16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/27


Prasība, kas celta 2014. gada 24. decembrī – Gascogne Sack Deutschland un Gascogne/Eiropas Komisija

(Lieta T-843/14)

(2015/C 056/38)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Vācija) un Gascogne (Saint-Paul-lès-Dax, Francija) (pārstāvji – F. Puel un E. Durand, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atzīt Eiropas Savienības ārpuslīgumisko atbildību saistībā ar tiesvedību Vispārējā tiesā, kurā netika ievērotas prasības par lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā;

un tādēļ,

piespriest Eiropas Savienībai samaksāt atbilstošu un visaptverošu kompensāciju par Savienības prettiesiskās rīcības rezultātā prasītājiem radīto materiālo un nemateriālo kaitējumu, kura atbilst turpmāk izklāstītajiem apmēriem, pieskaitot kompensācijas un nokavējuma procentus atbilstoši likmei, ko Eiropas Centrālā banka piemēro savām galvenajām refinansēšanas operācijām, palielinot par diviem procentpunktiem, skaitot no prasības celšanas dienas:

EUR 1 1 93  467 par zaudējumiem, kas radušies, ilgāk par saprātīgu termiņu papildus maksājot likumīgos procentus, kas bija piemēroti sankcijas pamatsummai;

EUR 1 87  571 par zaudējumiem, kas radušies, ilgāk par saprātīgu termiņu veicot papildmaksājumus bankas garantijai;

EUR 2 0 00  000 par neiegūto peļņu un/vai zaudējumiem, kas radušies “nenoteiktības” dēļ, un

EUR 5 00  000 par nemateriālo kaitējumu;

pakārtoti, ja tiktu izlemts, ka ciesto zaudējumu apmērs ir jāizvērtē atkārtoti, uzdot veikt ekspertīzi atbilstoši Vispārējās tiesas Reglamenta 65. panta d) punktam, 66. panta 1. punktam un 70. pantam;

katrā ziņā piespriest Eiropas Savienībai atlīdzināt šīs tiesvedības izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji norāda vienu pamatu, kas saistīts ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta otrās daļas pārkāpumu tiesvedības Vispārējā tiesā pārmērīgā ilguma dēļ un tādējādi to pamattiesību uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā pārkāpumu.