12.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 240/6


Известие за започване на частично междинно преразглеждане на изравнителните мерки, приложими по отношение на вноса на полиетилентерефталатно (PET) фолио с произход от Индия

(2007/C 240/05)

Комисията по своя инициатива взе решение за започване на ограничено в рамките на субсидирането частично временно преразглеждане по отношение на някои индийски производители/износители съгласно член 19 от Регламент (ЕО) № 2026/97 на Съвета от 6 октомври 1997 г. относно защита срещу субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейската общност („основният регламент“) (1).

1.   Продукт

Стоката, която подлежи на преразглеждане, е полиетилентерефталатно (ПЕТ) фолио с произход от Индия („разглежданата стока“), понастоящем класифицирана под кодове по КН ex 3920262219 и ex 3920262290. Кодовете по КН са посочени само за информация.

2.   Съществуващи мерки

Мерките, които понастоящем са в сила, са окончателни антидъмпингови мита, наложени с Регламент (ЕО) на Съвета № 367/2006 (2) относно вноса на полиетилентерефталатно фолио с произход от Индия.

3.   Основания за преразглеждане

Комисията разполага с достатъчно доказателства prima facie, че обстоятелствата, на основата на които са установени вече съществуващите мерки, са се променили, и че тези промени са с дълготраен характер.

Наистина, изглежда че печалбите от двете схеми за субсидиране („Схемата на банковата книжка“ (DEPBS) и Освобождаване от данък върху печалбата според раздел 80 HHC от Закона за данъка върху печалбата (ITES)) са значително намалели. Това се дължи на промяната на съответните основни индийски закони, на които се основават въпросните схеми.

Вследствие на това, вероятно е равнището на субсидиране да е намаляло за дружествата, мерките за които изцяло или частично се основават на ползите, получени от едната или двете горепосочени схеми през периода на разследването, взет под внимание при разследването, довело до определяне равнището на съществуващите мерки.

Това показва, че споменатите в предишния абзац мерки относно вноса на разглеждания продукт при настоящото им ниво може би вече не са необходими за компенсиране на субсидирането при нивото му в момента. Това означава, че мерките следва да бъдат преразгледани за въпросните дружества.

Тези дружества включват изброените в приложението дружества, както и всеки друг производител на разглеждания продукт, който се представи на Комисията преди установения в точка 5, буква б), i) по-долу краен срок и който докаже в същия срок че 1. е имал ползи от едната или от двете от гореспоменатите схеми по време на периода на разследването, което е довело до определянето на нивото на мярката, която се прилага за него (1 октомври 1997 г.-30 септември 1998 г.), и че 2. предвид структурните промени във въпросните схеми, както е споменато по-горе, ползите, извличани чрез тях, са намалели.

Освен това, ако повторното разследване покаже или пък някоя заинтересувана страна предостави доказателства prima facie в рамките на определения в точка 5, буква б), i) по-долу краен срок, че износители на разглеждания продукт, засегнати от настоящото преразглеждане, получават облаги по схеми за субсидиране различни от споменатите, в рамките на настоящото преразглеждане може да се проведе разследване и за тях.

Доколкото променените в резултат на настоящото разследване маржове на субсидиите биха могли да повлияят върху мерките, прилагани за дружествата, сътрудничили на разследването, което е установило нивото на мерките и/или нивото на остатъчните мерки, приложими към всички други дружества, тези стойности могат да бъдат съответно променени.

Следва да се отбележи, че за дружествата, подложени както на антидъмпингови, така и на изравнителни мерки, антидъмпинговите мерки могат съответно да се коригират при промяна на изравнителната мярка.

4.   Процедура

Като установи, след обсъждане с Консултативния комитет, че съществуват достатъчно доказателства за започване на частично междинно преразглеждане ex officio, Комисията започва преразглеждане в съответствие с член 19 от основния регламент.

Разследването ще оцени нуждата от продължаване, отмяна или изменение на съществуващите мерки по отношение на дружествата, които са получавали облаги от едната или от двете споменати по-горе схеми за субсидиране и, за тези дружества, с оглед на други схеми, за които са налице достатъчно доказателства, както е споменато по-горе в точка 3, параграф 6. Разследването, в зависимост от получената в рамките на настоящото разследване информация, ще оцени също така и нуждата от преразглеждане на мерките, прилагани за други дружества, които са сътрудничили на разследването, определило нивото на съществуващите мерки и/или остатъчните мерки за всички други дружества.

