9.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 70/14


Portugals nationale procedure for fordeling af begrænsede trafikrettigheder på luftfartsområdet

2013/C 70/07

I overensstemmelse med artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 847/2004 om forhandling og gennemførelse af luftfartsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande offentliggør Europa-Kommissionen følgende nationale procedure for fordeling blandt de EU-luftfartsselskaber, som kan komme i betragtning hertil, af trafikrettigheder, der som følge af luftfartsaftaler med tredjelande er begrænsede

MINISTERIET FOR ØKONOMI OG BESKÆFTIGELSE

Lovdekret nr. 116/2012 af 29. maj 2012

Flybefordring opfylder behov og varetager funktioner, hvis betydning i medfør af Portugals politiske og geografiske kontekst begrunder statens ønske om at udforme institutionelle foranstaltninger, som vil sætte den i stand til at tage de mest hensigtsmæssige skridt for at skabe en rimelig balance mellem de mange interesser, både offentlige og private, der er forbundet med luftfart generelt.

Forhold vedrørende luftfart, navnlig aspektet med hensyn til adgang til markedet, er i øjeblikket stadig omhandlet i lovdekret nr. 66/92 af 23. april 1992, hvor så vidt angår luftfart uden for EU.

Alle aspekter af ovennævnte nationale lovgivning gennemgik betydelige ændringer, efter at Den Europæiske Union indførte regler på området for luftfart inden for EU, der omhandler adgangen til EU-markedet for luftfart, ved offentliggørelsen af tre lovgivningspakker, hvoraf den seneste betegnes »den tredje pakke med foranstaltninger til liberalisering af luftfarten i Fællesskabet«, og senest offentliggørelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet.

Ud over ændringer af systemet konsoliderer sidstnævnte forordning i én retsakt de tidligere systemer, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 om udstedelse af licenser til luftfartsselskaber, Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet og Rådets forordning (EØF) nr. 2409/92, alle sammen af 23. juli 1992.

Fordi der endnu ikke er gennemført ændringer, er luftfart uden for EU stadig omfattet af nationale bestemmelser i ovennævnte lovdekret, uanset reglerne i henholdsvis bilaterale luftfartsaftaler og andre relaterede bilaterale og multilaterale juridiske og administrative aftaler, der er indgået mellem lande på området for internationale forbindelser mellem medlemsstaterne og tredjelande, og aftaler, der er indgået mellem EU, medlemsstaterne og tredjelande.

I overensstemmelse med EU-Domstolens domme i sagerne C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 og C-476/98 er det derfor klart, at EU har kompetence med hensyn til forskellige aspekter, der skal være omhandlet i bilaterale luftfartsaftaler, der indgås mellem medlemsstater og tredjelande.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 847/2004 af 29. april 2004 om forhandling og gennemførelse af luftfartsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande blev efterfølgende offentliggjort med henblik herpå.

Når det er klart, at indholdet af en aftale delvis hører under EU's kompetence og delvis under medlemsstaternes, er det afgørende at sikre et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne, som anført i ovennævnte forordning.

Forordningen fastsætter endvidere, at medlemsstaterne bør indføre ikke-diskriminerende og gennemskuelige procedurer til at fordele trafikrettigheder mellem EU-luftfartsselskaber, samtidig med at de ved anvendelsen af disse procedurer tager hensyn til behovet for at bevare kontinuiteten i flyvningerne.

De nationale regler i lovdekret nr. 66/92 af 23. april 1992 er derfor ikke i overensstemmelse med de nye krav med hensyn til fordeling af trafikrettigheder i forbindelse med luftfart uden for EU, da dette dekret blev vedtaget før de seneste regler om forhandling og gennemførelse af luftfartsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande, som EU har fastlagt. Nogle af bestemmelserne er endda i strid med EU's lovgivning, og det betyder, at de skal harmoniseres og bringes i overensstemmelse med den gældende EU-lovgivning som helhed.

Hovedformålet med dette lovdekret er derfor at fastlægge en national retlig ramme, der indarbejder de nye EU-bestemmelser med hensyn til fordelingen af trafikrettigheder og bygger videre på dem ud fra vores nationale interesser på en måde, som er i overensstemmelse med principperne i EU-lovgivningen.

