienie:

„13.170

2S-cis-Tetrahydro-4-metylo-2-(2-metylo-1-propenylo)-2H-piran

3033-23-6

 

 

 

 

 

EFSA”

36)

pozycja dotycząca numeru FL 13.190 otrzymuje brzmienie:

„13.190

3-((2-Metylo-3-furylo)tio)-2-butanon

61295-44-1

1525

 

 

 

 

EFSA”

37)

pozycja dotycząca numeru FL 14.067 otrzymuje brzmienie:

„14.067

2-Etoksy-3-metylopirazyna

32737-14-7

793

11921

Co najmniej 82 % 2-etoksy-3-metylopirazyny; składniki drugorzędne to 15 % 2-etoksy-5-metylopirazyny (nr CAS 67845-34-5) lub 2-etoksy-6-metylopirazyny (nr CAS 53163-97-6)

 

 

EFSA”

38)

pozycja dotycząca numeru FL 15.134 otrzymuje brzmienie:

„15.134

2,5-Dihydroksy-1,4-ditian

40018-26-6

550

 

Mieszanina diastereoizomerów: 25–30 % o konfiguracji (2S,5S i 2R,5R) i 70–75 % o konfiguracji (2S,5R i 2R,5S)

 

 

EFSA”

39)

pozycja dotycząca numeru FL 16.095 otrzymuje brzmienie:

„16.095

N-[(2E)-3,7-Dimetylo-2,6-oktadien-1-ylo]cyklopropanokarboksyamid

744251-93-2

1779

 

 

 

 

EFSA”

40)

pozycja dotycząca numeru FL 16.123 otrzymuje brzmienie:

„16.123

(1R,2S,5R)-N-(4-Metoksyfenylo)-5-metylo-2-(1-metyloetylo)cykloheksanokarboksyamid

68489-09-8

 

 

 

 

 

EFSA”

41)

pozycja dotycząca numeru FL 17.015 otrzymuje brzmienie:

„17.015

Chlorek DL-metylometioninosulfoniowy

3493-12-7

1427

761

 

 

 

EFSA”