9.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 70/10


Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets møde den 19. juni 2012 om et udkast til afgørelse i Sag COMP/39.966 — Gasisolerede Koblingsanlæg (Bøder)

Referent: Irland

2013/C 70/04

1.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at afgørelsens adressater bør pålægges en bøde.

2.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at referenceåret for beregning af den bøde, afgørelsens adressater skal pålægges, bør være 2003.

3.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i bødernes grundbeløb.

4.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i de endelige bødebeløb.

5.

Det rådgivende udvalg henstiller til, at dets udtalelse offentliggøres i EU-Tidende.