Eftersom markedet for luftfart uden for EU skal være omfattet af regler, der er indbyrdes konsistente og overensstemmende, så der opnås et samlet regelsystem, har dette lovdekret til formål at etablere et system, der præciserer og fastlægger betingelserne og procedurerne for fordeling af trafikrettigheder, for så vidt angår ruteflyvninger uden for EU.

Det fastlægger, at udførelsen af ruteflyvninger uden for EU kræver en driftstilladelse udstedt af det nationale institut for civil luftfart (INAC), I.P.

Med hensyn til adgang til markedet gælder princippet om ikke-diskriminerende behandling, hvorved alle EU-luftfartsselskaber tillades adgang til de ruter, der er omfattet af luftfartsaftaler indgået af Portugal.

I overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 847/2004 af 29. april 2004 fastlægger dette lovdekret således en ikke-diskriminerende og gennemskuelig procedure til at fordele trafikrettigheder i situationer, hvor en luftfartsaftale eller ændringer heraf medfører en kvantitativ grænse for anvendelsen af de tilgængelige trafikrettigheder eller for det antal luftfartsselskaber, der er berettiget til at anvende disse trafikrettigheder.

Det fastlægger også udtrykkeligt, at luftfartsselskaber, når det tillades i henhold til luftfartsaftalen og dens bestemmelser, kan indgå private kommercielle aftaler med hinanden, f.eks. om kombination af flyvninger og code sharing-aftaler, med henblik på at udføre ruteflyvninger under én driftstilladelse, der er udstedt til dem i fællesskab, jf. artikel 15, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008.

Endelig fastlægger det en sanktionsordning vedrørende proceduren for tilladelser til ruteflyvninger uden for EU, der inddeler overtrædelser, så de står i forhold til de interesser, der skal beskyttes.

De organisationer, der repræsenterer sektoren, og myndighederne i de selvstyrende regioner er blevet hørt.

I overensstemmelse med artikel 198, stk. 1, litra a), i den portugisiske forfatning udsteder regeringen derfor følgende dekret:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Dette lovdekret fastlægger de retlige rammer for adgang til markedet og anvendelse af trafikrettigheder, for så vidt angår ruteflyvninger uden for EU.

2.   Dette lovdekret gælder for EU-luftfartsselskaber, der har til hensigt at udføre ruteflyvninger, hvor Portugal er afgangs- eller bestemmelsessted.

3.   Dette lovdekret gælder ikke for udførelse af luftfartsaktiviteter på ruter inden for EU, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008.

Artikel 2

Definitioner og forkortelser

I dette lovdekret anvendes de definitioner, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008, og derudover forstås ved:

a)   »driftstilladelse til ruteflyvning«: en rettighed, der tildeles et luftfartsselskab til at udøve ruteflyvning uden for EU

b)   »udpegning«: en handling, hvorved Portugal underretter den anden statslige part i luftfartsaftalen om det selskab eller de selskaber, som trafikrettighederne i henhold til aftalen er blevet tildelt til

c)   »trafikrettighed«: retten til at udføre flyvninger mellem to lufthavne. En række lufthavne (et system af lufthavne), som betjener den samme lokalitet, betragtes som én lufthavn, jf. luftfartsaftalen. En trafikrettighed udtrykkes som en geografisk eller fysisk specifikation eller en kombination af specifikationer, som identificerer det antal luftfartsselskaber, der udpeges, samt kapaciteten for og formålet med de flyvninger, der skal udføres

d)   »IATA (International Air Transport Association)«: Den Internationale Luftfartssammenslutning

e)   »INAC, I.P«: Instituto Nacional de Aviação Civil (nationalt institut for civil luftfart)

f)   »IATA-vintersæson«: perioden fra sidste søndag i oktober til sidste lørdag i marts

g)   »IATA-sommersæson«: perioden fra sidste søndag i marts til sidste lørdag i oktober

h)   »transporterende luftfartsselskab«: et luftfartsselskab, der udfører eller har til hensigt at udføre en flyafgang i henhold til en transportkontrakt med en passager eller på vegne af en juridisk eller fysisk person, der har transportkontrakt med denne passager

i)   »ruteflyvning«: en række flyafgange, der har samtlige følgende kendetegn:

j)   »ruteflyvning uden for EU«: ruteflyvning mellem punkter i Portugal og punkter beliggende inden for et andet lands eller andre landes territorier.

