15.10.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 984/2013

z dnia 14 października 2013 r.

ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (1), w szczególności jego art. 6 ust. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 715/2009 ustanowiono niedyskryminacyjne zasady określające warunki dostępu do systemów przesyłowych gazu ziemnego w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego gazu.

(2)

Dublowanie gazowych systemów przesyłowych w większości przypadków nie jest ekonomiczne ani efektywne. Konkurencja na rynkach gazu ziemnego wymaga zatem, aby wszyscy użytkownicy sieci dysponowali przejrzystym i niedyskryminacyjnym dostępem do infrastruktury gazowej. W dużej części Europy brak równego i przejrzystego dostępu do zdolności przesyłowych pozostaje jednak nadal główną przeszkodą w osiągnięciu prawdziwej konkurencji na rynku hurtowym. Także różnice w przepisach krajowych poszczególnych państw członkowskich utrudniają utworzenie właściwie funkcjonującego wewnętrznego rynku gazu.

(3)

Nieefektywne wykorzystanie i ograniczony dostęp do unijnych gazociągów wysokociśnieniowych prowadzą do nieoptymalnych warunków rynkowych. Konieczne jest wdrożenie bardziej przejrzystego, wydajniejszego i niedyskryminacyjnego systemu alokacji ograniczonych zdolności w odniesieniu do unijnych wysokociśnieniowych sieci gazowych, tak aby umożliwić dalszy rozwój konkurencji transgranicznej oraz integracji rynkowej. Za opracowaniem takich zasad konsekwentnie opowiadają się zainteresowane strony.

(4)

W celu doprowadzenia do skutecznej konkurencji pomiędzy dostawcami unijnymi i spoza Unii konieczne jest, aby mogli oni w sposób elastyczny korzystać z istniejących systemów przesyłowych do przesyłania gazu zgodnie z sygnałami cenowymi. Tylko dobrze funkcjonujący system wzajemnie połączonych sieci przesyłowych, które stwarzają wszystkim użytkownikom równe warunki dostępu, umożliwi swobodny przepływ gazu w całej Unii. Takie warunki przyciągną z kolei większą liczbę dostawców, co zwiększy płynność w centrach handlu gazem i przyczyni się do powstania skutecznych mechanizmów ustalania poziomu cen, a w efekcie zapewni godziwe ceny gazu oparte na zasadzie podaży i popytu.

(5)

Celem niniejszego rozporządzenia ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu jest ustanowienie niezbędnego stopnia harmonizacji w Europie. Do skutecznego wykonywania przepisów niniejszego rozporządzenia konieczne jest ponadto wprowadzenie systemów taryf spójnych z mechanizmami alokacji zdolności proponowanymi w niniejszym rozporządzeniu, aby zapewnić ich wdrożenie w sposób, który nie pogorszy sytuacji operatorów systemów przesyłowych w zakresie dochodów i przepływów pieniężnych.

(6)

Niniejsze rozporządzenie, które przyjęto na podstawie rozporządzenia (WE) nr 715/2009, uzupełnia to rozporządzenie i stanowi jego integralną część. Odniesienia do rozporządzenia (WE) nr 715/2009 w innych aktach prawnych należy rozumieć jako odniesienia także do niniejszego rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do systemów przesyłu gazu ziemnego położonych na terytorium państw członkowskich w okresie obowiązywania odstępstw na mocy art. 49 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE (2). Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do niewyłączonych zdolności w ramach istotnej nowej infrastruktury, która otrzymała zwolnienie na podstawie art. 32 dyrektywy 2009/73/WE lub dawnego art. 18 dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3), w zakresie, w jakim niniejsze rozporządzenie nie narusza takiego zwolnienia i z uwzględnieniem szczególnego charakteru połączeń wzajemnych w przypadku wiązania zdolności.

(7)

Niniejsze rozporządzenie zostało przygotowane zgodnie z procedurą określoną w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 715/2009. Harmonizuje ono w większym stopniu przepisy określone w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 715/2009, a także uzupełnia zasady mechanizmów alokacji zdolności i procedury zarządzania ograniczeniami odnoszące się do operatorów systemów przesyłowych, określone w pkt 2.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

(8)

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania unijnych i krajowych reguł konkurencji, w szczególności zakazu umów ograniczających konkurencję (art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) i nadużywania pozycji dominującej (art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Wprowadzane mechanizmy alokacji zdolności powinny zostać opracowane w taki sposób, aby zapobiegały sytuacji, w której zasilane rynki dostaw nie mogłyby funkcjonować.

(9)

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla obowiązków użyteczności publicznej, które spoczywają na operatorze systemu przesyłowego, zgodnie z art. 3 dyrektywy 2009/73/WE.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 51 dyrektywy 2009/73/WE.

(11)

Krajowe organy regulacyjne i operatorzy systemów przesyłowych powinni mieć na uwadze najlepsze praktyki i starania w celu harmonizacji procedur zmierzających do wdrożenia niniejszego rozporządzenia. Działając zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 (4), Agencja i krajowe organy regulacyjne powinny zapewnić wdrożenie w odpowiednich punktach połączeń międzysystemowych w całej Unii mechanizmów alokacji zdolności w najbardziej skuteczny sposób,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia kodeks sieci określający znormalizowane mechanizmy alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu. Znormalizowany mechanizm alokacji zdolności obejmuje procedurę aukcyjną obowiązującą w odniesieniu do odpowiednich punktów połączeń międzysystemowych w Unii oraz standardowe transgraniczne produkty z zakresu zdolności, które są oferowane i alokowane. Niniejsze rozporządzenie określa zasady współpracy operatorów sąsiadujących systemów przesyłowych w celu ułatwienia sprzedaży zdolności, z uwzględnieniem ogólnych zasad handlowych oraz zasad technicznych związanych z mechanizmami alokacji zdolności.

Artykuł 2

Zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do punktów połączeń międzysystemowych. Może ono mieć również zastosowanie do punktów wejścia z państw trzecich i punktów wyjścia do państw trzecich, w zależności od decyzji właściwego krajowego organu regulacyjnego. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do punktów wyjścia do odbiorców końcowych i sieci dystrybucyjnych, punktów wejścia z terminali skroplonego gazu ziemnego („LNG”) i instalacji produkcyjnych, ani punktów wejścia–wyjścia do lub z instalacji magazynowych.

2.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do całej zdolności technicznej i przerywanej w punktach połączeń międzysystemowych oraz do zdolności dodatkowej w rozumieniu pkt 2.2.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 715/2009. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do punktów połączeń międzysystemowych pomiędzy państwami członkowskimi, w przypadku gdy jedno z tych państw członkowskich posiada odstępstwo przyznane na podstawie art. 49 dyrektywy 2009/73/WE.

3.   Art. 8 ust. 1–7, art. 11–18, art. 19 ust. 2 i art. 21–27 nie mają zastosowania do nowej zdolności technicznej, która będzie alokowana w drodze otwartych procedur alokacji nowej zdolności technicznej, takich jak procedury udostępniania, z wyjątkiem zdolności, która pozostała niesprzedana po zaoferowaniu jej po raz pierwszy w ramach takich procedur.

4.   W przypadku stosowania metod alokacji typu „implicit”, krajowe organy regulacyjne mogą podjąć decyzję o niestosowaniu art. 8‒27.

5.   Aby uniknąć sytuacji, w której zasilane rynki dostaw nie mogłyby funkcjonować, właściwe organy krajowe mogą, po konsultacjach z użytkownikami sieci, zdecydować o podjęciu proporcjonalnych środków mających na celu ograniczenie składania z wyprzedzeniem ofert dotyczących zdolności przez pojedynczych użytkowników sieci w punktach połączeń międzysystemowych w danym państwie członkowskim.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 i w art. 2 dyrektywy 2009/73/WE. Ponadto stosuje się następujące definicje:

1)

„aukcja z podwyższaną ceną” oznacza aukcję, w ramach której użytkownik sieci składa oferty na interesujące go ilości zgodnie z określonymi krokami cenowymi, które są ogłaszane jeden po drugim;

2)

„kalendarz aukcji” oznacza tabelę zawierającą informacje na temat poszczególnych aukcji, która jest publikowana przez europejską sieć operatorów systemów przesyłowych gazu (ENTSO gazu) do stycznia każdego roku kalendarzowego dla aukcji odbywających się w okresie od marca do lutego następnego roku kalendarzowego i która obejmuje wszystkie istotne terminy związane z aukcjami, w tym daty rozpoczęcia i standardowe produkty z zakresu zdolności, których dotyczą;

3)

„runda aukcyjna” oznacza okres, podczas którego użytkownicy sieci mogą składać, zmieniać i wycofywać oferty;

4)

„zdolność powiązana” oznacza oferowany na zasadach ciągłych standardowy produkt z zakresu zdolności, obejmujący zdolności w punktach wejścia i wyjścia po obu stronach każdego punktu połączenia międzysystemowego;

5)

„konkurujące zdolności” oznaczają zdolności, dla których dostępna zdolność oferowana w ramach jednej aukcji nie może zostać alokowana bez całkowitego lub częściowego zmniejszenia dostępnej zdolności oferowanej w innej aukcji;

6)

