26.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/17


EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 25. oktober 2011

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009

(2011/756/EU)

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009,

der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009 med akademiets svar (1),

der henviser til Rådets henstilling af 15. februar 2011 (05892/2011 — C7-0052/2011),

der henviser til sin afgørelse af 10. maj 2011 (2) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2009 og svarene fra direktøren for Det Europæiske Politiakademi,

der henviser til EF-traktatens artikel 276 og artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (3), særlig artikel 185,

der henviser til Rådets afgørelse 2005/681/RIA af 20. september 2005 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (4), særlig artikel 16,

der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, særlig artikel 94 (5),

der henviser til Kommissionens afgørelse K(2011) 4680 af 30. juni 2011 om samtykke til en undtagelse fra forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 på anmodning af Det Europæiske Politiakademi,

der henviser til beretning af 12. juli 2010 fra Det Europæiske Politiakademi om godtgørelse af private udgifter (10/0257/KA),

der henviser til den eksterne revision bestilt af Det Europæiske Politiakademi (kontraktreferencenr. CEPOL/2010/001) om refusion af private udgifter,

der henviser til den endelige rapport om den femårige eksterne revision af Det Europæiske Politiakademi (kontraktreferencenr. CEPOL/CT/2010/002),

der henviser til årsberetningen for 2009 fra Generaldirektoratet for Retlige Anliggender, Frihed og Sikkerhed;

der henviser til 4. statusrapport for Det Europæiske Politiakademi om gennemførelsen af dens flerårige handlingsplan (MAP) for 2010-2014,

der henviser til Revisionsrettens beretning om gennemførelse af Det Europæiske Politiakademis flerårige handlingsplan for 2010-2014,

der henviser til notat fra den interne revisionstjeneste (IAS) af 4. juli 2011 (ref. Ares (2011) 722479) om 3. statusrapport om gennemførelsen af Det Europæiske Politiakademis flerårige handlingsplan for 2010-2014,

der henviser til Det Europæiske Politiakademis beretning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets afgørelse om »Decharge 2009: Det Europæiske Politiakademi« og bilagene hertil,

der henviser til Det Europæiske Politiakademis beretning om anvendelse af sin indkøbsmanual i perioden 1. juli 2010-1. juli 2011 og bilaget hertil,

der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0330/2011),

1.

meddeler direktøren for Det Europæiske Politiakademi decharge for gennemførelsen af akademiets budget for regnskabsåret 2009;

2.

fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.

pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Politiakademi, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

Jerzy BUZEK

Formand

Klaus WELLE

Generalsekretær


(1)  EUT C 338 af 14.12.2010, s. 137.

(2)  EUT L 250 af 27.9.2011, s. 260.

(3)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)  EUT L 256 af 1.10.2005, s. 63.

(5)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

af 25. oktober 2011

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009,

der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009 med akademiets svar (1),

der henviser til Rådets henstilling af 15. februar 2011 (05892/2011 — C7-0052/2011),

der henviser til sin afgørelse af 10. maj 2011 (2) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2009 og svarene fra direktøren for Det Europæiske Politiakademi,

der henviser til EF-traktatens artikel 276 og artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (3), særlig artikel 185,

der henviser til Rådets afgørelse 2005/681/RIA af 20. september 2005 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (4), særlig artikel 16,

der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, særlig artikel 94 (5),

der henviser til Kommissionens afgørelse K(2011) 4680 af 30. juni 2011 om samtykke til en undtagelse fra forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 på anmodning af Det Europæiske Politiakademi,

der henviser til beretning af 12. juli 2010 fra Det Europæiske Politiakademi om godtgørelse af private udgifter (10/0257/KA),

der henviser til den eksterne revision bestilt af Det Europæiske Politiakademi (kontraktreferencenr. CEPOL/2010/001) om refusion af private udgifter,

der henviser til den endelige rapport om den femårige eksterne revision af Det Europæiske Politiakademi (kontraktreferencenr. CEPOL/CT/2010/002),

der henviser til årsberetningen for 2009 fra Generaldirektoratet for Retlige Anliggender, Frihed og Sikkerhed,

der henviser til 4. statusrapport for Det Europæiske Politiakademi om gennemførelsen af dens flerårige handlingsplan (MAP) for 2010-2014,

der henviser til Revisionsrettens beretning om gennemførelse af Det Europæiske Politiakademis flerårige handlingsplan for 2010-2014,

der henviser til notat fra den interne revisionstjeneste (IAS) af 4. juli 2011 (ref. Ares (2011) 722479) om 3. statusrapport om gennemførelsen af Det Europæiske Politiakademis flerårige handlingsplan for 2010-2014,

der henviser til Det Europæiske Politiakademis beretning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets afgørelse om »Decharge 2009: Det Europæiske Politiakademi« og bilagene hertil,

der henviser til Det Europæiske Politiakademis beretning om anvendelse af sin indkøbsmanual i perioden 1. juli 2010 til 1. juli 2011 og bilaget hertil,

der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0330/2011),

A.