KAPITEL II

DRIFTSTILLADELSE TIL RUTEFLYVNING UDEN FOR EU

DEL I

Procedurer

Artikel 3

Driftstilladelse

1.   Udførelsen af ruteflyvninger uden for EU kræver en driftstilladelse udstedt af INAC, I.P.

2.   Driftstilladelser udstedt i henhold til dette lovdekret kan ikke overdrages.

Artikel 4

Rapporteringsforpligtelse

På sit websted skal INAC, I.P. offentliggøre og ajourføre følgende oplysninger vedrørende trafikrettigheder:

a)

de bilaterale forhandlinger om flyvninger, der planlægges med tredjelande

b)

de trafikrettigheder, der er til rådighed

c)

ansøgninger om driftstilladelse indgivet i henhold til bestemmelserne i dette lovdekret

d)

liste over driftstilladelser udstedt i henhold til bestemmelserne i dette lovdekret

e)

beslutninger truffet af INAC, I.P. vedrørende ændring eller tilbagekaldelse af tilladelser udstedt i henhold til bestemmelserne i dette lovdekret

f)

afgørelser af klager forelagt domstolen, jf. artikel 13 i dette lovdekret.

Artikel 5

Ansøgning

1.   EU-luftfartsselskaber, der agter at udøve en eller flere af de trafikrettigheder, der er offentliggjort i henhold til bestemmelserne i ovennævnte artikel, skal på portugisisk indgive en ansøgning herom til INAC, I.P, der indeholder følgende:

a)

identifikation af ansøgeren

b)

detaljer om de ruteflyvning, ansøgeren agter at udføre

c)

detaljer om karakteren af de flyvninger, ansøgeren agter at udføre

d)

detaljer om den IATA-sæson eller de IATA-sæsoner, ansøgeren ønsker at foretage flyvninger i

e)

den dato, flyvningerne efter planen påbegyndes.

2.   Ansøgningen skal understøttes af følgende dokumenter:

a)

gyldig driftstilladelse udstedt i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 af 23. juli 1992 eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008

b)

luftfartsoperatørens driftstilladelse (AOC), der er gyldig og nødvendig for udførelsen af de ruteflyvninger, der er omfattet af ansøgningen

c)

dokumentation for, at ansøgerens status med hensyn til socialsikringsbidrag er i overensstemmelse med portugisisk lovgivning

d)

dokumentation for, at ansøgerens status med hensyn til skat er i overensstemmelse med portugisisk lovgivning.

3.   Ansøgningen skal endvidere understøttes af følgende:

a)

fartplan for de flyvninger, der er omfattet af ansøgningen, med angivelse af ankomst- og afgangsdage og -tidspunkter, flytype, konfigurering af passagerkabine, antal sæder og fragtkapacitet

b)

trafikprognoser

c)

ansøgerens billetprisstruktur

d)

detaljer om ressourcer og tjenester, både interne og eksterne, som ansøgeren påtænker at anvende i forbindelse med flyvningerne

e)

detaljer om leasingkontrakter, som ansøgeren har indgået eller agter at indgå

f)

detaljer om alliancer, partnerskaber eller aftaler, som ansøgeren har indgået eller agter at indgå med henblik på at udføre de flyvninger, der er omfattet af ansøgningen

g)

detaljer om de forhold, hvorunder ansøgeren vil levere flyvningerne, jf. artikel 11

h)

reservationssystem

l)

detaljer om ansøgerens tidligere resultater med hensyn til regelmæssighed og punktlighed

m)

detaljer om beskyttelsesforanstaltninger for passagerer.

4.   Ansøgningen skal endvidere ledsages af dokumentation for overholdelsen af kravet vedrørende ansøgerens økonomiske og finansielle formåen, jf. artikel 9 i dette lovdekret.