„pierwsze zaniżenie cen” oznacza sytuację, w której łączny popyt ze strony wszystkich użytkowników sieci jest mniejszy niż zdolność oferowana na koniec drugiej rundy aukcyjnej lub kolejnej rundy akcyjnej;

7)

„doba gazowa” oznacza okres od godz. 5.00 do 5.00 uniwersalnego czasu koordynowanego (czasu UTC) następnego dnia w okresie obowiązywania czasu zimowego i od godz. 4.00 do 4.00 czasu UTC następnego dnia w okresie obowiązywania czasu letniego;

8)

„metoda alokacji typu »implicit«” oznacza metodę alokacji, w ramach której alokowane są jednocześnie, w tym w drodze aukcji, zdolność przesyłowa i odpowiadająca jej ilość gazu;

9)

„umowa dotycząca połączenia międzysystemowego” oznacza umowę zawartą przez operatorów sąsiadujących systemów przesyłowych, których systemy są połączone w określonym punkcie połączenia międzysystemowego, która określa warunki, a także procedury i postanowienia operacyjne dotyczące dostawy lub odbioru gazu w punkcie połączenia międzysystemowego, mającą na celu ułatwienie skutecznej interoperacyjności wzajemnie połączonych sieci przesyłowych;

10)

„punkt połączenia międzysystemowego” oznacza fizycznie istniejący lub wirtualny punkt połączenia pomiędzy sąsiadującymi systemami wejścia–wyjścia lub połączenia systemu wejścia‒wyjścia z wzajemnym połączeniem, o ile punkty te podlegają procedurom rezerwacji zdolności przez użytkowników sieci;

11)

„duży krok cenowy” oznacza kwotę stałą lub zmienną, określoną dla danego punktu połączenia międzysystemowego i danego standardowego produktu z zakresu zdolności;

12)

„podwyższona nominacja” oznacza prawo użytkownika sieci, który spełnia minimalne wymogi dotyczące składania nominacji, do ubiegania się o przyznanie zdolności przerywanej w dowolnym czasie w ciągu dnia poprzez złożenie nominacji, w wyniku której jego łączne nominacje przekraczają poziom jego zakontraktowanej zdolności;

13)

„cena wywoławcza” oznacza minimalną cenę, która może zostać zaakceptowana w ramach aukcji;

14)

„mały krok cenowy” oznacza kwotę stałą lub zmienną, określoną dla punktu połączenia międzysystemowego i standardowego produktu z zakresu zdolności, który jest niższy od dużego kroku cenowego;

15)

„standardowy produkt z zakresu zdolności” oznacza określoną ilość zdolności przesyłowej w określonym czasie w danym punkcie połączenia międzysystemowego;

16)

„aukcja jednej ceny” oznacza aukcję, w ramach której w jednej rundzie aukcyjnej użytkownicy sieci składają oferty cenowe i ilościowe, po czym wszyscy użytkownicy sieci, którym uda się uzyskać zdolność, płacą cenę określoną w najniższej zwycięskiej ofercie;

17)

„wirtualny punkt połączenia międzysystemowego” oznacza co najmniej dwa punkty połączeń międzysystemowych łączących te same dwa sąsiadujące systemy wejścia–wyjścia, zintegrowane w celu zapewniania jednej usługi z zakresu zdolności;

18)

„śróddzienna zdolność” oznacza zdolność oferowaną, która jest alokowana po zamknięciu aukcji zdolności z jednodniowym wyprzedzeniem, w odniesieniu do danego dnia.

ROZDZIAŁ II

ZASADY WSPÓŁPRACY

Artykuł 4

Koordynacja w zakresie konserwacji i remontów

W przypadku gdy konserwacje i remonty gazociągu lub części sieci przesyłowej mają wpływ na ilość zdolności przesyłowej, która może być oferowana w punktach połączeń międzysystemowych, operator lub operatorzy systemu przesyłowego w pełni współpracują z operatorem lub operatorami sąsiadującego systemu przesyłowego w zakresie ich odpowiednich planów konserwacji i remontów, tak aby zminimalizować wpływ na potencjalne przepływy gazu ziemnego i zdolność w punkcie połączenia międzysystemowego.

Artykuł 5

Standaryzacja procedur komunikacji

1.   Operatorzy systemów przesyłowych koordynują wdrażanie standardowych procedur komunikacji, skoordynowanych systemów informatycznych i kompatybilnych komunikatów elektronicznych wysyłanych przez internet (on-line), takich jak wspólne formaty i protokoły wymiany danych, a także uzgadniają zasady postępowania z takimi danymi.

2.   Standardowe procedury komunikacji obejmują w szczególności procedury dotyczące dostępu użytkowników sieci do systemu aukcyjnego operatorów systemów przesyłowych lub do odpowiedniej platformy rezerwacyjnej zdolności, a także sprawdzanie dostarczanych informacji na temat aukcji. Harmonogram wymiany danych i treść wymienianych danych są zgodne z przepisami rozdziału III.

3.   Standardowe procedury komunikacji przyjęte przez operatorów systemów przesyłowych obejmują plan ich wdrożenia oraz okres obowiązywania, które są zgodne ze stanem rozwoju platform(-y) rezerwacyjnych(-ej), o których(-ej) mowa w art. 27. Operatorzy systemów przesyłowych zapewniają poufność informacji handlowych podlegających szczególnej ochronie.

Artykuł 6

Obliczanie i maksymalizowanie zdolności

1.   Użytkownikom sieci udostępnia się maksymalną zdolność techniczną, uwzględniając integralność systemu, bezpieczeństwo i efektywną eksploatację sieci.

a)

W celu zmaksymalizowania oferty zdolności powiązanej poprzez optymalizację zdolności technicznej operatorzy systemów przesyłowych podejmują następujące środki w punktach połączeń międzysystemowych, w szczególności w tych, w których istnieje ograniczenie kontraktowe zgodnie z pkt 2.2.3 ppkt 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 715/2009: 4 lutego 2015 r. operatorzy systemu przesyłowego ustanawiają i stosują wspólną metodę określającą konkretne działania, które mają podejmować poszczególni operatorzy systemu przesyłowego w celu osiągnięcia koniecznej optymalizacji:

1)

wspólna metoda obejmuje szczegółową analizę zdolności technicznych, w tym wszelkich rozbieżności w tych zdolnościach po obu stronach punktu połączenia międzysystemowego, a także konkretne działania i szczegółowy harmonogram (z uwzględnieniem potencjalnych skutków oraz zatwierdzeń organów regulacyjnych wymaganych do odzyskania kosztów i dostosowania systemu regulacyjnego), które są konieczne do zmaksymalizowania oferty zdolności powiązanej. Takie konkretne działania nie mogą wpływać niekorzystnie na oferowanie zdolności w innych odpowiednich punktach tych systemów oraz punktach do sieci dystrybucyjnych istotnych ze względów bezpieczeństwa dostaw do odbiorców końcowych, takich jak punkty wejścia do instalacji magazynowych, terminali LNG i odbiorców chronionych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 (5). W szczegółowej analizie należy uwzględnić założenia przyjęte w dziesięcioletnim planu rozwoju sieci o zasięgu unijnym na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 715/2009, krajowe plany inwestycyjne, odpowiednie obowiązki wynikające z mających zastosowanie przepisów krajowych i wszelkie odpowiednie zobowiązania umowne;

2)

odpowiedni operatorzy systemów przesyłowych stosują dynamiczne podejście do przeliczania zdolności technicznej, w razie potrzeby w powiązaniu z dynamicznym przeliczaniem stosowanym w przypadku zdolności dodatkowej zgodnie z pkt 2.2.2 ppkt 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 715/2009, przy czym określają wspólnie częstotliwość przeliczania odpowiednią dla każdego punktu połączenia międzysystemowego i uwzględniają jego szczególne cechy charakterystyczne;

3)

operatorzy sąsiadujących systemów przesyłowych uwzględniają we wspólnej metodzie innych operatorów systemów przesyłowych, na których działanie dany punkt połączenia międzysystemowego ma szczególny wpływ;

4)

przy przeliczaniu zdolności technicznej operatorzy systemu przesyłowego uwzględniają informacje dotyczące przyszłych przepływów, które mogą być przekazane przez użytkowników sieci.

b)

Operatorzy systemów przesyłowych poddają wspólnej ocenie co najmniej następujące parametry i korygują je w odpowiednich przypadkach:

1)

zobowiązania do utrzymywania ciśnienia gazu na określonym poziomie;

2)

wszystkie odpowiednie scenariusze podaży i popytu, w tym szczegółowe informacje dotyczące referencyjnych warunków klimatycznych i konfiguracji sieci związane z ekstremalnymi scenariuszami;

3)

wartość opałową.

2.   Jeżeli optymalizacja zdolności technicznej pociąga za sobą koszty dla operatorów systemów przesyłowych, zwłaszcza w sytuacji, gdy koszty te nie rozkładają się równo dla operatorów systemów przesyłowych po obu stronach punktu połączenia międzysystemowego, operatorzy systemów przesyłowych mogą odzyskać uzasadnione, faktycznie poniesione koszty poprzez ramy regulacyjne ustanowione przez właściwe organy regulacyjne zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 lub art. 42 dyrektywy 2009/73/WE. Stosuje się art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 713/2009.

3.   W odpowiednich przypadkach, organy regulacyjne konsultują się z użytkownikami sieci w sprawie zastosowanej metody obliczeń i wspólnego podejścia.