der henviser til, at Politiakademiet blev oprettet i 2001, og at det med virkning fra 1. januar 2006 blev omdannet til et fællesskabsorgan, jf. finansforordningens artikel 185, hvorved det blev underlagt rammefinansforordningen for agenturer;

B.

der henviser til, at Revisionsretten i sine beretninger om Politiakademiets årsregnskab for regnskabsåret 2006 og 2007 afgav en erklæring med forbehold, for så vidt angik de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed med den begrundelse, at udbudsprocedurerne ikke var forløbet i overensstemmelse med finansforordningens bestemmelser;

C.

der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om akademiets årsregnskab for regnskabsåret 2008 føjede en henvisning til specialforhold til sin erklæring om regnskabernes rigtighed uden udtrykkeligt at fremsætte forbehold, og afgav en erklæring med forbehold for så vidt angik de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed;

D.

der henviser til, at Parlamentet i sin afgørelse af 7. oktober 2010 (6) nægtede at meddele decharge til direktøren for Det Europæiske Politiakademi for gennemførelsen af akademiets budget for regnskabsåret 2008;

E.

der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om Politiakademiets årsregnskab for regnskabsåret 2009 igen afgav en revisionserklæring med forbehold, for så vidt angik regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed;

F.

der henviser til, at Europa-Parlamentet i ovennævnte afgørelse af 10. maj 2011 vedtog at udsætte meddelelsen af decharge til akademiets direktør for gennemførelsen af dets budget for 2009;

G.

der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om akademiets flerårige handlingsprogram for perioden 2010-2014 fastslog, at akademiet havde udviklet sig planmæssigt i henhold til de delmål, der var fastsat i handlingsprogrammet;

H.

der henviser til, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i sit notat af 4. juli 2011 til direktøren for Politiakademiet konstaterede, at beskrivelsen i statusrapporten om gennemførelsen af akademiets flerårige handlingsprogram, selv om den var forholdsvis generel, gav et klart overblik over status for de forskellige milepæle og derfor kunne anvendes som et tilfredsstillende grundlag for orientering af de forskellige interesserede parter;

I.

der henviser til at Kommissionen ved afgørelse K(2011) 4680 af 30. juni 2011 gav Politiakademiet dispensation fra bestemmelserne i artikel 74b i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002;

Generel vurdering

1.

anerkender de foranstaltninger, som Politiakademiets nye ledelse og nye forvaltning har truffet for at rette op på de konstaterede mangler som krævet af Parlamentet efter de alvorlige uregelmæssigheder i gennemførelsen af budgettet for 2009; glæder sig især over følgende foranstaltninger, der blev truffet rettidigt i overensstemmelse med Parlamentets krav:

a)

ændring af akademiets finansforordning i form af en undtagelse, som udelukkede udvælgelsen af pædagogiske eksperter fra udbudsproceduren, for i stedet at anvende eksperter fra de nationale politiskoler, hvilket sikrede en højere omkostningseffektivitet og inddragelse af disse institutioner i akademiets netværk

b)

erklæringer fra Revisionsretten og IAS om, at akademiets flerårige handlingsplan for perioden 2010-2014 giver et overblik over status for dets forskellige milepæle, og at akademiet gør fremskridt i forhold til de fastsatte mål

c)

en beretning om akademiets anvendelse af indkøbsmanualen i perioden 1. juli 2010 til 1. juli 2011

d)

akademiets bestyrelses beslutning om at give Kommissionen stemmeret;

2.

ser frem til Kommissionens forelæggelse i 2012 af akademiets nye juridiske ramme, som skal integrere ovenstående stemmeret til Kommissionen i bestyrelsens sager;

3.

understreger, at dechargemyndigheden fortsat nøje vil overvåge gennemførelsesniveauet for foranstaltninger, der bliver truffet under de kommende dechargeprocedurer;

4.

