12.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 240/6


Pranešimas apie dalinės tarpinės kompensacinių priemonių, taikomų importuojamai Indijos kilmės polietileno tereftalato (PET) plėvelei, peržiūros inicijavimą

(2007/C 240/05)

Komisija nusprendė pati inicijuoti dalinę tarpinę peržiūrą dėl tam tikrų eksportuojančių Indijos gamintojų subsidijavimo masto pagal 1997 m. spalio 6 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2026/97 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau — pagrindinis reglamentas) 19 straipsnį.

1.   Produktas

Nagrinėjamasis produktas — tai Indijos kilmės polietileno tereftalato (PET) plėvelė (toliau — nagrinėjamasis produktas), kurios klasifikaciniai KN kodai šiuo metu yra ex 3920 62 19 ir ex 3920 62 90. Šie KN kodai pateikiami tik kaip informacija.

2.   Galiojančios priemonės

Šiuo metu galiojančios priemonės — tai galutinis kompensacinis muitas, nustatytas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 367/2006 (2) dėl Indijos kilmės polietileno tereftalato (PET) plėvelės importo.

3.   Peržiūros pagrindas

Komisija turi pakankamai prima facie įrodymų, kad pasikeitė subsidijavimo aplinkybės, kurių pagrindu buvo nustatytos priemonės, ir kad šie pokyčiai yra ilgalaikiai.

Iš tikrųjų dviejų subsidijavimo schemų (Muito tarifo sumažinimo leidimo schema (DEPBS) ir Atleidimas nuo pelno mokesčio pagal Pelno mokesčio įstatymo 80HHC skirsnį (ITES)) teikiamos lengvatos labai sumažėjo. Tai susiję su atitinkamų pagrindinių Indijos įstatymų, kuriais pagrįstos schemos, pakeitimu.

Todėl panašu, kad tų bendrovių, kurioms priemonės nustatytos visiškai arba iš dalies atsižvelgiant į iš vienos arba abiejų schemų gautas lengvatas tiriamuoju laikotarpiu, nustatytu atliekant tyrimą, po kurio nustatytas galiojančių priemonių dydis, subsidijavimo mastas sumažėjo.

Vadinasi, nagrinėjamojo produkto importui taikomos pirmesnėje dalyje minėtos galiojančio dydžio priemonės gali būti nebereikalingos šiuo metu skiriamoms subsidijoms atsverti. Todėl reikia peržiūrėti svarstomoms bendrovėms taikomas priemones.

Tos bendrovės — tai priede išvardytos bendrovės ir visi kiti nagrinėjamojo produkto gamintojai, kurie apie save praneša Komisijai per 5 dalies b punkto i papunktyje nustatytą laikotarpį ir per tą patį laikotarpį įrodo, kad 1) naudojosi vienos arba abiejų pirmiau minėtų schemų teikiamomis lengvatomis tiriamuoju laikotarpiu per tyrimą, po kurio nustatytas joms taikomų priemonių dydis (1997 m. spalio 1 d. — 1998 m. rugsėjo 30 d.) ir kad 2) atsižvelgiant į minėtus struktūrinius schemų pakeitimus, šių schemų teikiamos lengvatos sumažėjo.

Be to, jei po peržiūros tyrimo bus įrodyta arba kuri nors suinteresuotoji šalis pateiks pakankamų prima facie įrodymų per 5 dalies a punkto i papunktyje nustatytą laikotarpį, kad su šia peržiūra susiję nagrinėjamojo produkto eksportuotojai naudojasi kitų nei minėtų subsidijavimo schemų lengvatomis, vykdant šią peržiūrą taip pat gali būti tiriamos ir šios schemos.

Jeigu dėl po šio tyrimo nustatytų subsidijos skirtumų gali būti pakeistos priemonės, taikomos bendrovėms, kurios bendradarbiavo tyrime, po kurio nustatytas priemonių dydis ir (arba) priemonės kitoms nagrinėjamosios šalies bendrovėms, jų dydžiai gali būti atitinkamai peržiūrėti.

Reikėtų pabrėžti, kad toms bendrovėms, kurioms nustatytos tiek antidempingo, tiek kompensacinės priemonės, antidempingo priemonės gali būti atitinkamai koreguojamos, jei keičiamos kompensacinės priemonės.

4.   Procedūra

Pasitarusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų, pateisinančių ex officio dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 19 straipsniu, inicijuoja peržiūrą.