4.   Zmiany ilości zdolności powiązanej oferowanej w punktach połączeń międzysystemowych w wyniku postępowania zgodnie z ust. 1 są zamieszczane w sprawozdaniu Agencji publikowanym zgodnie z pkt 2.2.1 ppkt 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Artykuł 7

Wymiana informacji pomiędzy operatorami sąsiadujących systemów przesyłowych

1.   Operatorzy sąsiadujących systemów przesyłowych regularnie wymieniają się informacjami dotyczącymi nominacji, renominacji, dopasowania ofert i potwierdzeń, które odnoszą się do odpowiednich punktów połączeń międzysystemowych.

2.   Operatorzy sąsiadujących systemów przesyłowych wymieniają się informacjami na temat utrzymania własnej sieci przesyłowej, aby ułatwić podejmowanie decyzji w sprawie technicznego użytkowania punktów połączeń międzysystemowych. Procedura wymiany danych pomiędzy operatorami systemów przesyłowych stanowi część obowiązującej ich umowy dotyczącej połączenia międzysystemowego.

ROZDZIAŁ III

ALOKACJA ZDOLNOŚCI CIĄGŁEJ

Artykuł 8

Metodologia alokacji

1.   Do celów alokacji zdolności w punktach połączeń międzysystemowych stosuje się aukcje.

2.   We wszystkich punktach połączeń międzysystemowych stosuje się ten sam model aukcji. Odpowiednie procesy aukcyjne rozpoczynają się jednocześnie w odniesieniu do wszystkich odpowiednich punktów połączeń międzysystemowych. W ramach każdego procesu aukcyjnego dotyczącego jednego standardowego produktu z zakresu zdolności zdolność alokowana jest niezależnie od każdego innego procesu aukcyjnego; nie dotyczy to alokacji konkurującej zdolności, która następuje za porozumieniem bezpośrednio zaangażowanych operatorów systemów przesyłowych i za zgodą właściwych krajowych organów regulacyjnych.

3.   Standardowe produkty z zakresu zdolności są oferowane w logicznym porządku, tzn. w pierwszej kolejności oferowane są produkty obejmujące roczną zdolność, a następnie produkty obejmujące zdolność o najbliższym najkrótszym okresie trwania zdolności w ramach tego samego przedziału czasowego. Harmonogram aukcji określony w art. 11–15 musi być zgodny z tą zasadą.

4.   Przepisy dotyczące standardowych produktów z zakresu zdolności określone w art. 9 i przepisy dotyczące aukcji określone w art. 11–15 stosuje się do zdolności powiązanej i zdolności rozdzielonej w punkcie połączenia międzysystemowego.

5.   W przypadku danej aukcji dostępność odpowiednich standardowych produktów z zakresu zdolności jest komunikowana zgodnie z art. 11–15 i zgodnie z kalendarzem aukcji.

6.   Ilość wynosząca co najmniej 20 % zdolności technicznej w każdym punkcie połączenia międzysystemowego jest wyodrębniana i oferowana zgodnie z ust. 7, pod warunkiem że w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dostępna zdolność jest równa procentowi zdolności technicznej, który należy wyodrębnić, lub jest od niego większa. Jeżeli w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dostępna zdolność jest mniejsza od procentu zdolności technicznej, który należy wyodrębnić, wyodrębnia się całość dostępnej zdolności. Zdolność ta jest oferowana zgodnie z ust. 7 lit. b), natomiast ewentualna pozostała wyodrębniona zdolność jest oferowana zgodnie z ust. 7 lit. a).

7.   Zdolność wyodrębniana zgodnie z ust. 6 jest oferowana z zastrzeżeniem następujących warunków:

a)

ilość wynosząca co najmniej 10 % zdolności technicznej w każdym punkcie połączenia międzysystemowego jest oferowana nie wcześniej niż w czasie corocznej aukcji na roczną zdolność, o której mowa w art. 11, przeprowadzanej zgodnie z kalendarzem aukcji podczas piątego roku gazowego poprzedzającego początek odpowiedniego roku gazowego; oraz

b)

dalsza ilość, wynosząca co najmniej 10 % zdolności technicznej w każdym punkcie połączenia międzysystemowego, jest oferowana po raz pierwszy nie wcześniej niż w czasie corocznej aukcji na kwartalną zdolność, o której mowa w art. 12, przeprowadzanej zgodnie z kalendarzem aukcji podczas roku gazowego poprzedzającego początek odpowiedniego roku gazowego.

8.   W przypadku nowej zdolności ilość wynosząca co najmniej 10 % zdolności technicznej w każdym punkcie połączenia międzysystemowego jest zatrzymywana i oferowana nie wcześniej niż w czasie corocznej aukcji na kwartalną zdolność, o której mowa w art. 12, przeprowadzanej zgodnie z kalendarzem aukcji podczas roku gazowego poprzedzającego początek odpowiedniego roku gazowego.

9.   Dokładna wysokość procentu zdolności wyodrębnianej w związku z ust. 6 i 8 jest ustalana w porozumieniu z zainteresowanymi stronami, podlega uzgodnieniom pomiędzy operatorami systemów przesyłowych i zatwierdzeniu przez krajowe organy regulacyjne w każdym punkcie połączenia międzysystemowego. Krajowe organy regulacyjne rozważają w szczególności możliwość krótkoterminowego wyodrębniania większego procentu zdolności w celu zapobiegania sytuacji, w której zasilane rynki dostaw nie mogłyby funkcjonować.

Artykuł 9

Standardowe produkty z zakresu zdolności

1.   Operatorzy systemów przesyłowych oferują roczne, kwartalne, miesięczne, dzienne oraz śróddzienne standardowe produkty z zakresu zdolności.

2.   Roczne standardowe produkty z zakresu zdolności to zdolność, o którą może ubiegać się – w określonej ilości – użytkownik sieci w odniesieniu do wszystkich dni gazowych w ciągu danego roku gazowego (rozpoczynającego się w dniu 1 października).

3.   Kwartalne standardowe produkty z zakresu zdolności to zdolność, o którą może ubiegać się – w określonej ilości – użytkownik sieci w odniesieniu do wszystkich dni gazowych w ciągu danego kwartału (rozpoczynającego się, odpowiednio, w dniu 1 października, 1 stycznia, 1 kwietnia lub 1 lipca).

4.   Miesięczne standardowe produkty z zakresu zdolności to zdolność, o którą może ubiegać się – w określonej ilości – użytkownik sieci w odniesieniu do wszystkich dni gazowych w ciągu danego miesiąca kalendarzowego (rozpoczynającego się pierwszego dnia gazowego każdego miesiąca).

5.   Dzienne standardowe produkty z zakresu zdolności to zdolność, o którą może ubiegać się – w określonej ilości – użytkownik sieci w odniesieniu do pojedynczego dnia gazowego.

6.   Śróddzienne standardowe produkty z zakresu zdolności to zdolność, o którą może ubiegać się – w określonej ilości – użytkownik sieci od określonej godziny w dniu gazowym do końca tego samego dnia gazowego.

Artykuł 10

Stosowana jednostka zdolności

Oferowana zdolność jest wyrażana w jednostkach energii na jednostkę czasu. Stosuje się następujące jednostki: kWh/h lub kWh/d. W przypadku kWh/d przyjmuje się ryczałtową stawkę za przepływ w dniu gazowym.

Artykuł 11

Coroczne aukcje na roczną zdolność

1.   Coroczne aukcje na roczną zdolność odbywają się raz w roku.

2.   Zdolność przypadająca na każdy roczny standardowy produkt z zakresu zdolności jest sprzedawana w drodze corocznej aukcji na roczną zdolność przy użyciu algorytmu aukcji z podwyższaną ceną, zgodnie z art. 17.

3.   W ramach procesu aukcyjnego oferowana jest zdolność na okres nie dłuższy niż najbliższe 15 lat.

4.   Coroczne aukcje na roczną zdolność rozpoczynają się w pierwszy poniedziałek marca każdego roku, chyba że wskazano inaczej w kalendarzu aukcji.

5.   Podczas corocznej aukcji na roczną zdolność użytkownicy sieci mogą ubiegać się o standardowe produkty z zakresu zdolności poprzez udział w jednej aukcji lub w większej liczbie jednocześnie przeprowadzanych aukcji w odniesieniu do każdego punktu połączenia międzysystemowego.

6.   Zdolność oferowana w ramach corocznej aukcji udostępniającej roczną zdolność wynosi:

Formula

gdzie:

A

jest to zdolność techniczna operatora systemu przesyłowego przypadająca na każdy standardowy produkt z zakresu zdolności;

B

w przypadku corocznych aukcji, w ramach których oferowana jest zdolność na najbliższe pięć lat, jest to wielkość zdolności technicznej (A) wyodrębniana zgodnie z art. 8 ust. 7 lit. b); w przypadku corocznych aukcji, w ramach których oferowana jest zdolność na okres wykraczający poza najbliższe pięć lat, jest to wielkość zdolności technicznej (A) wyodrębniana zgodnie z art. 8 ust. 7;

C

jest to wcześniej sprzedana zdolność techniczna, skorygowana o zdolność, która jest ponownie oferowana zgodnie z odpowiednimi procedurami zarządzania ograniczeniami;

D

jest to ewentualna dodatkowa zdolność na dany rok.