bemærker, at den endelige rapport om den femårige eksterne revision af akademiet fastslog, at der er argumenter for at flytte akademiet; opfordrer derfor Revisionsretten til at udarbejde en særrapport i løbet af 2012, med opregning af finansielle og operationelle omkostninger og fordele ved at fusionere akademiets ansvarsområder med Europols;

Specifikke foranstaltninger, som Politiakademiet har truffet for at rette op på de konstaterede mangler

Udbudsprocedurer

5.

konstaterer, at akademiet endelig har udarbejdet og anvender sin indkøbsmanual til internt brug som krævet af Parlamentet i forbindelse med meddelelsen af decharge til akademiet for 2008 og 2009; konstaterer, at denne manual blev godkendt af Politiakademiet den 8. juni 2010 og trådte i kraft den 1. juli 2010, og at der er blevet udpeget en koordinator for offentlige indkøb;

6.

glæder sig over akademiets første beretning om anvendelsen af indkøbsmanualen i perioden 1. juli 2010 til 1. juli 2011, men ser imidlertid frem til, at Revisionsretten evaluerer akademiets anvendelse af indkøbsmanualen;

7.

har kontrolleret akademiets statistiske beretning for 1. juli 2010 til 1. juli 2011, og glæder sig over, at dokumentet giver Parlamentet fyldestgørende oplysninger om indkøbsprocedurerne; konstaterer på grundlag af denne beretning og beretningen om anvendelsen af indkøbsmanualen, at akademiet konstant overvåger og kontrollerer sine egne indkøbsprocedurer;

Regler for udgifter til afholdelse af kurser

8.

konstaterer, at akademiet den 28. april 2011 forelagde Kommissionen en anmodning om ændring af dets finansforordning ved at indføje en artikel (artikel 74c), som indeholder en undtagelse fra forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 om at udelukke udvælgelsen af pædagogiske eksperter fra udbudsbestemmelserne for i stedet at anvende eksperter fra de nationale politiskoler;

9.

glæder sig over Kommissionens efterfølgende afgørelse K(2011) 4680 af 30. juni 2011 om samtykke til ovennævnte undtagelse;

10.

mener, at akademiet bør give direkte adgang til sit detaljerede budget, herunder en liste over kontrakter og beslutninger om offentlige indkøb, og mener at det bør offentliggøre listen på sin hjemmeside i henhold til finansforordningens bestemmelse, dog med udeladelse af detaljer af eventuelle kontrakter, hvis offentliggørelse kan udgøre en sikkerhedsrisiko;

Bevillingsfremførsler

11.

noterer sig, at akademiet har etableret et organisatorisk risikoregister som en del af sin løbende budgetforvaltning for at mindske risikoen for underudnyttelse; minder imidlertid om vigtigheden af at programmere og overvåge gennemførelsen af budgettet for at mindske fremførelsen af bevillinger mest muligt; opfordrer også Revisionsretten og IAS til at attestere, at akademiet har gennemført effektive forbedringer på området, og konstatere, at alle programmerings- og overvågningsinstrumenter er helt på plads;

Fejl i regnskabet

12.

konstaterer, at der var betydelige forsinkelser og fejl i akademiets foreløbige årsregnskab for 2009, men at akademiet har forsikret, at det har forbedret sin finansdisciplin og interne kontrol siden 2010; glæder sig til at modtage Revisionsrettens beretning om akademiets årsregnskab for 2010, for at kunne konstatere, om akademiets forsikringer er velfunderede;

13.

glæder sig over, at akademiets bestyrelse i marts 2011 besluttede at erstatte de tidligere interne kontrolstandarder (ICS) med Kommissionens nyligt etablerede 16 interne kontrolstandarder;

14.

mener, at disse 16 nye standarder vil gøre det lettere for akademiets direktør ikke blot at indføre kontroller, men også at overvåge, at disse kontroller virker efter hensigten;

15.

opfordrer derfor akademiet til løbende at holde Parlamentet orienteret om gennemførelsesgraden for disse 16 ICS;

Personaleforvaltning

16.

noterer sig, at akademiet har opsagt en kontrakt, som Revisionsretten betragtede som »ulovlig«; bemærker, at opsigelsen af denne kontrakt har virkning fra den 15. september 2011, og at stillingen allerede er blevet slået op; opfordrer akademiet til at holde dechargemyndigheden orienteret om den fortsatte udvikling i denne konkrete sag;

17.

