27.2.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 56/68


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/315 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. február 25.)

a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza németországi kitörésével kapcsolatos egyes védintézkedésekről

(az értesítés a C(2015) 1004. számú dokumentummal történt)

(Csak a német nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A madárinfluenza a madarak, többek között a baromfifélék fertőző vírusos betegsége. A házi baromfi madárinfluenza-vírussal való megfertőződése a betegség két főbb fajtájában jelentkezhet, amelyek virulencia tekintetében eltérőek. Az alacsony patogenitású típus általában csak enyhe tüneteket okoz, míg a magas patogenitású madárinfluenza a legtöbb baromfifaj esetében igen magas elhullási arányt eredményez. E betegség súlyosan érintheti a baromfitenyésztés nyereségességét.

(2)

A madárinfluenza főleg madarak esetében fordul elő, de bizonyos körülmények között a fertőzés megjelenhet embereknél is, bár ennek általában nagyon csekély a kockázata.

(3)

A madárinfluenza kitörésekor fennáll az a veszély, hogy a kórokozó más – baromfitartó vagy egyéb, fogságban élő madarakat tartó – gazdaságokra is átterjed. Ily módon az élő madarak vagy az azokból előállított termékek kereskedelme útján a betegség átterjedhet az egyik tagállamról a másikra vagy harmadik országokra.

(4)

A 2005/94/EK tanácsi irányelv (3) megállapít bizonyos, a madárinfluenza megfigyelésével és korai észlelésével kapcsolatos megelőző intézkedéseket, valamint meghatározza a baromfifélék vagy más, fogságban élő madarak körében előforduló madárinfluenza-járvány kitörése esetén alkalmazandó járványvédelmi minimumintézkedéseket. Az említett irányelv magas patogenitású madárinfluenza kitörése esetére védő- és megfigyelési körzetek létesítését írja elő.

(5)

Németország értesítette a Bizottságot arról, hogy Mecklenburg-Elő-Pomerániában, nem kereskedelmi célú baromfigazdaságokban kétszer észlelték a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza kitörését, és haladéktalanul meghozta a 2005/94/EK irányelvben előírt intézkedéseket, beleértve a védő- és megfigyelési körzetek létrehozását is, melyeket e határozat mellékletének A. és B. részében kell meghatározni.

(6)

A Bizottság Németországgal együttműködve megvizsgálta az intézkedéseket, és meggyőződött arról, hogy a szóban forgó tagállam illetékes hatósága által létrehozott védő- és megfigyelési körzetek határai elegendő távolságra vannak azoktól a konkrét gazdaságoktól, amelyekben a járvány kitörését megerősítették.

(7)

Az Unión belüli kereskedelem szükségtelen megzavarását megelőzendő, valamint a harmadik országok által felállított indokolatlan kereskedelmi akadályok elkerülése érdekében mielőbb meg kell állapítani uniós szinten a magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatban Németországban létrehozott védő- és megfigyelési körzetek leírását.

(8)

Ennek megfelelően e határozatban meg kell határozni egyrészt azokat a németországi védő- és megfigyelési körzeteket, amelyekben a 2005/94/EK irányelvben előírt állat-egészségügyi ellenőrző intézkedések kerülnek alkalmazásra, másrészt a szóban forgó regionalizáció időtartamát.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Németország gondoskodik arról, hogy a 2005/94/EK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének megfelelően kialakított védő- és megfigyelési körzetek legalább az e határozat mellékletének A. és B. részében felsorolt területeket magukban foglalják.

2. cikk

Ennek a határozatnak a címzettje a Németországi Szövetségi Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2015. február 25-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  A Tanács 2005. december 20-i 2005/94/EK irányelve a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről (HL L 10., 2006.1.14., 16. o.).


MELLÉKLET

A. RÉSZ

Az 1. cikkben említett védőkörzet:

ISO-országkód

Tagállam

Kód

(ha van)

Elnevezés

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 29. cikkének megfelelően

DE

Németország

Irányítószám

A következőket magában foglaló terület:

2015. február 16.

 

 

Mecklenburg-Elő-Pomeránia

 

 

 

 

17389

Anklam városában:

Anklam város területe

Gellendin településrész

 

 

 

17390

Murchin községben Relzow településrész

 

B. RÉSZ

Az 1. cikkben említett megfigyelési körzet:

ISO-országkód

Tagállam

Kód

(ha van)

Elnevezés

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 31. cikkének megfelelően

DE

Németország

Irányítószám

A következőket magában foglaló terület:

2015. február 25.

 

 

Mecklenburg-Elő-Pomeránia

 

 

 

 

17389

Anklam városában az alábbi településrészek:

Pelsin

Stretense

 

 

 

17390

Groß Polzin községben az alábbi településrészek:

Groß Polzin

Klein Polzin

Konsages

Quilow

 

 

 

17390

Klein Bünzow községben az alábbi településrészek:

Groß Bünzow

Klein Bünzow

Klitschendorf

Ramitzow

Salchow

 

 

 

17390

Murchin községben az alábbi településrészek:

Johanneshof

Libnow

Murchin

Pinnow

 

 

 

17390

Rubkow községben az alábbi településrészek:

Bömitz

Daugzin

Krenzow

Rubkow

Zarrentin

 

 

 

17390

Ziethen községben az alábbi településrészek:

Jargelin

Menzlin

Ziethen

 

 

 

17391

Medow községben Nerdin településrész

 

 

 

17391

Postlow község

 

 

 

17391

Stolpe községben az alábbi településrészek:

Neuhof

Stolpe an der Peene

 

 

 

17392

Blesewitz község

 

 

 

17392

Butzow község

 

 

 

17392

Neuenkirchen községben az alábbi településrészek:

Müggenburg

Neuenkirchen

 

 

 

17392

Sarnow községben Panschow településrész

 

 

 

17398

Bargischow község

 

 

 

17398

Bugewitz községben az alábbi településrészek:

Bugewitz

Kamp

Lucienhof

Rosenhagen

 

 

 

17398

Ducherow községben Busow településrész

 

 

 

17398

Neu-Kosenow község

 

 

 

17398

Rossin község

 

 

 

17406

Usedom községben az alábbi településrészek:

Kölpin

Zecherin

 

 

 

17440

Buggenhagen községben az alábbi településrészek:

Klotzow

Wangelkow