5.   Hvis et luftfartsselskab påtænker at udøve trafikrettigheder, der tildeles under andre luftfartsaftaler, skal det indgive en separat ansøgning om trafikrettigheder for hver af disse aftaler.

6.   Dokumentation, der gælder for de ansøgninger, der er nævnt ovenfor, kan indgives samlet.

7.   Ansøgeren fritages for kravet om at indgive de dokumenter, der er nævnt ovenfor, hvis disse allerede er i INAC, I.P.'s besiddelse, såfremt de er ajourførte og juridisk gyldige.

8.   Ansøgninger skal indgives senest 60 arbejdsdage inden den IATA-sæson, som flyvningerne skal udføres i, medmindre der er tale om begrænsede trafikrettigheder, hvor denne frist er 120 arbejdsdage.

9.   Senest 10 arbejdsdage inden udløbet af ovennævnte frist foretager INAC, I.P. en foreløbig vurdering af ansøgningen. Hvis krævede dele af dokumentationen mangler, eller der er behov for yderligere oplysninger, meddeler INAC, I.P. ansøgeren, at de manglende dokumenter eller oplysninger skal indgives, eller at de konstaterede mangler skal afhjælpes inden for 10 arbejdsdage. Hvis det ikke sker, afvises ansøgningen automatisk ved udløbet af denne frist.

Artikel 6

Offentliggørelse

Efter de frister, der er fastlagt i artikel 5, stk. 9, ovenfor, offentliggør INAC, I.P. ansøgningen ved en meddelelse i Diário da República, Series II, således at alle med legitim interesse inden for 15 arbejdsdage fra datoen for offentliggørelsen kan indgive bemærkninger til ansøgningen eller indgive en ansøgning, jf. ovennævnte artikel.

Fristen i det foregående afsnit gælder kun ved offentliggørelse af ansøgninger vedrørende begrænsede trafikrettigheder, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1.

DEL II

Udstedelse af driftstilladelse

Artikel 7

Betingelser

En driftstilladelse til ruteflyvning uden for EU udstedes til et luftfartsselskab, der kumulativt opfylder følgende betingelser:

a)

Det besidder en gyldig driftstilladelse udstedt i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 af 23. juli 1992 eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008.

b)

Det kan dokumentere, at det har den tekniske., økonomiske og finansielle kapacitet til at udføre de påtænkte flyvninger.

c)

Det skal opfylde betingelserne for udpegning i henhold til luftfartsaftalen (eller luftfartsaftalerne).

d)

Det skal have tegnet forsikring, der står i forhold til karakteren af de påtænkte flyvninger.

e)

Dets status med hensyn til skat og socialsikringsbidrag skal være i overensstemmelse med portugisisk lovgivning.

Artikel 8

Teknisk kapacitet

1.   Ansøgerens tekniske kapacitet dokumenteres ved fremlæggelse af et gyldigt AOC, der i henhold til den gældende lovgivning viser, at luftfartsselskabet overholder de tekniske standarder for udførelsen af de flyvninger, ansøgningen vedrører.

2.   Luftfartsselskabet skal have en flåde, der er egnet til at udføre de flyvninger, ansøgningen vedrører, bestående af egne fly eller fly erhvervet via leasingkontrakt.

Artikel 9

Økonomisk og finansiel formåen

Med henblik på artikel 5, stk. 4, fastlægges det ansøgende luftfartsselskabs økonomiske og finansielle formåen gennem dokumentation for, at udførelsen af de påtænkte flyvninger er en økonomisk levedygtig aktivitet, som ikke bringer luftfartsselskabets finansielle kapacitet i fare.

Artikel 10

Udstedelse af tilladelse

1.   INAC, I.P. træffer afgørelse om hver ansøgning om tilladelse senest 20 arbejdsdage efter den dato, hvor ansøgeren har indgivet udførlig dokumentation.

2.   Når INAC, I.P. fremsender en meddelelse i henhold til artikel 5, stk. 9, suspenderes tidsfristen, jf. denne artikels stk. 1, indtil INAC, I.P. har modtaget de manglende dokumenter eller den krævede korrektion af de fremlagte oplysninger.

