4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/11


A Bíróság (első tanács) 2009. május 14-i ítélete (a Tribunale ordinario di Padova [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Azienda Agricola Disarò Antonio kontra Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. Arl

(C-34/08. sz. ügy) (1)

(Mezőgazdaság - Közös piacszervezés - Tejkvóták - Illeték - Az 1788/2003/EK rendelet érvényessége - A közös agrárpolitika célkitűzései - A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve és az arányosság elve - A nemzeti referenciamennyiség meghatározása - Szempontok - Az alultermelő tagállam szempontjának relevanciája)

2009/C 153/21

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale ordinario di Padova

Az alapeljárás felei

Felperes: Azienda Agricola Disarò Antonio

Alperes: Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. Arl

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tribunale ordinario di Padova — A tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 2003. szeptember 29-i 1788/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 270., 123. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 40. kötet, 391. o.) értelmezése és érvényessége — Rendelet, amely nem veszi figyelembe az egyes országok tekintetében a kiegészítő illetéktől mentes referenciamennyiségek időszakos napra késszé tételét, és amely a kiegészítő illetéket egységesen alkalmazza a kvótákat meghaladó és az az alatt maradó termelők vonatkozásában — Az EK 5., EK 32., EK 33. és EK 34. cikkel való összeegyeztethetetlenség

Rendelkező rész

1)

Az, hogy a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1788/2003/EK tanácsi rendelet a nemzeti referenciamennyiség meghatározása keretében nem veszi figyelembe az érintett tagállam alultermelő jellegét, nem érinti e rendeletnek a különösen az EK 33. cikk (1) bekezdése a) és b) pontjában foglalt célkitűzésekkel való összeegyeztethetőségét.

2)

Az 1788/2003 rendeletnek a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének fényében történő vizsgálata során nem merült fel olyan körülmény, amely e rendelet érvényességét érintené.

3)

Az 1788/2003 rendeletnek az arányosság elvének fényében történő vizsgálata során nem merült fel olyan körülmény, amely e rendelet érvényességét érintené.


(1)  HL C 92., 2008.4.12.