7.   Oferowana zdolność może być zdolnością powiązaną lub zdolnością rozdzieloną, zgodnie z art. 19. Dotyczy to także wszystkich pozostałych aukcji opisanych w art. 12–15.

8.   Na miesiąc przed rozpoczęciem aukcji operatorzy systemów przesyłowych informują użytkowników sieci, jaka ilość technicznej zdolności będzie oferowana na każdy rok podczas nadchodzącej corocznej aukcji na roczną zdolność. Dodatkowo operatorzy systemów przesyłowych informują użytkowników sieci o ewentualnej możliwości udostępnienia dodatkowej zdolności.

9.   Rundy aukcyjne każdej aukcji odbywają się w godzinach 08.00–17.00 czasu UTC (czas zimowy) lub 07.00–16.00 czasu UTC (czas letni) we wszystkie odpowiednie dni gazowe. Rundy aukcyjne są otwierane i zamykane każdego dnia gazowego, zgodnie z art. 17 ust. 2.

10.   Wyniki alokacji dokonanej w drodze aukcji są podawane do wiadomości jednocześnie wszystkim poszczególnym użytkownikom sieci uczestniczącym w danej aukcji, w najkrótszym możliwym terminie, ale nie później niż następnego dnia roboczego po zamknięciu rundy aukcyjnej.

11.   Zbiorcze dane na temat wyników aukcji są podawane do wiadomości rynku.

Artykuł 12

Coroczne aukcje na zdolność kwartalną

1.   Coroczna aukcja na zdolność kwartalną odbywa się raz w roku.

2.   Zdolność przypadająca na każdy kwartalny standardowy produkt z zakresu zdolności jest sprzedawana w drodze corocznej aukcji na zdolność kwartalną przy użyciu algorytmu aukcji z podwyższaną ceną, zgodnie z art. 17.

3.   Zdolność na każdy kwartał, od pierwszego kwartału (październik–grudzień) następnego roku gazowego do ostatniego kwartału (lipiec–wrzesień) następnego roku gazowego (włącznie), jest sprzedawana w drodze corocznej aukcji na zdolność kwartalną w każdym roku gazowym.

4.   Podczas corocznej aukcji na kwartalną zdolność użytkownicy sieci mogą ubiegać się o standardowe kwartalne produkty z zakresu zdolności poprzez udział w co najmniej jednej aukcji i nie więcej niż w czterech jednocześnie przeprowadzanych aukcjach w odniesieniu do każdego punktu połączenia międzysystemowego.

5.   Coroczne aukcje na kwartalną zdolność rozpoczynają się w pierwszy poniedziałek czerwca każdego roku, chyba że wskazano inaczej w kalendarzu aukcji.

6.   Zdolność oferowana w ramach corocznej aukcji zdolności kwartalnej wynosi:

Formula

gdzie:

A

jest to zdolność techniczna operatora systemu przesyłowego przypadająca na każdy standardowy produkt z zakresu zdolności;

C

jest to wcześniej sprzedana zdolność techniczna, skorygowana o zdolność, która jest ponownie oferowana zgodnie z odpowiednimi procedurami zarządzania ograniczeniami;

D

jest to ewentualna dodatkowa zdolność na dany kwartał.

7.   Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem aukcji operatorzy systemów przesyłowych informują użytkowników sieci, jaka ilość zdolności będzie oferowana na każdy kwartał podczas nadchodzącej corocznej aukcji na zdolność kwartalną. Dodatkowo operatorzy systemów przesyłowych informują użytkowników sieci o ewentualnej możliwości udostępnienia dodatkowej zdolności.

8.   Rundy aukcyjne każdej aukcji odbywają się w godzinach 08.00–17.00 czasu UTC (czas zimowy) lub 07.00–16.00 czasu UTC (czas letni) we wszystkie odpowiednie dni gazowe. Rundy aukcyjne są otwierane i zamykane każdego dnia gazowego, zgodnie z art. 17 ust. 2.

9.   Wyniki alokacji dokonanej w drodze aukcji są podawane do wiadomości jednocześnie wszystkim poszczególnym użytkownikom sieci uczestniczącym w danej aukcji, w najkrótszym możliwym terminie, ale nie później niż następnego dnia roboczego po zamknięciu rundy aukcyjnej.

10.   Zbiorcze dane na temat wyników aukcji są podawane do wiadomości rynku.

Artykuł 13

Cykliczne aukcje udostępniające zdolność miesięczną

1.   Cykliczna aukcja udostępniająca zdolność miesięczną odbywa się raz w miesiącu.

2.   Zdolność przypadająca na każdy miesięczny standardowy produkt z zakresu zdolności jest sprzedawana w drodze cyklicznej aukcji zdolności miesięcznej przy użyciu algorytmu aukcji z podwyższaną ceną, zgodnie z art. 17. Miesięczny standardowy produkt z zakresu zdolności na następny miesiąc kalendarzowy jest sprzedawany na aukcji w każdym miesiącu.

3.   Podczas cyklicznej aukcji zdolności miesięcznej użytkownicy sieci mogą ubiegać się o jeden miesięczny standardowy produkt z zakresu zdolności.

4.   Cykliczne aukcje zdolności miesięcznej rozpoczynają się w trzeci poniedziałek każdego miesiąca na następny miesięczny standardowy produkt z zakresu zdolności, chyba że wskazano inaczej w kalendarzu aukcji.

5.   Zdolność oferowana każdego miesiąca w ramach cyklicznej aukcji zdolności miesięcznej wynosi:

Formula

gdzie:

A

jest to zdolność techniczna operatora systemu przesyłowego przypadająca na każdy standardowy produkt z zakresu zdolności;

C

jest to wcześniej sprzedana zdolność techniczna, skorygowana o zdolność, która jest ponownie oferowana zgodnie z odpowiednimi procedurami zarządzania ograniczeniami;

D

jest to ewentualna dodatkowa zdolność na dany miesiąc.

6.   Na tydzień przed rozpoczęciem aukcji operatorzy systemów przesyłowych informują użytkowników sieci, jaka ilość zdolności będzie oferowana podczas nadchodzącej cyklicznej aukcji zdolności miesięcznej. Dodatkowo operatorzy systemów przesyłowych informują użytkowników sieci o ewentualnej możliwości udostępnienia dodatkowej zdolności.

7.   Rundy aukcyjne każdej aukcji odbywają się w godzinach 08.00–17.00 czasu UTC (czas zimowy) lub 07.00–16.00 czasu UTC (czas letni) we wszystkie odpowiednie dni gazowe. Rundy aukcyjne są otwierane i zamykane każdego dnia gazowego, zgodnie z art. 17 ust. 2.

8.   Wyniki alokacji dokonanej w drodze aukcji są podawane do wiadomości jednocześnie wszystkim poszczególnym użytkownikom sieci uczestniczącym w danej aukcji, w najkrótszym możliwym terminie, ale nie później niż następnego dnia roboczego po zamknięciu rundy aukcyjnej.

9.   Zbiorcze dane na temat wyników aukcji są podawane do wiadomości rynku.

Artykuł 14

Cykliczne aukcje zdolności z jednodniowym wyprzedzeniem

1.   Cykliczna aukcja zdolności z jednodniowym wyprzedzeniem odbywa się raz dziennie.

2.   Standardowy produkt z zakresu zdolności na następny dzień gazowy jest sprzedawany codziennie, w drodze cyklicznej aukcji zdolności z jednodniowym wyprzedzeniem.

3.   Zdolność przypadająca na każdy dzienny standardowy produkt z zakresu zdolności jest sprzedawana w drodze cyklicznej aukcji zdolności z jednodniowym wyprzedzeniem przy użyciu algorytmu aukcji jednej ceny, zgodnie z art. 18. Dzienny standardowy produkt z zakresu zdolności na następny dzień gazowy jest sprzedawany na aukcji codziennie.

4.   Podczas cyklicznej aukcji zdolności z jednodniowym wyprzedzeniem użytkownicy sieci mogą ubiegać się o zdolność przypadającą na jeden dzienny standardowy produkt z zakresu zdolności.

5.   Runda aukcyjna jest otwierana codziennie o godz. 15.30 czasu UTC (czas zimowy) lub o godz. 14.30 czasu UTC (czas letni).

6.   W przypadku oferty dotyczącej zdolności odnoszącej się do dziennego standardowego produktu z zakresu zdolności w ramach cyklicznej aukcji zdolności z jednodniowym wyprzedzeniem obowiązują następujące zasady: oferty są składane, wycofywane lub zmieniane w godz. 15.30–16.00 czasu UTC (czas zimowy) lub w godz. 14.30–15.00 czasu UTC (czas letni).

7.   Zdolność oferowana codziennie w ramach cyklicznej aukcji zdolności z jednodniowym wyprzedzeniem wynosi:

Formula

gdzie:

A

jest to zdolność techniczna operatora systemu przesyłowego przypadająca na każdy standardowy produkt z zakresu zdolności;

C

jest to wcześniej sprzedana zdolność techniczna, skorygowana o zdolność, która jest ponownie oferowana zgodnie z odpowiednimi procedurami zarządzania ograniczeniami;

D

jest to ewentualna dodatkowa zdolność na dany dzień.