3.   Når en tilladelse gives i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser, offentliggøres den i Diário da República.

Artikel 11

Begrænsede trafikrettigheder

1.   I tilfælde af konkurrerende ansøgninger og begrænsning af enten trafikrettighederne eller det antal EU-luftfartsselskaber, der tillades at udøve disse rettigheder, træffes der afgørelse om de forskellige ansøgninger senest 60 dage efter den dato, hvor alle ansøgere har indgivet udførlig dokumentation, såfremt ansøgningerne opfylder kravene i artikel 7 i dette lovdekret.

2.   Med henblik på denne afgørelse kan INAC, I.P. anmode om yderligere oplysninger og efter behov afholde høringer, som i så fald suspenderer den tidsfrist, der er fastlagt i bestemmelsen ovenfor.

3.   Under alle omstændigheder udstedes driftstilladelsen kun til det ansøgende luftfartsselskab under de betingelser, der er fastlagt i artikel 7 i dette lovdekret, såfremt ansøgningen opfylder betingelserne i artikel 5 i dette lovdekret.

4.   Med forbehold af bestemmelserne i den pågældende luftfartsaftale vurderes konkurrerende ansøgninger af INAC, I.P. på grundlag af følgende kriterier:

a)

opfyldelse af efterspørgslen efter lufttransport (blandet person- og godstransport eller ren godstransport, direkte eller indirekte flyvninger, hyppigheden og dage, hvor beflyvningen finder sted)

b)

prispolitik (bl.a. billetpriser, rabatter og andre former for graduering)

c)

samlet rejsetid fra afgangs- til bestemmelsessted

d)

den tid, der maksimalt kræves for at udskifte et fly i tilfælde af driftsforstyrrelser, der tilskrives luftfartsselskabet

e)

tjenesteydelsens kvalitet (bl.a. flykonfiguration og eksistensen af offentligt tilgængelige salgssteder)

f)

bidraget til at skabe et tilfredsstillende konkurrenceniveau

g)

planlagt startdato for beflyvningen

h)

garanti for, at beflyvningen af ruten er holdbar på længere sigt

i)

muligheden for at øge markedsandelen for EU-luftfartsselskaber på den pågældende rute

j)

tilpasning af tidsplaner og flytype til lufthavnskapaciteten

l)

de anvendte flys miljøpræstationer

m)

udviklingen af mulighederne for tilslutningsfly for passagererne

n)

bidraget til fremme af erhvervsområdet, herunder turisme

o)

eksistensen af portugisisk salgsservice, for så vidt angår ruter mellem Portugal og lande, hvor portugisisk er et officielt sprog

p)

dokumentation for, at størsteparten af kabinepersonalet taler og forstår portugisisk, for så vidt angår ruter mellem Portugal og lande, hvor portugisisk er et officielt sprog.

5.   Følgende kriterier kan også tages i betragtning:

a)

eksistensen af portugisisk salgsservice

b)

dokumentation for, at størsteparten af kabinepersonalet taler og forstår portugisisk

c)

luftfartsselskabets status med hensyn til betaling af flyskatter i Portugal.

d)

Yderligere kriterier kan tages i betragtning, hvis ansøgerne underrettes herom i god tid, inden der træffes endelig afgørelse om deres ansøgninger.

Artikel 12

Udvælgelsesprocedure

1.   Når vurderingsprocedure, jf. ovennævnte artikel, er afsluttet, offentliggør INAC, I.P. et udkast til en afgørelse på sit websted.

2.   Interesserede parter kan derefter indgive skriftlige bemærkninger senest 10 arbejdsdage efter offentliggørelsen af dette dokument.

3.   Den endelige afgørelse om tilladelsen til at udføre flyvningerne træffes senest 20 arbejdsdage efter udløbet af den periode, der er nævnt i den foregående artikel.

Artikel 13

Klageadgang

En klage over en endelig afgørelse truffet i henhold til de udvælgelseskriterier, der er fastlagt i den foregående artikel, kan forelægges forvaltningsdomstolen.