а)   Подбор на представителна извадка

Предвид значителния брой участници в процедурата, Комисията може да реши да изготви представителна извадка в съответствие с член 27 от основния регламент.

i)   Подбор на представителна извадка от производители/износители

За да може Комисията да реши дали вземането на извадка е необходимо и ако е така, да подбере извадка, Комисията изисква от всички производители/износители или представители, действащи от тяхно име, да се свържат с нея и да предоставят следната информация за своята фирма или фирми в рамките на срока, определен в точка 5, буква б), i) и във формата, посочен в точка 6:

име, адрес, електронен адрес, номер на телефон и факс, лице за контакт,

оборот в местна валута и обем на продажбите в тонове на разглеждания продукт продаден за износ в Общността през периода от 1 октомври 2006 г. до 30 септември 2007 г.,

оборот в местна валута и обем на продажбите в тонове на разглеждания продукт, продаден на вътрешния пазар през периода от 1 октомври 2006 г. до 30 септември 2007 г.,

дали фирмата има намерение да поиска индивидуален марж (индивидуалният марж може да бъде поискан само от производители) (3),

точно описание на дейностите на фирмата, свързани с производството на разглеждания продукт, обема на продукцията в тонове от разглеждания продукт, производствения капацитет и инвестициите в този капацитет през периода от 1 октомври 2006 г. до 30 септември 2007 г.,

имената и точно описание на дейността на всички свързани фирми (4), участващи в производството и/или продажбата (за износ и/или на вътрешния пазар) на разглеждания продукт,

получило ли е дружеството печалби чрез DEPBS и/или ITES i) през периода на разследване, през който се е провело разследването, довело да определянето на нивото на мярката, прилагана понастоящем към дружеството (1 октомври 1997 г. до 30 септември 1998 г.) и/или ii) през периода от 1 октомври 2006 г. до 30 септември 2007 г.,

всяка друга подходяща информация, която би подпомогнала Комисията при подбора на представителната извадка.

Предоставяйки горепосочената информация, дружеството дава съгласието си за евентуалното му включване в извадката. Ако дружеството е избрано да участва в извадката, то следва да попълни въпросник и да приеме проверка на място за достоверността на дадените отговори. Ако дружеството посочи, че не е съгласно с евентуалното му включване в извадката, това ще се тълкува като неоказване на съдействие при разследването. Последиците от неоказване на съдействие са посочени в точка 7 по-долу.

За да получи информацията, която смята за необходима при подбора на извадката за производители/износители, Комисията допълнително ще се свърже с властите на държавата-износител, както и с всички известни сдружения на производители/износители.

ii)   Окончателен подбор на представителната извадка

Всички заинтересовани страни, желаещи да изпратят подходяща информация, отнасяща се до подбора на извадката, трябва да го направят в рамките на срока, посочен в точка 5, буква б), ii).

Комисията възнамерява да направи окончателния подбор на извадките след консултация със заинтересованите страни, изразили желание да бъдат включени в тях.

Фирмите, включени в извадката, следва да попълнят въпросник в рамките на срока, посочен в точка 5, буква б), iii), и са длъжни да съдействат по време на разследването.

Ако не получи необходимото съдействие, Комисията може да направи заключенията си въз основа на наличните факти в съответствие с член 27, параграф 4 и член 28 от основния регламент. Заключение, направено въз основа на налични факти, може да бъде по-малко благоприятно за засегнатите страни, както е пояснено в точка 7.

б)   Въпросници

За да получи информацията, която смята за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на включените в представителната извадка дружества, както и на съответните органи на засегнатата страна износител.

в)   Събиране на информация и провеждане на изслушвания

С настоящото всички заинтересовани страни се приканват да заявят становищата си, да предоставят информация, различна от отговорите на въпросника, и да предоставят доказателства в нейна подкрепа. Тази информация и доказателствата в нейна подкрепа следва да бъдат предадени на Комисията в рамките на срока, посочен в точка 5, буква a), i).

В допълнение, Комисията може да изслуша заинтересованите страни, при условие че подадат молба, доказваща, че са налице особени причини, поради които те следва да бъдат изслушани. Заявлението следва да бъде подадено в рамките на срока, посочен в точка 5, буква а), ii).