konstaterer, at akademiet mener, at dets ansættelsesvejledning, der bringer procedurerne i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (7), er blevet gennemført på tilfredsstillende vis; opfordrer ligeledes Revisionsretten til at attestere gennemførelsesgraden for denne vejledning;

Bevillinger anvendt til finansiering af private udgifter

18.

konstaterer, at den nuværende direktør som følge af en ekstern revision af en efterfølgende kontrol har udstedt en indtægtsordre, der kræver, at den tidligere direktør tilbagebetaler 2 014,94 EUR hvoraf kun 43,45 EUR hidtil er blevet tilbagebetalt; beklager det beskedne beløb, der er blevet tilbagebetalt, i forhold til det finansielle tab, som akademiet er blevet udsat for under den tidligere direktørs ledelse; noterer sig, at der er blevet udstedt en endelig betalingspåmindelse i 2011, og at næste skridt er at anlægge sag ved en engelsk domstol for at fastslå lovligheden af gælden, der stammer tilbage fra 2007, hvorefter fogedvæsenet vil tilstræbe at inddrive den resterende del af den ubetalte gæld, såfremt der opnås dom herfor; opfordrer den nuværende direktør til at holde dechargemyndigheden opdateret om sagens udvikling;

Akademiets flerårige handlingsplan for 2010-2014

19.

bemærker, at den øgede åbenhed, som den nuværende direktør og ledelsen har indledt, har ført til en bedre forståelse for de udfordringer, akademiet står over for, og tilskyndet til de nødvendige forandringer; glæder sig i denne henseende over akademiets politik om:

at offentliggøre et månedligt nyhedsbrev og regelmæssige statusrapporter om sine aktiviteter til sin bestyrelse for at give den en klarere analyse af situationen omkring akademiets aktiviteter

løbende at ajourføre sin statusrapport om gennemførelsesgraden for dets flerårige plan

at forsyne Parlamentet med IAS's årlige rapporter i henhold til de relevante bestemmelser i finansforordningen;

20.

glæder sig over, at Revisionsretten har udarbejdet en beretning om gennemførelsen af akademiets flerårige handlingsplan for 2010-2014 efter krav fra Parlamentet; bemærker, at Revisionsretten i denne beretning har fastslået, at akademiets gennemførelse af planen er forløbet i overensstemmelse med delmålene; glæder sig i denne forbindelse over, at akademiet har påvist at det har afsluttet gennemførelsen af sin MAP 1 (forvaltning), MAP 4 (godkendelse af det finansielle system), MAP 5 (finansielle vilkår), MAP 6 (åbenhed omkring bestyrelsen), MAP 8 (strategiplan), MAP 9 (flerårig ansættelsesplan); MAP 12 (kontrolsystemet for offentlige indkøb) og at de resterende delmål er under opfyldelse eller følger tidsplanen;

21.

opfordrer akademiet til jævnligt at rådføre sig med Parlamentet og løbende at holde det orienteret om gennemførelsen af den flerårige handlingsplan;

22.

glæder sig også over IAS's notat om den 3. statusrapport om gennemførelsen af akademiets flerårige handlingsplan; bemærker især, at det i notatet konstateres, at IAS mener, at akademiet reagerer tilfredsstillende på IAS bemærkninger og henstillinger, og at beskrivelsen i statusrapporten om gennemførelsen af akademiets flerårige handlingsplan, selv om den er forholdsvis generel, giver et klart overblik over status for de forskellige milepæle og derfor bør kunne anvendes som et tilfredsstillende grundlag for at orientere de forskellige interesserede parter, herunder Parlamentets Budgetkontroludvalg;

Strukturelle mangler

23.

understreger, at akademiets forvaltningsomkostninger er høje i forhold til dets aktiviteter; glæder sig derfor over akademiets bestræbelser på at reducere sine forvaltningsudgifter på det 25. bestyrelsesmøde i juni 2011, hvor det blev besluttet, at alle udvalg under bestyrelsen skulle afskaffes senest i 2012, og at alle arbejdsgrupperne under bestyrelsen skulle gøres til genstand for en kritisk analyse;

24.

henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 10. maj 2011 (8) om præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.


(1)  EUT C 338 af 14.12.2010, s. 137.

(2)  EUT L 250 af 27.9.2011, s. 260.

(3)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)  EUT L 256 af 1.10.2005, s. 63.

(5)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)  EUT L 320 af 7.12.2010, s. 11.

(7)  EUT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

(8)  EUT L 250 af 27.9.2011, s. 269.