22.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 306/13


Uppgifter från medlemsstaterna om stängning av fiske

2013/C 306/08

I enlighet med artikel 35.3 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), har ett beslut fattats om att stänga det fiske som anges i följande tabell:

Datum och tidpunkt för stängning

20.8.2013

Varaktighet

20.8.2013–31.12.2013

Medlemsstat

Spanien

Bestånd eller grupp av bestånd

BSF/8910-

Art

Dolkfisk (Aphanopus carbo)

Område

EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX och X

Typ av fiskefartyg

Referensnummer

FS40DSS


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.