16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/6


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 27. novembrī iesniedza Augstākā tiesa (Latvija) – SIA “VM Remonts” (agrāk SIA “DIV un KO”), SIA “Ausma grupa”, SIA “Pārtikas kompānija”/Konkurences padome

(Lieta C-542/14)

(2015/C 056/08)

Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Augstākā tiesa

Pamatlietas puses

Prasītājas: SIA “VM Remonts (agrāk SIA “DIV un KO), SIA “Ausma grupa, SIA “Pārtikas kompānija

Atbildētāja: Konkurences padome

Prejudiciālais jautājums

Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai konstatētu, ka uzņēmums ir iesaistījies konkurenci ierobežojošā nolīgumā, ir jāpierāda uzņēmuma amatpersonas personīgā rīcība, informētība par vai piekrišana tādas personas rīcībai, kura sniedz uzņēmumam ārpakalpojumu un vienlaikus darbojas citu eventuālā aizliegtā nolīguma dalībnieku labā?