8.   W chwili otwarcia rundy aukcyjnej operatorzy systemów przesyłowych informują użytkowników sieci, jaka ilość zdolności będzie oferowana podczas nadchodzącej cyklicznej aukcji zdolności z jednodniowym wyprzedzeniem. Oprócz tego operatorzy systemów przesyłowych informują użytkowników sieci o ewentualnej możliwości udostępnienia dodatkowej zdolności.

9.   Wyniki alokacji dokonanej w drodze aukcji są podawane do wiadomości jednocześnie wszystkim poszczególnym użytkownikom sieci uczestniczącym w danej aukcji, nie później niż 30 minut po zamknięciu rundy aukcyjnej.

10.   Zbiorcze dane na temat wyników aukcji są podawane do wiadomości rynku.

Artykuł 15

Aukcje na śróddzienną zdolność

1.   Pod warunkiem że istnieje dostępna zdolność, aukcja na śróddzienną zdolność odbywa się co godzinę w ciągu dnia gazowego przy użyciu algorytmu aukcji jednej ceny, zgodnie z art. 18.

2.   Pierwsza runda aukcyjna otwiera się w najbliższej pełnej godzinie następującej po publikacji wyników ostatniej aukcji zdolności z jednodniowym wyprzedzeniem (w tym zdolności przerywanej, jeżeli jest oferowana) zgodnie z art. 14. Pierwsza runda aukcyjna zamyka się o godz. 01.30 czasu UTC (czas zimowy) lub o godz. 00.30 czasu UTC (czas letni) przed dniem gazowym. Alokacja na podstawie zwycięskich ofert staje się skuteczna o godz. 05.00 czasu UTC (czas zimowy) lub o godz. 04.00 czasu UTC (czas letni) w odpowiednim dniu gazowym.

3.   Ostatnia runda aukcyjna zamyka się o godz. 00.30 czasu UTC (czas zimowy) lub o godz. 23.30 czasu UTC (czas letni) w odpowiednim dniu gazowym.

4.   Użytkownicy sieci mogą składać, wycofywać lub zmieniać oferty od chwili otwarcia danej rundy aukcyjnej do zamknięcia tej rundy.

5.   O każdej godzinie odpowiedniego dnia gazowego jako śróddzienna zdolność sprzedawana jest na aukcji zdolność ważna od danej godziny + 4.

6.   Każda runda aukcyjna otwiera się z początkiem każdej godziny w odpowiednim dniu gazowym.

7.   Każda runda aukcyjna trwa 30 minut, licząc od chwili jej otwarcia.

8.   Zdolność oferowana co godzinę w ramach aukcji udostępniającej śróddzienną zdolność wynosi:

Formula

gdzie:

A

jest to zdolność techniczna operatora systemu przesyłowego przypadająca na każdy standardowy produkt z zakresu zdolności;

C

jest to wcześniej sprzedana zdolność techniczna, skorygowana o zdolność, która jest ponownie oferowana zgodnie z odpowiednimi procedurami zarządzania ograniczeniami;

D

jest to ewentualna dodatkowa zdolność.

9.   Operatorzy systemów przesyłowych publikują dostępną ilość oferowanej śróddziennej zdolności ciągłej po zamknięciu ostatniej aukcji zdolności z jednodniowym wyprzedzeniem oraz zgodnie z art. 21 ust. 9.

10.   Operatorzy systemu przesyłowego zapewniają użytkownikom sieci składającym oferty w aukcjach z jednodniowym wyprzedzeniem możliwość automatycznego włączenia ważnych ofert, które nie uzyskały alokacji, do najbliższej aukcji śróddziennej.

11.   Zdolność jest alokowana w ciągu 30 minut od zamknięcia rundy aukcyjnej, pod warunkiem że oferty zostały zaakceptowane, a operator systemu przesyłowego dokonuje procesu alokacji.

12.   Wyniki aukcji są udostępniane jednocześnie poszczególnym użytkownikom sieci.

13.   Zbiorcze dane na temat wyników aukcji są podawane na koniec każdego dnia lub częściej.

Artykuł 16

Algorytmy aukcji

1.   Jeżeli na aukcji oferowana jest większa liczba standardowych produktów z zakresu zdolności, podczas ich alokacji stosuje się odpowiedni algorytm alokacji odrębnie w odniesieniu do każdego standardowego produktu z zakresu zdolności. Do celów stosowania algorytmu aukcji oferty dotyczące różnych standardowych produktów z zakresu zdolności są traktowane niezależnie.

2.   W przypadku corocznych aukcji na zdolność roczną, corocznych aukcji na zdolność kwartalną i cyklicznych aukcji na zdolność miesięczną stosowany jest algorytm aukcji z podwyższaną ceną, z wieloma rundami aukcyjnymi, zgodnie z art. 17.

3.   W przypadku cyklicznych aukcji zdolności z jednodniowym wyprzedzeniem i aukcji śróddziennej zdolności stosowany jest algorytm aukcji jednej ceny, z jedną rundą aukcyjną, zgodnie z art. 18.

Artykuł 17

Algorytm aukcji z podwyższaną ceną

1.   Aukcje z podwyższaną ceną umożliwiają użytkownikom sieci składanie ofert dotyczących wolumenu w oparciu o cenę, która jest podnoszona w kolejnych rundach aukcyjnych, zaczynając od ceny wywoławczej P0.

2.   Pierwsza runda aukcyjna, podczas której obowiązuje cena równa cenie wywoławczej P0, trwa 3 godziny. Kolejne rundy aukcyjne trwają po 1 godzinie. Pomiędzy rundami aukcyjnymi następuje jednogodzinna przerwa.

3.   W ofercie podaje się:

a)

nazwę użytkownika sieci ubiegającego się o zdolność;

b)

właściwy punkt połączenia międzysystemowego i kierunek przepływu;

c)

standardowy produkt z zakresu zdolności obejmujący zdolność, o którą ubiega się składający ofertę;

d)

w odniesieniu do każdego kroku cenowego – ilość zdolności w przypadku danej zdolności standardowej;

e)

produkt, o który ubiega się składający ofertę.

4.   Oferta jest uznawana za ważną, jeżeli została złożona przez użytkownika sieci i jest zgodna ze wszystkimi przepisami niniejszego artykułu.

5.   Użytkownik sieci może uczestniczyć w aukcji tylko wówczas, gdy złożył ofertę dotyczącą wolumenu w pierwszej rundzie aukcyjnej.

6.   Operatorzy systemów przesyłowych zapewniają użytkownikom sieci możliwość automatycznego składania ofert dla każdego kroku cenowego.

7.   Po zamknięciu odpowiedniej rundy akcyjnej nie można dokonywać modyfikacji, wycofania lub zmiany ważnych ofert. Wszystkie ważne oferty stają się wiążącymi zobowiązaniami użytkownika sieci do zarezerwowania żądanej przez niego ilości zdolności za ogłoszoną cenę, pod warunkiem że cena rozliczeniowa aukcji jest ceną ogłoszoną w odpowiedniej rundzie aukcyjnej.

8.   Oferta dotycząca wolumenu składana w dowolnej rundzie aukcyjnej przez jednego użytkownika nie może przekraczać zdolności oferowanej w danej aukcji. Oferta dotycząca wolumenu składana przez jednego użytkownika po określonej cenie nie może przekraczać oferty dotyczącej wolumenu złożonej przez tego użytkownika sieci w poprzedniej rundzie, chyba że stosuje się ust. 16.

9.   W trakcie rundy aukcyjnej oferty mogą być swobodnie składane, zmieniane i wycofywane, pod warunkiem że wszystkie oferty są zgodne z ust. 8. Ważne oferty pozostają ważne do czasu ich zmiany lub wycofania.

10.   Duży krok cenowy i mały krok cenowy są określane dla każdego punktu połączenia międzysystemowego i standardowego produktu z zakresu zdolności oraz są publikowane przed odpowiednią aukcją. Mały krok cenowy jest określany w taki sposób, aby zwiększenie o liczbę całkowitą małych kroków cenowych zrównało się z podwyższeniem o duży krok cenowy.

11.   Określając duży krok cenowy, należy w miarę możliwości dążyć do ograniczenia do minimum długości procesu aukcyjnego. Określając mały krok cenowy, należy w miarę możliwości dążyć do ograniczenia do minimum poziomu niesprzedanej zdolności w przypadku, gdy cena w momencie zamknięcia aukcji jest wyższa od ceny wywoławczej.

12.   Jeśli łączny popyt ze strony wszystkich użytkowników sieci jest mniejszy lub równy zdolności oferowanej na koniec pierwszej rundy aukcyjnej, aukcja zostaje zamknięta.

13.   Jeżeli łączny popyt ze strony wszystkich użytkowników sieci przewyższa zdolność oferowaną na koniec pierwszej lub kolejnej rundy aukcyjnej, otwierana jest następna runda aukcyjna, w ramach której obowiązuje cena równa cenie z poprzedniej rundy aukcyjnej powiększona o duży krok cenowy.

14.   Jeśli łączny popyt ze strony wszystkich użytkowników sieci jest równy zdolności oferowanej na koniec drugiej lub kolejnej rundy aukcyjnej, aukcja zostaje zamknięta.

