4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/26


A Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Németország) által 2009. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Land Baden-Württemberg kontra Panagiotis Tsakouridis

(C-145/09. sz. ügy)

2009/C 153/48

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Az alapeljárás felei

Felperes: Land Baden-Württemberg

Alperes: Panagiotis Tsakouridis

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni a 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelv (1) 28. cikkének (3) bekezdése szerinti „nyomós közbiztonsági ok [helyesen: kényszerítő közbiztonsági okok]” fogalmát, hogy a kiutasítást csak a tagállam külső vagy belső biztonságának elháríthatatlan veszélyeztetése igazolhatja, és ebbe csak az állam és alapvető intézményeinek létezése és működőképessége, a lakosság túlélése, valamint a külkapcsolatok és a nemzetek békés együttélése tartozik bele?

2.

Milyen feltételek mellett veszíthető el ismét a fogadó tagállamban eltöltött tízévi tartózkodással megszerzett, a 2004/38/EK irányelv 28. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti fokozott védelem a kiutasítással szemben? Megfelelően alkalmazni kell-e ebben az összefüggésben a huzamos tartózkodási jog elvesztésének a 2004/38/EK irányelv 16. cikkének (4) bekezdése szerinti feltételét?

3.

Amennyiben a második kérdésre és az irányelv 16. cikke (4) bekezdésének megfelelő alkalmazhatóságára igenlő válasz adandó: elveszíthető-e a kiutasítással szembeni fokozott védelem — a távollét okaitól függetlenül — csupán az idő múlása következtében?

4.

Ugyancsak amennyiben a második kérdésre és az irányelv 16. cikke (4) bekezdésének megfelelő alkalmazhatóságára igenlő válasz adandó: alkalmas-e a kiutasítással szembeni fokozott védelem fenntartására a büntetőeljárás során hozott intézkedés keretében a fogadó tagállamba történő, a kétéves időtartam lejártát megelőző kötelező visszatérés akkor is, ha a visszatérést követően az érintett hosszabb időn keresztül nem élhet az alapvető szabadságokkal?


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg) HL L 158., 2004.4.30., 77—123. o. (magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 5. kötet o. 46. o.