Artikel 14

Udpegning

1.   Efter offentliggørelsen af tilladelsen udpeger Portugal det luftfartsselskab, der har tilladelse til at beflyve ruten, for den kompetente myndighed i den anden statslige part i luftfartsaftalen, hvis dette kræves i henhold til den pågældende aftale.

2.   I de situationer, der er omhandlet i artikel 15, udpeges det transporterende luftfartsselskab.

3.   Udøvelse af de rettigheder, der gives ved tilladelsen, kræver, at den anden statslige part i luftfartsaftalen godkender udpegningen, hvis dette kræves i henhold til den relevante aftale. Denne godkendelse meddeles straks af INAC, I.P. til den relevante tilladelsesindehaver.

DEL III

Private kommercielle aftaler om udførelse af luftfartsaktiviteter

Artikel 15

Code sharing-aftale

1.   Når det tillades i henhold til luftfartsaftalen og dens bestemmelser, kan luftfartsselskaber indgå code sharing-aftaler om udførelse af ruteflyvninger uden for EU.

2.   Under sådanne omstændigheder skal ansøgningen udarbejdes, dokumenteres og analyseres samlet på grundlag af de forpligtelser, der følger af code sharing-aftalen mellem parterne.

3.   Indgivelsen af en fælles ansøgning med de justeringer, der kræves for at tilpasse den til de vilkår, der er aftalt mellem parterne, fritager ikke det transporterende luftfartsselskab fra pligten til at overholde de vilkår og betingelser for driftstilladelse, der er fastlagt i dette lovdekret.

4.   Tilladelse, der gives i henhold til betingelserne i denne artikel, medfører udstedelse af én tilladelse og kan omfatte code sharing-aftaler, der påtænkes indgået, såfremt dette er tilladt i henhold til luftfartsaftalen.

KAPITEL III

ÆNDRINGER I TILLADELSEN

Artikel 16

Gyldighed

1.   Tilladelsen forbliver gyldig, så længe den opfylder de betingelser, der er fastlagt i luftfartsaftalen, og så længe luftfartsselskabet opfylder betingelserne i dette lovdekret.

2.   En driftstilladelse er kun gyldig, hvis luftfartsselskabet er i besiddelse af en gyldig og gældende operativ licens samt et gyldigt og gældende AOC.

Artikel 17

Ændring af tilladelse

INAC, I.P. kan ændre driftstilladelserne, hvis dette kan begrundes af almene hensyn eller ønskes af tilladelsesindehaveren, såfremt INAC, I.P. godkender den ønskede ændring, og betingelserne for fordelingen af de begrænsede trafikrettigheder ikke drages i tvivl.

Artikel 18

Tilbagekaldelse af tilladelse

1.   INAC, I.P. skal tilbagekalde tilladelser, der er givet i henhold til dette lovdekret, i følgende tilfælde:

a)

hvis luftfartsselskabet ikke begynder at udføre luftfartsaktiviteterne inden for to på hinanden følgende fartplaner

b)

hvis luftfartsselskabet suspenderer eller afbryder luftfartsaktiviteterne af grunde, der ikke udgør force majeure, og ikke genoptager disse luftfartsaktiviteter inden for seks måneder

c)

hvis der er særlige grunde hertil.

2.   INAC, I.P. kan tilbagekalde tilladelser, der er givet i henhold til dette lovdekret, i følgende tilfælde:

a)

hvis luftfartsselskabet ikke opfylder de vilkår og betingelserne, som tilladelsen er givet på

b)

hvis luftfartsselskabet fremlægger urigtige data og oplysninger om forhold, der er nævnt i artikel 11, som medfører fejlagtig anvendelse af artiklens kriterier

c)

af almene hensyn

d)

manglende betaling af afgifter, jf. artikel 27

e)

hvis luftfartsselskabet ikke har anvendt trafikrettighederne effektivt, eller hvis luftfartsselskabet overtræder EU's eller den nationale konkurrencelovgivning.