15.   W przypadku wystąpienia pierwszego zaniżenia cen, cena zostaje obniżona i otwierana jest kolejna runda aukcyjna. Podczas tej kolejnej rundy aukcyjnej obowiązuje cena równa cenie z rundy aukcyjnej poprzedzającej pierwsze zaniżenie cen, powiększona o mały krok cenowy. Kolejne rundy aukcyjne, w ramach których cena będzie podwyższana o mały krok cenowy, otwierane są do czasu, aż łączny popyt ze strony wszystkich użytkowników sieci będzie co najwyżej równy oferowanej zdolności, kiedy to aukcja zostaje zamknięta.

16.   Oferta dotycząca wolumenu składana przez jednego użytkownika sieci w pierwszej rundzie aukcyjnej, w której zastosowano mały krok cenowy, nie może przekraczać oferty dotyczącej wolumenu złożonej przez tego użytkownika sieci w rundzie aukcyjnej poprzedzającej pierwsze zaniżenie cen. Oferta dotycząca wolumenu składana przez jednego użytkownika sieci we wszystkich rundach aukcyjnych, w których zastosowano mały krok cenowy, nie może być niższa od oferty dotyczącej wolumenu złożonej przez tego użytkownika sieci w rundzie aukcyjnej, w której nastąpiło pierwsze zaniżenie cen.

17.   Jeżeli łączny popyt ze strony wszystkich użytkowników sieci przewyższa zdolność oferowaną w rundzie aukcyjnej, w której obowiązuje cena równa cenie prowadzącej do pierwszego zaniżenia cen, skorygowana o jeden mały krok cenowy, aukcja jest zamykana. Cena rozliczeniowa jest to cena prowadząca do pierwszego zaniżenia cen, a zwycięskie oferty są to oferty złożone podczas pierwotnej rundy aukcyjnej, w której wystąpiło pierwsze zaniżenie cen.

18.   Po każdej rundzie aukcyjnej informacje dotyczące popytu zgłoszonego w danej aukcji przez wszystkich użytkowników sieci są publikowane w najszybszym możliwym terminie, w formie zbiorczej.

19.   Cena ogłoszona w ostatniej rundzie aukcyjnej, po której aukcja zostanie zamknięta, jest uznawana za cenę rozliczeniową danej aukcji, z wyjątkiem przypadków, w których obowiązuje ust. 17.

20.   Wszyscy użytkownicy sieci, którzy złożyli ważne oferty dotyczące wolumenu na poziomie ceny rozliczeniowej, otrzymują alokację zdolności zgodnie z ich ofertami dotyczącymi wolumenu, po cenie rozliczeniowej. Użytkownicy sieci, którzy wygrali aukcję, płacą cenę rozliczeniową z danej aukcji, która może być ceną stałą lub zmienną zgodnie z art. 26 ust. 2, oraz wszelkie inne odpowiednie opłaty obowiązujące w okresie, w którym alokowana na ich rzecz zdolność może być wykorzystana.

21.   Po każdej zamkniętej aukcji publikuje się jej ostateczny wynik, w tym zagregowane informacje dotyczące alokowanych zdolności i cenę rozliczeniową. Użytkownicy sieci, którzy wygrali aukcję, są informowani, jaka ilość zdolności jest alokowana na ich rzecz, natomiast szczegółowe informacje są przekazywane tylko zainteresowanym stronom.

22.   Jeżeli aukcja z podwyższaną ceną nie zakończyła się przed (wyznaczoną w kalendarzu aukcji) datą rozpoczęcia następnej aukcji, na której sprzedawane będą zdolności obejmujące ten sam okres, ta pierwsza aukcja jest zamykana bez alokacji zdolności. Zdolność ta jest oferowana w następnej odpowiedniej aukcji.

Artykuł 18

Aukcja jednej ceny

1.   W ramach aukcji jednej ceny odbywa się jedna runda aukcyjna, podczas której użytkownicy sieci składają oferty dotyczące ceny oraz ilości.

2.   Podczas rundy aukcyjnej danej aukcji użytkownicy sieci mogą złożyć maksymalnie 10 ofert. Każda oferta jest traktowana niezależnie od pozostałych. Po zamknięciu rundy aukcyjnej złożone oferty nie mogą już być zmieniane ani wycofywane.

3.   W ofercie podaje się:

a)

nazwę użytkownika sieci ubiegającego się o zdolność;

b)

właściwy punkt połączenia międzysystemowego i kierunek przepływu;

c)

standardowy produkt z zakresu zdolności obejmujący zdolność, o którą ubiega się składający ofertę;

d)

ilość zdolności przypadającą na odpowiedni standardowy produkt z zakresu zdolności, o który ubiega się użytkownik sieci;

e)

minimalną ilość zdolności przypadającą na odpowiedni standardowy produkt z zakresu zdolności, którego alokację, zgodnie z odpowiednim algorytmem, jest gotowy przyjąć użytkownik sieci w przypadku, gdy nie uzyska alokacji, o którą się ubiegał zgodnie z lit. d);

f)

ceny oferty, które nie mogą być niższe od ceny wywoławczej mającej zastosowanie do odpowiedniego standardowego produktu z zakresu zdolności i które użytkownik sieci jest gotowy zapłacić za zdolność, o którą się ubiega. Oferty z ceną oferty niższą od ceny wywoławczej, są odrzucane.

4.   Operator systemu przesyłowego sortuje wszystkie oferty dotyczące danego standardowego produktu z zakresu zdolności na podstawie ich ceny oferty, przy czym najwyższej cenie przypada pierwsze miejsce.

5.   Wszystkie pozostałe oferty są traktowane w chwili zamknięcia rundy aukcyjnej jako wiążące w odniesieniu do użytkowników sieci, którzy otrzymują alokację co najmniej minimalnej ilości zdolności, o którą ubiegali się zgodnie z ust. 3 lit. e).

6.   Po opracowaniu klasyfikacji cenowej zgodnie z ust. 4 i z zastrzeżeniem ust. 7–10 zdolność jest alokowana wśród ofert w zależności od ich miejsca w klasyfikacji cenowej. Wszystkie oferty, które uzyskały alokację zdolności, są uznawane za zwycięskie. Po dokonaniu alokacji zdolności pozostała zdolność, która nie została jeszcze alokowana, jest zmniejszana o ilość alokowaną.

7.   Po zastosowaniu ust. 6 i z zastrzeżeniem ust. 9, w przypadku gdy wielkość złożonej przez użytkownika oferty dotyczącej zdolności przekracza jeszcze niealokowaną zdolność (pozostałą po alokacji zdolności na rzecz użytkowników sieci, którzy złożyli wyższe oferty) dany użytkownik sieci otrzymuje alokację zdolności w ilości równej tej pozostałej niealokowanej zdolności.

8.   Po zastosowaniu ust. 7 i z zastrzeżeniem ust. 9, w przypadku gdy występują co najmniej dwie oferty z identyczną ceną oferty, a ilość odpowiedniej pozostałej zdolności, o którą ubiegają się w sumie użytkownicy sieci na podstawie tych ofert, przekracza pozostałą niealokowaną ilość, alokacja tej pozostałej niealokowanej ilości następuje proporcjonalnie do ilości, o które ubiegają się użytkownicy sieci w każdej z tych ofert.

9.   Jeżeli ilość, która ma być alokowana w związku z ofertą zgodnie z ust. 6, 7 lub 8, jest mniejsza od minimalnej ilości zdolności w rozumieniu ust. 3 lit. e), oferta ta jest odrzucana i staje się nieważna; w takim wypadku powtarza się alokację na podstawie pozostałej identycznej oferty ceny lub pozostałych identycznych ofert ceny zgodnie z ust. 8 lub (w zależności od przypadku) dokonuje się alokacji na podstawie oferty z następną w kolejności najwyższą ceną, zgodnie z ust. 6.

10.   W przypadku gdy ilość pozostała do alokacji w związku z jakąkolwiek ofertą na podstawie ust. 6, 7, 8 lub 9 wynosi zero, pozostałe oferty nie otrzymują żadnej alokacji. Oferty te uznaje się za nieskuteczne.

11.   Cena rozliczeniowa oznacza cenę najniższej zwycięskiej oferty, jeżeli popyt przewyższa podaż przy cenie wywoławczej. W każdym innym przypadku cena rozliczeniowa jest równa cenie wywoławczej. Użytkownicy sieci, którzy wygrali aukcję, płacą cenę rozliczeniową z danej aukcji, która może być ceną stałą lub zmienną zgodnie z art. 26 ust. 2, oraz wszelkie inne odpowiednie opłaty obowiązujące w okresie, w którym alokowana na ich rzecz zdolność może być wykorzystana.

