26.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1220/2011

af 25. november 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 867/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, for så vidt angår erhvervsorganisationer i olivensektoren og deres arbejdsprogrammer og finansiering

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 103, stk. 2, tredje afsnit, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På baggrund af de indhentede erfaringer fra gennemførelsen af arbejdsprogrammerne for erhvervsorganisationerne i olivensektoren, bør der foretages visse ændringer af Kommissionens forordning (EF) nr. 867/2008 (2).

(2)

For at sikre en bedre anvendelse af artikel 103 i forordning (EF) nr. 1234/2007 og for at sikre en bedre beskyttelse af EU's finansielle interesser, når producentsammenslutninger nyder godt af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne under Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (3), bør det fastsættes, at godkendelsen af erhvervsorganisationerne i olivensektoren straks afvises, suspenderes eller trækkes tilbage, hvis der er iværksat sanktioner over for disse under nævnte forordninger.

(3)

Hvad angår opfølgning og administrativ forvaltning af markedet, er det hensigtsmæssigt at koncentrere sig om de emner, der har at gøre med de foranstaltninger, der er fastsat i erhvervsorganisationernes arbejdsprogrammer, medens det for at forbedre kvaliteten af produktionen af olivenolie og spiseoliven af hensyn til effektiviteten er hensigtsmæssigt at fastsætte nye typer teknisk bistand.

(4)

For at sikre en bedre sammenhæng i de foranstaltninger, der er berettiget til EU-støtte, bør finansieringen af bekæmpelsen af olivenfluen begrænses til kun at gælde de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, litra b), nr. iii), i forordning (EF) nr. 867/2008.

(5)

Under hensyn til de indhentede erfaringer bør minimumsprocentsatsen for EU-finansiering på området for miljøforbedrende foranstaltninger i forbindelse med olivendyrkning forhøjes i betragtning af den store udvikling på dette område. Ligeledes bør der for at optimere udnyttelsen af midlerne til arbejdsprogrammerne foretages en nedsættelse af procentsatsen for generalomkostningerne ved deres gennemførelse.

(6)

De administrative procedurer bør forenkles, når en programændring går ud på at erstatte én aktion med en anden, og budgettet for hver af disse aktioner er på under 10 000 EUR, for så vidt som den oprindelige målsætning er uændret.

(7)

For at lette programgennemførelsen bør betingelserne for sikkerhedsstillelsens frigivelse lempes for forskuddene, såfremt de støtteberettigede udgifter rent faktisk er afholdt og kontrolleret.

(8)

Der bør fastsættes en ny frist for de pågældende medlemsstaters meddelelse af de nationale foranstaltninger, der er truffet med henblik på gennemførelsen af denne forordning.

(9)

Forordning (EF) nr. 867/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 867/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3, stk. 5, indsættes følgende litra c):

»c)

som følge af en overtrædelse af den i artikel 103 i forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsatte finansieringsordning for aktivitetsprogrammer for erhvervsorganisationer i olivensektoren eller som følge af en overtrædelse i forbindelse med anvendelsen af en foranstaltning til udvikling af landdistrikter, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (4).

2)

I artikel 5, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

litra a), nr. ii), affattes således:

»ii)

udarbejdelse af undersøgelser af spørgsmål, der har med andre foranstaltninger i arbejdsprogrammet for den pågældende erhvervsorganisation i olivensektoren at gøre.«

b)

I litra c) foretages følgende ændringer:

i)

Nr. i) affattes således:

»i)

forbedring af betingelserne for dyrkning, høst, levering og lagring af oliven inden forarbejdning i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, som de ansvarlige nationale myndigheder har fastsat«.

ii)

Nr. iii) affattes således:

»iii)

forbedring af lagerforholdene og udnyttelsen af rester fra olivenolie- og spiseolivenproduktionen og forbedring af betingelserne for aftapning af olivenolien«.

iii)

Nr. iv) affattes således:

»iv)

teknisk bistand til produktionen, olivenforarbejdningsindustrien, de virksomheder, der producerer spiseoliven, oliemøllerne og emballeringen på produktkvalitetsområdet«.

iv)

Nr. vi) affattes således:

»vi)

uddannelse af smagere til organoleptisk kontrol af jomfruolier og spiseoliven.«

3)

Artikel 6, stk. 1, affattes således:

»I den enkelte medlemsstat afsættes mindst 30 % af det EU-finansieringsbeløb, der står til rådighed i henhold til artikel 103 i forordning (EF) nr. 1234/2007, til hvert af de aktivitetsområder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, første afsnit, litra b), i nærværende forordning, og der afsættes mindst 12 % af EU-finansieringen til det område, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, første afsnit, litra d).«

4)

I artikel 7, stk. 1, indsættes følgende litra g):

»g)

foranstaltninger og aktiviteter, der har med bekæmpelsen af olivenfluen at gøre, undtagen foranstaltninger, der er fastsat i artikel 5. stk. 1, litra b), nr. iii).«

5)

Artikel 8, stk. 2, andet afsnit, litra d), affattes således:

»d)

en udgiftsplan opdelt på foranstaltninger og aktivitetsområder som omhandlet i artikel 5, stk. 1, og opdelt på rater for perioder af 12 måneders længde regnet fra datoen for arbejdsprogrammets godkendelse med sondring mellem generalomkostninger, der ikke må overstige 5 % af det samlede beløb, og de øvrige vigtigste omkostningstyper«.

6)

I artikel 10 indsættes som stk. 6:

»6.   Uanset stk. 2 og 4 skal erhvervsorganisationen i forbindelse med en ændring af et arbejdsprogram, der erstatter én foranstaltning med en anden inden for samme område, når budgettet for hver af disse foranstaltninger er på under 10 000 EUR underrette den ansvarlige myndighed herom senest to måneder før starten på gennemførelsen af den nye foranstaltning. Hvis den ansvarlige myndighed ikke gør indsigelse senest en måned efter underretningen, betragtes ændringen som godkendt. Meddelelsen ledsages af dokumentation, der redegør for ændringerne og deres art og betydning, og som viser, at den pågældende ændring ikke ændrer det pågældende programs oprindelige målsætning.«

7)

Artikel 11, stk. 5, affattes således:

»5.   Inden en dato, som medlemsstaten skal fastlægge, dog senest ved udgangen af hvert af arbejdsprogrammets gennemførelsesår, kan de pågældende erhvervsorganisationer ansøge om, at sikkerhedsstillelsen i stk. 4 frigives for alle de udgifter under første rate, der rent faktisk er afholdt og kontrolleret af medlemsstaten. Denne bestemmer, hvilke bilag der skal vedlægges ansøgningen, og kontrollerer dem og frigiver den sikkerhedsstillelse, der svarer til udgifterne, senest i løbet af den anden måned efter den måned, hvor ansøgningen er indsendt.«

8)

I artikel 18, stk. 1, affattes indledningen således:

»1.   Senest den 31. januar efter hver treårsperiode, der begynder den 1. april, jf. artikel 8, meddeler de olivenolieproducerende medlemsstater Kommissionen de nationale foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning, navnlig hvad angår:«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. november 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 237 af 4.9.2008, s. 5.

(3)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(4)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1