3.   For så vidt angår denne artikels stk. 1, litra b), er force majeure enhver uforudsigelig eller uoverstigelig hændelse, hvis virkninger er uden for luftfartsselskabets vilje og kontrol, og som har en negativ indvirkning på beflyvningen af ruten, herunder:

a)

naturkatastrofer

b)

meteorologiske forhold, der forhindrer udførelsen af den pågældende flyafgang

c)

sikkerhedsrisici for civil luftfart

d)

uventede sikkerhedsmangler på flyafgangen

e)

strejker, der påvirker luftfartsselskabets drift

f)

terror- eller krigshandlinger eller trusler herom

g)

sammenbrud af lov og orden, navnlig på grund af politisk uro.

4.   Tilladelser kan også tilbagekaldes efter anmodning fra tilladelsesindehaveren.

Artikel 19

Tilsyn

Luftfartsselskaber, der har tilladelse til at udføre ruteflyvninger uden for EU i henhold til bestemmelserne i dette lovdekret, skal hvert år inden for de frister, der angives af INAC, I.P., indgive trafikstatistik, regnskaber og andet materiale, der er relevant eller nødvendigt, for at INAC, I.P. kan føre tilsyn med den korrekte gennemførelse af dette lovdekret.

Artikel 20

Offentliggørelse

Afgørelser, der træffes af INAC, I.P., som ændrer eller tilbagekalder tilladelser i henhold til dette lovdekret, offentliggøres i Diário da República, Series II.

KAPITEL IV

BETINGELSER FOR EFFEKTIV UDFØRELSE AF LUFTFARTSAKTIVITETER

Artikel 21

Fartplan og tidsplan

1.   Fartplaner og tidsplaner vedrørende de tilladte flyvninger skal på forhånd godkendes af INAC, I.P., hvis dette kræves i henhold til luftfartsaftalen.

2.   Tilladelsesindehavere skal overholde de godkendte fart- og tidsplaner, som skal offentliggøres.

Artikel 22

Ændringer

1.   Alle ændringer af de godkendte fartplaner, f.eks. ændring af hyppigheden, dagen eller tidspunktet for flyvningerne, ændring af fly, aflysning af flyafgang eller indførelse af yderligere flyafgange, skal på forhånd godkendes af INAC, I.P., hvis dette kræves i henhold til luftfartsaftalen, medmindre sådanne ændringer foretages som følge af uforudsigelige omstændigheder eller force majeure.

2.   For så vidt angår ovennævnte bestemmelse, skal tilladelsesindehavere indhente de nødvendige godkendelser fra luftfartsmyndigheden i den anden statslige part i luftfartsaftalen, hvis dette kræves i henhold til den pågældende aftale.

KAPITEL V

OVERVÅGNING OG SANKTIONER

Artikel 23

Kontrol

1.   INAC, I.P. er ansvarlig for at overvåge overholdelsen af bestemmelserne i dette lovdekret, uden at dette berører de overvågningsbeføjelser, der ved lov er pålagt andre organer, som skal underrette INAC, I.P. om resultatet af deres aktiviteter.

2.   Luftfartsselskaber skal til INAC, I.P. udlevere alle materialer, der er nødvendige for overvågningen, senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af en anmodning herom.

Artikel 24

Overtrædelser

1.   Med henblik på at anvende den ordning for overtrædelser af reglerne for civil luftfart, der er godkendt ved lovdekret nr. 10/2004 af 9. januar 2004, udgør følgende meget alvorlige overtrædelser:

a)

hvis en enhed, der ikke har tilladelse hertil, jf. dette lovdekret, udøver trafikrettigheder

b)

hvis en enhed, der ikke er udpeget hertil, jf. dette lovdekret, udøver trafikrettigheder

c)

hvis en anden enhed end tilladelsesindehaveren udøver en tilladelse

d)

hvis der er fremsat urigtige erklæringer i løbet af tilladelsesproceduren

e)

hvis en enhed, der har tilladelse hertil, udøver trafikrettigheder uden påkrævet gyldig forsikring

f)

hvis de godkendte enheder ikke til INAC, I.P. indgiver årlig trafikstatistik og årlige regnskaber og afviser at indgive det materiale, som INAC, I.P. anmoder om med henblik på at overvåge overholdelsen af bestemmelserne i dette lovdekret

g)

hvis der sker ændringer af de godkendte fartplaner med hensyn til hyppighed, dage eller tidspunkter for flyvningerne, ændring af fly, aflysning af flyafgange eller indførelse af yderligere flyafgange uden forudgående tilladelse fra INAC, I.P., jf. artikel 22, stk. 1.

