15.10.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/37


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 11 października 2013 r.

zmieniająca decyzję 2005/7/WE zatwierdzającą metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Cyprze w odniesieniu do alternatywnego sposobu prezentacji takich tusz

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6583)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny)

(2013/502/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. m) w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2005/7/WE (2) zezwolono na zastosowanie alternatywnego sposobu prezentacji tusz wieprzowych na Cyprze.

(2)

Cypr zwrócił się do Komisji o upoważnienie do określenia sposobu prezentacji tusz wieprzowych innego niż alternatywna prezentacja dopuszczona w art. 2 decyzji 2005/7/WE oraz standardowa prezentacja określona w pkt B.III akapit pierwszy załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3)

Zgodnie z pkt B.III akapit drugi załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 państwa członkowskie mogą zostać upoważnione do określenia innego sposobu prezentacji tusz wieprzowych niż standardowa prezentacja zdefiniowana w akapicie pierwszym, jeżeli zwykła praktyka handlowa stosowana na ich terytorium różni się od standardowej prezentacji. W swoim wniosku Cypr uściślił, że zgodnie z praktyką handlową na jego terytorium tusze mogą być prezentowane z językiem, nerkami i tłuszczem okołonerkowym. Należy zatem zezwolić na Cyprze na wspomnianą prezentację tusz wieprzowych, różniącą się od standardowej prezentacji.

(4)

W celu ustalenia ceny dla tusz wieprzowych na porównywalnej podstawie należy wziąć pod uwagę tę inną prezentację poprzez dostosowanie masy zarejestrowanej w takich przypadkach do masy przy prezentacji standardowej.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2005/7/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuł 2 decyzji 2005/7/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Niezależnie od standardowej prezentacji ustanowionej w pkt B.III akapit pierwszy załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 tusze wieprzowe na Cyprze mogą być prezentowane bez usuwania języka, nerek i tłuszczu okołonerkowego przed ich zważeniem i klasyfikacją.

W przypadku tego rodzaju prezentacji masę tuszy ciepłej dostosowuje się zgodnie z następującym wzorem:

Formula.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Cypryjskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 października 2013 r.

W imieniu Komisji

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Decyzja Komisji 2005/7/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Cyprze (Dz.U. L 2 z 5.1.2005, s. 19).