ROZDZIAŁ IV

WIĄZANIE ZDOLNOŚCI TRANSGRANICZNEJ

Artykuł 19

Produkty z zakresu zdolności powiązanej

Operatorzy sąsiadujących systemów przesyłowych wspólnie oferują produkty z zakresu zdolności powiązanej, na następujących zasadach:

1)

po obu stronach punktu połączenia międzysystemowego cała zdolność ciągła jest oferowana jako zdolność powiązana, o ile zdolność ciągła jest dostępna po obu stronach punktu połączenia międzysystemowego;

2)

operatorzy systemów przesyłowych oferują zdolność do celów odpowiedniego standardowego produktu z zakresu zdolności na platformie rezerwacyjnej, zgodnie z art. 27 i zgodnie z właściwą procedurą alokacji określoną w rozdziale III;

3)

zdolność powiązana, która ma być oferowana przez zainteresowanych operatorów systemów przesyłowych w punkcie połączenia międzysystemowego, jest kontraktowana w ramach jednej procedury alokacji;

4)

użytkownicy sieci stosują się do obowiązujących warunków umowy lub umów przesyłowych zawartych z zainteresowanymi operatorami od chwili zakontraktowania zdolności przesyłowej;

5)

jeżeli w jakimkolwiek okresie po jednej ze stron punktu połączenia międzysystemowego dostępna jest większa ilość zdolności ciągłej, operator systemu przesyłowego dysponujący tą większą ilością zdolności ciągłej może zaoferować tę dodatkową zdolność użytkownikom sieci jako produkt z zakresu zdolności rozdzielonej zgodnie z kalendarzem aukcji i na następujących zasadach:

a)

jeżeli po drugiej stronie punktu połączenia międzysystemowego istnieje umowa przesyłowa dotycząca zdolności rozdzielonej, zdolność może być oferowana na zasadzie rozdzielnej, ale nie wolno przekroczyć ilości i okresu obowiązywania umowy przesyłowej istniejącej po drugiej stronie;

b)

jeżeli taka dodatkowa zdolność nie jest objęta przepisami ust. 5 lit. a), może być oferowana na okres maksymalnie jednego roku;

6)

zdolność rozdzielona alokowana zgodnie z ust. 5 może być wykorzystywana i określana jako taka. Może ona być także przedmiotem obrotu na rynku wtórnym;

7)

operatorzy sąsiadujących systemów przesyłowych ustanawiają wspólną procedurę nominacji dotyczącą zdolności powiązanej, która daje użytkownikom sieci możliwość nominowania przepływów ich zdolności powiązanej za pomocą pojedynczej nominacji;

8)

obowiązek oferowania zdolności powiązanej ma również zastosowanie, w odpowiednim zakresie, do wtórnych rynków zdolności. Nie naruszając przepisów ust. 1, zdolność alokowana pierwotnie jako zdolność powiązana może być odsprzedawana na rynku wtórnym tylko jako zdolność powiązana;

9)

jeżeli co najmniej dwa punkty połączeń międzysystemowych łączą te same dwa sąsiadujące systemy wejścia–wyjścia, właściwi operatorzy sąsiadujących systemów przesyłowych oferują dostępne zdolności w punktach połączeń międzysystemowych poprzez jeden wirtualny punkt połączenia międzysystemowego. W przypadku gdy zaangażowanych jest więcej niż dwóch operatorów systemów przesyłowych, ponieważ zdolność w ramach jednego lub obu z systemów wejścia–wyjścia jest wprowadzana na rynek przez większą liczbę operatorów systemów przesyłowych, wirtualny punkt połączenia międzysystemowego obejmuje, w miarę możliwości, wszystkich tych operatorów systemów przesyłowych. W każdym przypadku wirtualny punkt połączenia międzysystemowego ustanawia się tylko wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:

a)

łączna zdolność techniczna w wirtualnych punktach połączeń międzysystemowych jest co najmniej równa sumie zdolności technicznych w każdym z punktów połączeń międzysystemowych, które uczestniczą w wirtualnych punktach połączeń międzysystemowych;

b)

wirtualne punkty połączeń międzysystemowych ułatwiają opłacalną i skuteczną eksploatację systemu, w tym spełniają zasady określone w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Operatorzy sąsiadujących systemów przesyłowych przeprowadzają niezbędną analizę i ustanawiają funkcjonujące wirtualne punkty połączeń międzysystemowych nie później niż 5 lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 20

Wiązanie zdolności w przypadku obowiązujących umów przesyłowych

1.   Użytkownicy sieci będący w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stronami obowiązujących umów przesyłowych w odpowiednich punktach połączeń międzysystemowych powinni dążyć do osiągnięcia porozumienia w sprawie powiązania zdolności w formie uzgodnień umownych („uzgodnienie dotyczące powiązania zdolności”), zgodnie z przepisami określonymi w art. 19 niniejszego rozporządzenia. Tacy użytkownicy sieci i operatorzy systemów przesyłowych składają stosownym krajowym organom regulacyjnym sprawozdania w sprawie wszystkich uzgodnień dotyczących powiązania zdolności zawartych przez wszystkie strony obowiązujących umów przesyłowych. Na tej podstawie krajowy organ regulacyjny przekazuje Agencji sprawozdanie z rocznych postępów w zakresie powiązania zdolności w danym państwie członkowskim. Dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Agencja publikuje sprawozdanie na temat osiągniętych postępów w zakresie powiązania zdolności.

2.   Operatorzy systemów przesyłowych będący stronami istniejących umów przesyłowych mogą uczestniczyć w dyskusjach na temat uzgodnienia dotyczącego powiązania zdolności, na zaproszenie użytkowników sieci będących stronami istniejących umów przesyłowych.

3.   Jeżeli odpowiedni użytkownicy sieci osiągną porozumienie w sprawie uzgodnienia dotyczącego powiązania zdolności, zainteresowani operatorzy systemów przesyłowych w danym punkcie połączenia międzysystemowego są niezwłocznie informowani przez strony o takim planowanym uzgodnieniu dotyczącym powiązania zdolności, po czym przeprowadza się transfer odpowiedniej zdolności. W każdym przypadku uzgodnienie dotyczące powiązania zdolności jest wdrażane z uwzględnieniem odpowiednich warunków istniejących powiązanych umów przesyłowych. Po wdrożeniu uzgodnienia dotyczącego powiązania zdolności odpowiednia zdolność jest traktowana jako zdolność powiązana.

4.   Okres obowiązywania uzgodnień dotyczących powiązania zdolności na mocy zmian istniejących umów nie może w żadnym wypadku przekraczać okresu obowiązywania pierwotnych umów przesyłowych.

5.   Cała zdolność musi zostać jak najszybciej powiązana. Obowiązujące umowy przesyłowe dotyczące zdolności rozdzielonej nie mogą być odnawiane, przedłużane ani ponownie zawierane po dacie ich wygaśnięcia. Ta zdolność rozdzielona staje się zdolnością dostępną od daty wygaśnięcia umów przesyłowych.

ROZDZIAŁ V

ZDOLNOŚĆ PRZERYWANA

Artykuł 21

Alokacja usług przerywanych

1.   Operatorzy systemów przesyłowych oferują dzienny produkt z zakresu zdolności przerywanej w obu kierunkach w punktach połączeń międzysystemowych, w przypadku gdy zaoferowano zdolność ciągłą, ale została ona sprzedana z jednodniowym wyprzedzeniem. W jednokierunkowych punktach połączeń międzysystemowych, w których zdolność techniczna jest oferowana tylko w jednym kierunku, operatorzy systemów przesyłowych oferują dzienny produkt z zakresu zdolności przerywanej w przeciwnym kierunku. Operatorzy systemów przesyłowych mogą również oferować produkty z zakresu zdolności przerywanej o dłuższym okresie obowiązywania.

2.   Oferowanie zdolności przerywanej nie może wpływać niekorzystnie na ilość oferowanej zdolności ciągłej. Operatorzy systemów przesyłowych nie wyodrębniają zdolności, która może być oferowana jako zdolność ciągła, aby oferować ją jako zdolność przerywaną.

3.   O ile oferowane są produkty z zakresu zdolności przerywanej inne niż produkty dzienne, w przypadku zdolności przerywanej obowiązuje taki sam okres obowiązywania produktu jak w przypadku standardowych produktów z zakresu zdolności ciągłej.

4.   Jeżeli zdolność przerywana jest oferowana, jej alokacja następuje w drodze procesu aukcyjnego, z wyjątkiem śróddziennej zdolności przerywanej.

5.   Śróddzienna zdolność przerywana jest alokowana w drodze procedury podwyższonej nominacji.

6.   Śróddzienna zdolność przerywana jest alokowana tylko wtedy, gdy zdolność ciągła (techniczna czy też dodatkowa) została sprzedana w całości.

7.   W przypadku aukcji produktów przerywanych o okresie obowiązywania dłuższym niż w przypadku produktu śróddziennego operatorzy systemów przesyłowych publikują przed rozpoczęciem procesu aukcyjnego oferowane ilości zdolności przerywanej – o ile są one znane.

8.   Jeżeli zdolność przerywana jest oferowana, jej alokacja następuje w drodze oddzielnej aukcji po dokonaniu alokacji zdolności ciągłej o tym samym okresie obowiązywania, ale przed początkiem aukcji zdolności ciągłej o krótszym okresie obowiązywania, z wyjątkiem śróddziennej zdolności przerywanej.

9.   Jeżeli zdolność przerywana jest oferowana, aukcje tej zdolności są przeprowadzane zgodnie z takimi samymi zasadami i w takich samych ramach czasowych, jakie mają zastosowanie w przypadku zdolności ciągłej. Dokładne ramy czasowe mające zastosowanie do aukcji zdolności przerywanej są określane w kalendarzu aukcji, z wyjątkiem śróddziennej zdolności przerywanej.

