9.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 70/12


Resumé af Kommissionens afgørelse

af 27. juni 2012

om ændring af beslutning K(2006) 6762 endelig af 24. januar 2007 i en procedure efter EF-traktatens artikel 81 (nu artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) og EØS-aftalens artikel 53 i det omfang, hvor den var rettet til

(Sag COMP/39.966 — gasisolerede koblingsanlæg — bøder)

(meddelt under nummer C(2012) 4381)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

2013/C 70/06

Den 27. juni 2012 vedtog Kommissionen en afgørelse om ændring af beslutning K(2006) 6762 endelig af 24. januar 2007 vedrørende en procedure efter EF-traktatens artikel 81 (nu artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) og EØS-aftalens artikel 53 i det omfang, hvor den var rettet til Mitsubishi Electric Corporation og Toshiba Corporation. I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003  (1) offentliggør Kommissionen hermed parternes navne og beslutningens hovedindhold, herunder de pålagte sanktioner. Der tages hensyn til virksomhedernes berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres.

1.   INDLEDNING

(1)

Denne afgørelse drejer sig om en ændring af beslutning K(2006) 6762 af 24. januar 2007 i det omfang, hvor den var rettet til Mitsubishi Electric Corporation (Melco) og Toshiba Corporation (Toshiba) (»beslutningen af 24. januar 2007«).

(2)

I sin dom i sag T-113/07, Toshiba Corp. mod Europa-Kommissionen, og sag T-133/07, Mitsubishi Electric Corp. mod Europa-Kommissionen, stadfæstede Retten indholdet af artikel 1, stk. 1, i Kommissionens beslutning af 24. januar 2007, hvori den i henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003 fastslog, at Melca og Toshiba havde overtrådt artikel 101 i TEUF og artikel 53 i EØS-aftalen ved fra den 15. april 1988 til den 11. maj 2004 at have deltaget i et kompleks af aftaler og samordnet praksis inden for gasisolerede koblingsanlæg i EØS. Retten annullerede imidlertid de bøder, Melco og Toshiba i beslutningen af 24. januar 2007 fik pålagt for denne overtrædelse, fordi princippet om ligebehandling var blevet tilsidesat ved valget af referenceår for beregning af bøderne til Melco og Toshiba.

(3)

Nærværende afgørelse tager sigte på at berigtige denne fejl med hensyn til referenceåret og pålægge Melco og Toshiba en ny bøde for deres deltagelse i den overtrædelse, der blev fastslået ved beslutningen af 24. januar 2007.

2.   BESKRIVELSE AF SAGEN

2.1.   Sagsforløb

(4)

I en sagsfremstillingsmeddelelse af 15. februar 2012 underrettede Kommissionen Melco og Toshiba om, at den havde til hensigt at ændre deres bødepålæg, og redegjorde for beregningen af de nye bøder. Meddelelsen blev besvaret af Melco den 16. marts 2012 og af Toshiba den 23. marts 2012.

(5)

Der blev holdt møder med repræsentanter for Melco og Toshiba om sagsfremstillingens indhold, henholdsvis den 8. juni og den 12. juni 2012.

(6)

Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål afgav en positiv udtalelse den 19. juni 2012.

2.2.   Resume af overtrædelsen

(7)

Som fastslået i beslutningen af 24. januar 2007 havde Melco og Toshiba overtrådt artikel 101 i TEUF og artikel 53 i EØS-aftalen ved i perioden fra 15. april 1988 til 11. maj 2004 at have deltaget i et kompleks af aftaler og samordnet praksis i sektoren for gasisolerede koblingsanlæg i EØS.

(8)

I beslutningen af 24. januar 2007 blev Melco og Toshiba holdt ansvarlige for deres egen deltagelse i overtrædelsen i perioden fra 15. april 1988 til 1. oktober 2002 og ansvarlige in solidum for den overtrædelse, som T&D (2) havde gjort sig skyldig i fra 1. oktober 2002 til 11. maj 2004.

2.3.   Adressater

(9)

Denne afgørelse er rettet til Melco og Toshiba.

2.4.   Sanktioner

(10)

Kommissionen har udmålt Melcos og Toshibas bøder på grundlag af bøderetningslinjerne fra 1998, som også var gældende for bødepålægget i beslutningen af 24. januar 2007 (3).

2.4.1.   Bødens grundbeløb

(11)

Overtrædelsen kvalificeres som meget grov.

(12)

På grund af overtrædelsens varighed har Kommissionen forhøjet grundbeløbet med 140 % for den periode, hvor Melco og Toshiba bar ansvaret for deres egen deltagelse, og med 15 % for den periode, hvor de var ansvarlige in solidum.

2.4.2.   Skærpende omstændigheder

(13)

Der foreligger ingen skærpende omstændigheder i denne sag.

2.4.3.   Formildende omstændigheder

(14)

Der foreligger ingen formildende omstændigheder i denne sag.

2.4.4.   Særlig forhøjelse for at sikre en afskrækkende virkning

(15)

Både for Melcos og for Toshibas vedkommende forhøjes bøden på grund af deres verdensomspændende omsætning med en multiplikatorfaktor for at sikre en afskrækkende effekt.

2.4.5.   Anvendelse af omsætningsloftet på 10 %

(16)

For hverken Melcos eller Toshibas vedkommende når bøden op på 10 % af deres respektive omsætning på verdensplan.

2.4.6.   Anvendelse af samarbejdsmeddelelsen fra 2002: bødenedsættelse

(17)

Der er ikke indrømmet nogen bødenedsættelse på grundlag af samarbejdsmeddelelsen fra 2002.

3.   AFGØRELSE

(18)

For den samlede og vedvarende overtrædelse, som blev fastslået i beslutningen af 24. januar 2007, pålægges følgende bøder:

a)

Mitsubishi Electric Corporation for sin egen deltagelse: 74 817 000 EUR

b)

Toshiba Corporation for sin egen deltagelse: 56 793 000 EUR

c)

Mitsubishi Electric Corporation and Toshiba Corporation in solidum for deres fælles deltagelse: 4 650 000 EUR.


(1)  EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1.

(2)  TM T&D Corporation var et 50 %-/50 % joint venture mellem Melco og Toshiba inden for produktion og salg af gasisolerede koblingsanlæg. Det startede sin virksomhed den 1. oktober 2002 og blev opløst den 30. april 2005, hvor dets aktiver blev overtaget af Melco og Toshiba.

(3)  EFT C 9 af 14.1.1998, s. 3.