Tyrimu bus vertinama, ar reikia tęsti, panaikinti arba pakeisti galiojančias priemones toms bendrovėms, kurios naudojosi vienos ar abiejų minėtų subsidijavimo schemų teikiamomis lengvatomis, ir toms bendrovėms, kurios naudojosi kitomis schemomis, pateikus pakankamai įrodymų, kaip nurodyta 3 dalies 6 pastraipoje. Tyrimu taip pat bus vertinama, ar, priklausomai nuo šio tyrimo išvadų, reikia peržiūrėti kitoms bendrovėms, kurios bendradarbiavo tyrime, po kurio buvo nustatytas galiojančių priemonių dydis, taikomas priemones ir (arba) priemones kitoms nagrinėjamosios šalies bendrovėms.

a)   Atranka

Atsižvelgiant į akivaizdų šiame tyrime dalyvaujančių šalių skaičių, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 27 straipsniu, gali nuspręsti atlikti atranką.

i)   Eksportuotojų ir (arba gamintojų) atranka

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), visų eksportuotojų ir (arba) gamintojų arba jų vardu veikiančių atstovų prašoma Komisijai pranešti apie save ir per 5 dalies b punkto i papunktyje nustatytą laikotarpį bei 6 dalyje nurodyta forma pateikti toliau nurodytą informaciją apie savo bendrovę ar bendroves:

pavadinimas, adresas, e. pašto adresas, telefono ir fakso numeriai bei kontaktinis asmuo,

apyvarta vietos valiuta ir nagrinėjamojo produkto, parduoto eksportui į Bendriją nuo 2006 m. spalio 1 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d., kiekis tonomis,

apyvarta vietos valiuta ir nagrinėjamojo produkto, parduoto vidaus rinkoje nuo 2006 m. spalio 1 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d., kiekis tonomis,

ar bendrovė ketina prašyti nustatyti individualią subsidijų normą (nustatyti individualią subsidijų normą gali prašyti tik gamintojai) (3),

tiksliai apibūdinta bendrovės veikla, susijusi su nagrinėjamojo produkto gamyba, ir nagrinėjamojo produkto gamybos kiekis tonomis, gamybos pajėgumai ir investicijos į gamybos pajėgumus nuo 2006 m. spalio 1 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d.,

visų susijusių bendrovių (4), dalyvaujančių gaminant ir (arba) parduodant (eksportui ir (arba) vidaus rinkai) nagrinėjamąjį produktą, pavadinimai ir tiksliai apibūdinta veikla,

ar bendrovė naudojosi DEPBS ir (arba) ITES teikiamomis lengvatomis i) tyrimo, po kurio nustatytas šiuo metu bendrovei taikomų priemonių dydis, tiriamuoju laikotarpiu (1997 m. spalio 1 d. — 1998 m. rugsėjo 30 d.) ir (arba) ii) nuo 2006 m. spalio 1 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d.,

kita svarbi informacija, kuri padėtų Komisijai atrinkti bendroves.

Pateikdama nurodytą informaciją, bendrovė sutinka būti atrinkta. Jei bendrovė bus atrinkta, ji turės pateikti klausimyno atsakymus ir leisti atlikti tyrimą vietoje. Jeigu bendrovė nurodo, kad nesutinka būti atrinkta, tai bus aiškinama kaip atsisakymas bendradarbiauti atliekant tyrimą. Atsisakymo bendradarbiauti padariniai nurodyti 7 dalyje.

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, reikalinga atrenkant eksportuotojus ir (arba) gamintojus, Komisija taip pat kreipsis į eksportuojančios šalies valdžios institucijas ir visas žinomas eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijas.

ii)   Galutinė atranka

Visos suinteresuotosios šalys, kurios nori pateikti bet kokios atrankai svarbios informacijos, privalo tai turi padaryti per 5 dalies b punkto ii papunktyje nustatytą laikotarpį.

Galutinę atranką Komisija ketina atlikti pasikonsultavusi su susijusiomis šalimis, kurios pareiškė norą būti atrinktos.

Atrinktos bendrovės privalo pateikti klausimyno atsakymus per 5 dalies b punkto iii papunktyje nustatytą laikotarpį ir privalo bendradarbiauti vykstant tyrimui.

Jei bus bendradarbiaujama nepakankamai, Komisija, vadovaudamasi pagrindinio reglamento 27 straipsnio 4 dalimi ir 28 straipsniu, gali padaryti išvadą, remdamasi turimais faktais. Kaip paaiškinta 7 dalyje, išvada, padaryta remiantis turimais faktais, susijusiai šaliai gali būti mažiau palanki.

b)   Klausimynai

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, reikalinga tyrimui, Komisija nusiųs klausimynus atrinktoms bendrovėms ir nagrinėjamosios eksportuojančios šalies valdžios institucijoms.

c)   Informacijos rinkimas ir suinteresuotųjų šalių išklausymas

Visos suinteresuotosios šalys raginamos pareikšti savo nuomonę, pateikti kitą nei klausimyno atsakymai informaciją bei patvirtinamuosius dokumentus. Šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turi gauti per 5 dalies a punkto i papunktyje nustatytą laikotarpį.

Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos pateikia prašymą, kuriame nurodo svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas išklausyti. Tokį prašymą privalu pateikti per 5 dalies a punkto ii papunktyje nustatytą laikotarpį.

5.   Terminai

a)   Bendrieji terminai

i)   Laikotarpis, per kurį šalys turi pranešti apie save, pateikti klausimyno atsakymus ir kitą informaciją

Norėdamos, kad tyrimo metu būtų atsižvelgta į jų pastabas, visos suinteresuotosios šalys (o ypač nagrinėjamosios eksportuojančios šalies valdžios institucijos) privalo pranešti apie save Komisijai, pareikšti savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją, įskaitant paminėtąją 3 dalies 6 pastraipoje, per 40 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jeigu nenurodyta kitaip. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad daugumos pagrindiniame reglamente išdėstytų procesinių teisių įgyvendinimas priklauso nuo to, ar per minėtą laikotarpį šalis pranešė apie save.

ii)   Išklausymas

Per tą patį 40 dienų laikotarpį visos suinteresuotosios šalys taip pat gali kreiptis prašydamos, kad Komisija jas išklausytų.

b)   Konkretus laikotarpis, susijęs su atranka

i)

4 dalies a punkto i papunktyje nurodytą informaciją Komisija turėtų gauti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, atsižvelgiant į tai, kad Komisija ketina konsultuotis dėl galutinės atrankos su susijusiomis šalimis, kurios per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pareiškė norą dalyvauti atrankoje.

ii)

Visą kitą svarbią atrankai informaciją, kaip nurodyta 4 dalies a punkto ii papunktyje, Komisija turi gauti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

iii)

Atrinktų šalių klausimyno atsakymus Komisija privalo gauti per 37 dienas nuo pranešimo apie jų įtraukimą į atranką dienos.

6.   Rašytiniai pareiškimai, klausimyno atsakymai ir susirašinėjimas

Visa suinteresuotųjų šalių informacija ir prašymai privalo būti pateikiami raštu (ne elektronine forma, nebent nurodyta kitaip), būtinai nurodant suinteresuotosios šalies pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius. Visa rašytinė informacija, įskaitant informaciją, kurios prašoma šiame pranešime, klausimyno atsakymus ir slaptą suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo (5) grifu, ir pagal pagrindinio reglamento 29 straipsnio 2 dalies nuostatas kartu pateikiamas nekonfidencialus variantas, paženklintas „SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS SUSIPAŽINTI“.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Faks. (32-2) 295 65 05

7.   Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą laikotarpį arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 28 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją neatsižvelgiama, o, vadovaujantis pagrindinio reglamento 28 straipsniu, remiamasi turimais faktais. Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 28 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi.

8.   Tyrimo tvarkaraštis

Pagal pagrindinio reglamento 22 straipsnio 1 dalį tyrimas bus baigtas per 15 mėnesių nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

9.   Kitos tarpinės peržiūros pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį

Šios peržiūros aprėptis nurodyta 4 dalyje. Bet kuri šalis, norinti pareikalauti peržiūros kitu pagrindu, gali tai padaryti vadovaudamasi pagrindinio reglamento 19 straipsnio nuostatomis.

10.   Asmens duomenų tvarkymas

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad atliekant šį tyrimą gauti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (6).


(1)  OL L 288, 1997 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).

(2)  OL L 68, 2006 3 8, p. 15. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1124/2007 (OL L 255, 2007 9 29, p. 1).

(3)  Nustatyti individualų dempingo skirtumą gali būti prašoma vadovaujantis pagrindinio reglamento 27 straipsnio 3 dalimi toms bendrovės, kurios nėra atrinktos.

(4)  Norėdami sužinoti susijusių bendrovių sąvokos apibrėžtį žr. 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 143 straipsnį (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

(5)  Tai reiškia, kad dokumentas skirtas tik vidaus naudojimui. Jis apsaugotas pagal 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 4 straipsnį (OL L 145, 2001 5 31, p. 43). Pagal pagrindinio reglamento 29 straipsnį ir PPO susitarimo dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių 12 straipsnį tai yra konfidencialus dokumentas.

(6)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


PRIEDAS

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar,

Behind South Extension Part-1

New Delhi — 110 003, India

Flex Industries Limited, A-1 Sector 60,

Noida 201 301 (U.P.), India

Garware Polyester Limited,

Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East),

Mumbai 400 057, India

India Polyfilms Limited

112 Indra Prakash Building, 21 Barakhamba Road,

New Delhi 110 001, India

Polyplex Corporation Limited, B-37 Sector-1,

Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India