2.   Med henblik på at anvende den ordning for overtrædelser af reglerne for civil luftfart, der er godkendt ved lovdekret nr. 10/2004 af 9. januar 2004, udgør følgende alvorlige overtrædelser:

a)

hvis luftfartsselskabet ikke påbegynder ruteflyvningen uden for EU inden for den fastsatte frist eller suspenderer eller afbryder flyvningen af grunde, der ikke udgør force majeure, jf. artikel 18, stk. 2

b)

hvis luftfartsselskabet ikke forelægger fartplaner og tidsplaner vedrørende de tilladte flyvninger for INAC, I.P., jf. artikel 21, stk. 1

c)

hvis luftfartsselskabet ikke overholder de fartplaner og tidsplaner, der er godkendt af INAC, I.P., jf. artikel 21, stk. 2

d)

hvis luftfartsselskabet ikke offentliggør de fartplaner og tidsplaner, der er godkendt af INAC, I.P., jf. artikel 21, stk. 2

e)

hvis luftfartsselskabet ikke betaler de afgifter, der er fastsat i artikel 27.

3.   Forsømmelse og forsøg på overtrædelser medfører også sanktioner.

Artikel 25

Overtrædelsesprocedurer

1.   INAC, I.P. er i henhold til lovdekret nr. 145/2007 af 27. april 2007 ansvarlig for at indlede og gennemføre overtrædelsesprocedurer samt pålægge bøder og yderligere sanktioner.

2.   De overtrædelser, der er omfattet af dette lovdekret, er underlagt den ordning for overtrædelser af reglerne for civil luftfart, der er godkendt ved lovdekret nr. 10/2004 af 9. januar 2004.

Artikel 26

Yderligere sanktioner

1.   I henhold til del II, kapitel II, i lovdekret nr. 10/2004 af 9. januar 2004 og artikel 21 i de generelle bestemmelser om overtrædelser godkendt ved lovdekret nr. 433/82 af 27. oktober 1982, som ændret ved lovdekret nr. 356/89 af 17. oktober 1989, lovdekret nr. 244/95 af 14. september 1995, lovdekret nr. 323/2001 af 17. december 2001 og lovdekret nr. 109/2001 af 24. december 2001, kan INAC, I.P. beslutte at pålægge yderligere sanktioner i form af forbud mod udførelse af lufttransportaktiviteter i op til to år, jf. artikel 14 i lovdekret nr. 10/2004 af 9. januar 2004, i tillæg til bøden for overtrædelse fastsat i artikel 24, stk. 1, litra a)-d).

2.   Sanktioner for overtrædelser kan offentliggøres, jf. artikel 13 i lovdekret nr. 10/2004 af 9. januar 2004.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER OG OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 27

Afgifter

1.   Der skal betales en afgift ved indgivelsen af ansøgning om driftstilladelse og for tildelingen af tilladelsen, som forhøjes med 50 % i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 11 og 12 i dette lovdekret.

2.   Indehavere af driftstilladelser, der er omhandlet i dette lovdekret, skal også betale en årlig afgift, der beregnes på grundlag af omkostningerne til tilsynet med gennemførelsen af de regler, der fastsættes ved dette lovdekret.

3.   Afgiften, jf. denne artikel, fastsættes ved bekendtgørelse af ministeren med ansvar for den civile luftfart.

4.   Indtil ovennævnte bekendtgørelse foreligger, gælder alle bestemmelser vedrørende afgifter i denne artikel.

Artikel 28

Ophævede retsakter

Med forbehold af artikel 27, stk. 4, ophæves lovdekret nr. 66/92 af 23. april 1992.

Artikel 29

Ikrafttrædelse

Dette lovdekret træder i kraft på dagen efter dets offentliggørelse.