27.1.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 27/1


Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2015/108, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

(2015/C 27/01)

Uwagę podmiotów danych zwraca się na następujące informacje zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 (1):

Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania jest rozporządzenie (UE) nr 36/2012 (2), wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2015/108 (3).

Administratorem przedmiotowej operacji przetwarzania jest Rada Unii Europejskiej reprezentowana przez Dyrektora Generalnego DG C (Sprawy Zagraniczne, Rozszerzenie i Ochrona Ludności) Sekretariatu Generalnego Rady, a działem, który zajmuje się tą operacją przetwarzania, jest Dział 1C w DG C, którego dane kontaktowe są następujące:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 36/2012, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2015/108.

Podmioty danych są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone w tym rozporządzeniu.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji danej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne dane z nim związane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 20 ust. 1 lit. a) i d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 wnioski o dostęp, a także wnioski o poprawkę lub sprzeciwy będą rozpatrywane zgodnie z sekcją 5 decyzji Rady 2004/644/WE (4).

Dane osobowe będą zatrzymywane przez 5 lat, od momentu gdy podmiot danych zostanie usunięty z wykazu osób objętych zamrożeniem aktywów lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, w przypadku gdy zostało ono rozpoczęte.

Podmioty danych mogą odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.


(1)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(2)  Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.

(3)  Dz.U. L 20 z 27.1.2015, s. 2.

(4)  Dz.U. L 296 z 21.9.2004, s. 16.