Artykuł 22

Minimalny czas powiadomienia o przerwaniu usługi

1.   Dla zdolności przerywanej obowiązuje minimalny czas powiadomienia o przerwaniu usługi, który określają w drodze wspólnej decyzji operatorzy systemów przesyłowych.

2.   Standardowy minimalny czas powiadomienia o przerwaniu usługi w przypadku danej godziny gazowej wynosi 45 minut po rozpoczęciu cyklu renominacji dla tej godziny gazowej. Jeżeli dwóch operatorów systemów przesyłowych zamierza skrócić czas powiadomienia o przerwaniu usługi, wszelkie odnośne umowy zawarte pomiędzy operatorami systemów przesyłowych wymagają zatwierdzenia przez właściwy krajowy organ regulacyjny.

Artykuł 23

Koordynacja procesu przerywania usługi

Operator systemu przesyłowego inicjujący przerwanie usługi zawiadamia odpowiedniego operatora sąsiadującego systemu przesyłowego. Operatorzy sąsiadujących systemów przesyłowych powiadamiają niezwłocznie swoich użytkowników sieci, których dotyka przerwanie usługi, jednak dbając przy tym należycie o wiarygodność przekazywanych informacji.

Artykuł 24

Określona sekwencja przerywania usługi

1.   Jeżeli suma nominacji przekracza ilość gazu, który może przepływać przez określony punkt połączenia międzysystemowego, kolejność przerywania usług jest ustalana na podstawie znacznika czasu na odpowiednich umowach przesyłowych na warunkach przerywanych. W przypadku przerwania usługi umowy przesyłowe, które weszły w życie wcześniej, mają priorytet wobec umów przesyłowych, które weszły w życie później.

2.   Jeżeli po zastosowaniu procedury opisanej w ust. 1 co najmniej dwie nominacje zajmują identyczne miejsce w hierarchii określającej kolejność przerywania usługi, a operator systemu przesyłowego nie przerywa ich wszystkich, stosuje się proporcjonalne zmniejszenie tych konkretnych nominacji.

3.   Aby zniwelować różnice pomiędzy poszczególnymi usługami dotyczącymi zdolności przerywanej istniejące w Unii, operatorzy sąsiadujących systemów przesyłowych wdrażają i koordynują wspólne procedury określone w niniejszym artykule dotyczące punktu połączenia międzysystemowego w odniesieniu do poszczególnych punktów połączeń międzysystemowych.

Artykuł 25

Uzasadnienie przerwania usługi

Operatorzy systemów przesyłowych wskazują powody uzasadniające przerwanie usługi albo bezpośrednio w ich umowach przesyłowych dotyczących zdolności przerywanej, albo w warunkach ogólnych do tych umów. Powody uzasadniające przerwanie usługi mogą obejmować m.in. jakość gazu, ciśnienie, temperaturę, strukturę przepływu, wykonywanie umów na zdolność ciągłą, konserwacje i remonty, ograniczenia związane z rynkami zasilającymi lub zasilanymi, obowiązki użyteczności publicznej i zarządzanie zdolnością w ramach procedur zarządzania ograniczeniami.

ROZDZIAŁ VI

TARYFY I PLATFORMY REZERWACYJNE ZDOLNOŚCI

Artykuł 26

Taryfy

1.   Taryfa obliczana przy użyciu metodologii określonej lub zatwierdzonej przez krajowy organ regulacyjny lub taryfa określona lub zatwierdzona przez krajowy organ regulacyjny jest stosowana jako cena wywoławcza we wszystkich aukcjach na wszystkie standardowe produkty z zakresu zdolności ciągłej i przerywanej.

2.   Należna cena ustalona w ramach aukcji zdolności może być ceną stałą lub zmienną lub może podlegać innym mechanizmom określonym we właściwym systemie regulacyjnym. Na cenę stałą składają się mająca zastosowanie taryfa obowiązująca na dzień aukcji i marża aukcyjna. Na cenę zmienną składają się mająca zastosowanie taryfa obowiązująca na dzień, w którym można wykorzystać zdolność, i marża aukcyjna. W przypadku zdolności objętych produktem powiązanym po każdej stronie punktu połączenia międzysystemowego może obowiązywać inny mechanizm.

3.   We właściwym terminie ustala się na poziomie unijnym lub krajowym odpowiednie mechanizmy taryfowe w celu wdrożenia niniejszego rozporządzenia. Mechanizmy te umożliwiają należyte wprowadzenie mechanizmów alokacji zdolności ustanowionych niniejszym rozporządzeniem, unikając przy tym niekorzystnego wpływu na sytuację operatorów systemów przesyłowych w zakresie dochodów i przepływów pieniężnych w związku z wdrożeniem przepisów niniejszego rozporządzenia, w szczególności przepisów dotyczących wyodrębniania pewnej ilości zdolności, w tym nowej zdolności, zgodnie z art. 2 ust. 3, art. 8 ust. 7 i art. 8 ust. 8 oraz art. 19 ust. 5 lit. b).

4.   Dochody z aukcji zdolności powiązanej należy dzielić pomiędzy operatorów systemów przesyłowych, którzy zapewniają zdolności wchodzące w skład zdolności powiązanej. Cena wywoławcza zdolności powiązanej stanowi sumę cen wywoławczych zdolności wchodzących w skład zdolności powiązanej. Po każdej transakcji dotyczącej zdolności wszystkie dochody ze sprzedaży zdolności powiązanej zostają przypisane operatorom systemów przesyłowych, którzy wnoszą wkład w zdolność powiązaną.

5.   Dochody z ceny wywoławczej zdolności powiązanej są przypisywane operatorom systemów przesyłowych proporcjonalnie do ceny wywoławczej ich zdolności, która wchodzi w skład zdolności powiązanej. Dochody z marży aukcyjnej z tytułu zdolności powiązanej, przewyższającej cenę wywoławczą, są dzielone zgodnie z umową pomiędzy operatorami systemów przesyłowych, która to umowa jest w stosownych przypadkach zatwierdzana przez właściwy krajowy organ regulacyjny przed aukcjami. Jeżeli operatorzy systemów przesyłowych nie zawarli umowy przed aukcją, dochody z marży aukcyjnej z tytułu zdolności powiązanej zostają przypisane operatorom systemów przesyłowych w równych częściach.

6.   Krajowe organy regulacyjne zatwierdzają mechanizmy odzyskiwania dochodów w kwocie niższej i wyższej od należnej. W przypadku systemu, w którym obowiązuje pułap cenowy, krajowe organy regulacyjne zatwierdzają wykorzystanie dochodów z tytułu sprzedaży zdolności po cenach wyższych od odpowiedniej taryfy.

Artykuł 27

Platformy rezerwacyjne zdolności

1.   Operatorzy systemów przesyłowych stosują niniejsze rozporządzenie, oferując zdolności za pomocą jednej wspólnej internetowej platformy rezerwacyjnej lub ograniczonej liczby wspólnych internetowych platform rezerwacyjnych. Operatorzy systemów przesyłowych mogą sami obsługiwać takie platformy albo powierzyć to zadanie uzgodnionemu podmiotowi, który, w razie potrzeby, działa w ich imieniu w stosunku do użytkowników sieci.

2.   W ramach wspólnych platform rezerwacyjnych stosuje się następujące zasady:

a)

stosuje się zasady i procedury dotyczące ofert i alokacji całej zdolności określone w rozdziale III;

b)

w pierwszej kolejności należy ustanowić procedurę dotyczącą oferowania ciągłej zdolności powiązanej zgodnie z rozdziałem IV;

c)

zapewnia się mechanizmy umożliwiające użytkownikom sieci oferowanie i uzyskanie zdolności wtórnej;

d)

w celu korzystania z usług platform rezerwacyjnych użytkownicy sieci muszą zgodzić się na wszystkie odpowiednie warunki prawne i umowne, które są wymagane, aby mogli oni rezerwować zdolność i korzystać ze zdolności w sieci odpowiednich operatorów systemów przesyłowych na podstawie umowy przesyłowej, i stosować się do tych warunków;

e)

zdolność w dowolnym poszczególnym punkcie połączenia międzysystemowego lub w wirtualnym punkcie połączenia międzysystemowego oferuje się tylko na jednej platformie rezerwacyjnej.

3.   Ustanowienie jednej wspólnej platformy rezerwacyjnej lub ograniczonej liczby wspólnych platform rezerwacyjnych ułatwia i upraszcza rezerwowanie zdolności w punktach połączenia międzysystemowego w Unii z korzyścią dla użytkowników sieci. W tym celu w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ENTSO gazu przeprowadzi konsultacje społeczne, aby określić potrzeby rynkowe. Proces konsultacji nie trwa dłużej niż sześć miesięcy, z uwzględnieniem publikacji przez ENTSO gazu sprawozdania przedstawiającego wyniki konsultacji. W sprawozdaniu określa się warianty dotyczące realizacji wskazanych potrzeb rynkowych, z uwzględnieniem kosztów i terminów w celu wdrożenia najwłaściwszego wariantu przez operatorów systemów przesyłowych lub osoby trzecie w imieniu operatorów systemów przesyłowych. W razie potrzeby ENTSO gazu i Agencja ułatwiają realizację powyższego procesu.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 28

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1 lit. a), niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 36.

(2)  Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 94.

(3)  Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 57.

(4)  Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 1.

(5)  Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 1.