8.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 97/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/669

оd 16. prosinca 2016.

kojom se ispravljaju bugarska, češka, estonska, francuska, grčka, hrvatska, litavska, malteška, rumunjska, slovačka i švedska jezična verzija Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (1), a posebno članak 86. stavak 1. točku (e) i članak 111. stavak 1. točku (c),

budući da:

(1)

Bugarska, češka, estonska, francuska, grčka, hrvatska, litavska, malteška, rumunjska, slovačka i švedska jezična verzija Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 (2) sadržavaju pogrešku u vezi s ponderiranim prosječnim stupnjem kreditne kvalitete pojedinačne izloženosti u članku 182. stavku 4. Stoga bugarsku, češku, estonsku, francusku, grčku, hrvatsku, litavsku, maltešku, rumunjsku, slovačku i švedsku jezičnu verziju treba ispraviti. Nema utjecaja na druge jezične verzije.

(2)

Francuska jezična verzija sadržava dodatnu pogrešku u vezi s vrstom osiguranja „Zdravstveno osiguranje” u Prilogu I. odjeljku D točki 29. Stoga francusku jezičnu verziju treba ispraviti. Nema utjecaja na druge jezične verzije.

(3)

Delegiranu uredbu (EU) 2015/35 trebalo bi stoga na odgovarajući način ispraviti.

(4)

Kako bi se osigurali jednaki uvjeti u primjeni relevantnih propisa za sva društva za osiguranje i društva za reosiguranje diljem Unije, ova bi Uredba trebala odmah stupiti na snagu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Delegirana uredba (EU) 2015/35 ispravlja se kako slijedi:

1.

Članak 182. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Ponderirani prosječni stupanj kreditne kvalitete pojedinačne izloženosti jednak je prosjeku stupnjeva kreditne kvalitete svih izloženosti prema svim drugim ugovornim stranama koje pripadaju toj pojedinačnoj izloženosti, zaokruženom na sljedeći veći cijeli broj i ponderiranom vrijednošću svake izloženosti.”

2.

(ne odnosi se na verziju na hrvatskom jeziku).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 335, 17.12.2009., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 оd 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 12, 17.1.2015., str. 1.).