5.   Срокове

а)   Общи срокове

i)   За представяне на страните, за предоставяне на попълнен въпросник и всяка друга подходяща информация

Заинтересованите страни, и по-специално съответните органи на засегната държава-износителка, ако искат становищата им да бъдат взети под внимание по време на разследването, следва да се представят на Комисията, като се свържат с нея, да представят становищата си и да предадат попълнения въпросник или всякаква друга информация, включително посочената в точка 3, параграф 6, в рамките на 40 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако няма друго указание. Обръща се внимание и върху факта, че страните могат да упражнят повечето процедурни права, установени в основния регламент, ако са се представили в рамките на горепосочения срок.

ii)   Изслушвания

Всички заинтересовани страни могат да поискат изслушване от страна на Комисията в рамките на същия 40-дневен срок.

б)   Специфичен срок, свързан с представителната извадка

i)

Информацията, уточнена в точка 4, буква а), i) трябва да достигне до Комисията в рамките на 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, като се има предвид, че Комисията възнамерява да се консултира със заинтересованите страни, които са изразили желание да бъдат включени в представителната извадка, относно своя окончателен подбор, в рамките на период от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

ii)

Всякаква друга информация, свързана с подбора на извадката, както е посочено в точка 4, буква а), ii), трябва да стигне до Комисията в рамките на периода от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

iii)

Попълненият от страните, участвали в представителната извадка, въпросник трябва да стигне до Комисията в рамките на 37 дни от нотифицирането на тяхното включване в представителната извадка.

6.   Коментари, подадени в писмена форма, отговори на въпросника и кореспонденция

Всички коментари и искания, направени от заинтересованите страни, трябва да са в писмен вид (не в електронен формат, освен ако не е посочено друго) и трябва да съдържат име, адрес, електронен адрес, номер на телефон и факс на заинтересованата страна. Всички коментари в писмен вид, включително информацията, изискана в настоящото известие, отговори на въпросника и кореспонденция, предоставена от заинтересованите страни на принципа на поверителност на информацията, ще бъдат отбелязани с „Ограничено“ (5) и, в съответствие с член 29, параграф 2 от основния регламент, ще бъдат съпроводени с неконфиденциална версия, която ще бъде отбелязана със „ЗА ПРОВЕРКА ОТ СТРАНА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ“.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Факс (32-2) 295 65 05

7.   Неоказване на съдействие

В случаите, когато заинтересована страна откаже достъп до или не предостави необходимата информация в срок, или сериозно възпрепятства разследването, в съответствие с член 28 от основния регламент, могат да се правят положителни или отрицателни констатации на основата на наличните факти.

Ако се установи, че дадена заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация няма да бъде взета под внимание и съгласно член 28 от основния регламент могат да бъдат използвани наличните факти. Ако заинтересована страна отказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това резултатите от разследването са основани на наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент, резултатът за такава страна може да бъде по-малко благоприятен от този, ако тя би сътрудничила.

8.   График на разследването

В съответствие с член 22, параграф 1 от основния регламент разследването ще бъде приключено в срок до 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

9.   Други междинни преразглеждания по член 19 от основния регламент

Обхватът на настоящото разследване е определен, както в точка 4 по-горе. Всяка страна, която иска преразглеждане въз основа на други факти, може да направи това, базирайки се на разпоредбите от член 19 на основния регламент.

10.   Обработка на личните данни

Моля имайте предвид, че с всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (6).


(1)  OВ L 288, 21.10.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) на Съвета № 461/2004 (OB L 77, 13.3.2004 г., стр. 12).

(2)  OВ L 68, 8.3.2006 г., стр. 15. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) на Съвета № 1124/2007 (OB L 255, 29.9.2007 г., стр. 1).

(3)  За дружества, които не са включени в извадката, могат да се искат индивидуални маржове, съобразно с член 27, параграф 3 от основния регламент.

(4)  За смисъла на „свързани фирми“, направете справка в член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от за определяне на разпоредбите за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 2 юли 1993 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр.1).

(5)  Това означава, че документът е само за вътрешно ползване. Той е защитен съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43). Това е поверителен документ съгласно член 29 от основния регламент и член 12 от Споразумението на Световната търговска организация за субсидиите и изравнителните мерки.

(6)  OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar,

Behind South Extension Part-1

New Delhi — 110 003, India

Flex Industries Limited, A-1 Sector 60,

Noida 201 301 (U.P.), India

Garware Polyester Limited,

Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East),

Mumbai 400 057, India

India Polyfilms Limited

112 Indra Prakash Building, 21 Barakhamba Road,

New Delhi 110 001, India

Polyplex Corporation Limited, B-37 Sector-1,

Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India