27.2.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 56/68


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/315

оd 25. veljače 2015.

o određenim zaštitnim mjerama u vezi s visoko patogenom influencom ptica podtipa H5N8 u Njemačkoj

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 1004)

(Vjerodostojan je samo tekst na njemačkom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Influenca ptica zarazna je virusna bolest ptica, uključujući perad. Zarazu domaće peradi virusom influence ptica mogu uzrokovati dva glavna oblika te bolesti koji se razlikuju po svojoj virulenciji. Nisko patogeni oblik načelno izaziva samo blage simptome, dok visoko patogeni oblik uzrokuje vrlo visoke stope smrtnosti u većini vrsta peradi. Ta bolest može ozbiljno utjecati na profitabilnost peradarstva.

(2)

Influenca ptica uglavnom se otkriva kod ptica, no u određenim okolnostima njome se može zaraziti i čovjek, iako je rizik općenito vrlo nizak.

(3)

U slučaju izbijanja influence ptica postoji opasnost da se uzročnik bolesti proširi na druga gospodarstva u kojima se drži perad ili druge ptice koje se drže u zatočeništvu. Kao rezultat toga može se proširiti iz jedne države članice u druge države članice i treće zemlje trgovinom živim pticama ili njihovim proizvodima.

(4)

Direktivom Vijeća 2005/94/EZ (3) utvrđuju se određene preventivne mjere u vezi s nadzorom i ranim otkrivanjem influence ptica te minimalne mjere kontrole koje se primjenjuju u slučaju izbijanja te bolesti kod peradi ili drugih ptica koje se drže u zatočeništvu. Tom se Direktivom osigurava utvrđivanje zaraženih i ugroženih područja u slučaju izbijanja visoko patogene influence ptica.

(5)

Njemačka je obavijestila Komisiju o dvama izbijanjima visoko patogene influence ptica podtipa H5N8 na nekomercijalnim gospodarstvima u pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje na kojima se drži perad te je odmah provela potrebne mjere u skladu s Direktivom 2005/94/EZ, uključujući utvrđivanje zaraženih i ugroženih područja koja bi trebalo definirati u dijelovima A i B Priloga ovoj Odluci.

(6)

Komisija je u suradnji s Njemačkom ispitala te mjere i uvjerila se da su granice zaraženih i ugroženih područja koje je utvrdilo nadležno tijelo u toj državi članici na dovoljnoj udaljenosti od gospodarstava na kojima su potvrđena izbijanja bolesti.

(7)

Kako bi se spriječili nepotrebni poremećaji trgovine u Uniji i izbjegle neopravdane prepreke trgovini koje nameću treće zemlje, potrebno je na razini Unije hitno odrediti zaražena i ugrožena područja utvrđena u vezi s visoko patogenom influencom ptica u Njemačkoj.

(8)

U skladu s time u ovoj Odluci trebalo bi utvrditi zaražena i ugrožena područja u Njemačkoj gdje se primjenjuju mjere za kontrolu zdravlja životinja utvrđene Direktivom 2005/94/EZ te vrijeme trajanja regionalizacije.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Njemačka osigurava da zaražena i ugrožena područja utvrđena u skladu s člankom 16. stavkom 1. Direktive 2005/94/EZ obuhvaćaju barem područja navedena u dijelovima A i B Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Saveznoj Republici Njemačkoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. veljače 2015.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  Direktiva Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica (SL L 10, 14.1.2006., str. 16.).


PRILOG

DIO A

Zaraženo područje iz članka 1.:

ISO kôd države

Država članica

Oznaka

(ako je dostupno)

Ime

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 29. Direktive 2005/94/EZ

DE

Njemačka

Poštanski broj

Područje obuhvaća:

16.2.2015.

 

 

Mecklenburg-Zapadno Pomorje

 

 

 

 

17389

U gradu Anklamu:

gradsko područje Anklama

dio Gellendin

 

 

 

17390

U općini Murchin, dio Relzow

 

DIO B

Ugroženo područje iz članka 1.:

ISO kôd države

Država članica

Oznaka

(ako je dostupno)

Ime

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 31. Direktive 2005/94/EZ

DE

Njemačka

Poštanski broj

Područje obuhvaća:

25.2.2015.

 

 

Mecklenburg-Zapadno Pomorje

 

 

 

 

17389

U gradu Anklamu, dijelove:

Pelsin

Stretense

 

 

 

17390

U općini Groß Polzin, dijelove:

Groß Polzin

Klein Polzin

Konsages

Quilow

 

 

 

17390

U općini Klein Bünzow, dijelove:

Groß Bünzow

Klein Bünzow

Klitschendorf

Ramitzow

Salchow

 

 

 

17390

U općini Murchin, dijelove:

Johanneshof

Libnow

Murchin

Pinnow

 

 

 

17390

U općini Rubkow, dijelove:

Bömitz

Daugzin

Krenzow

Rubkow

Zarrentin

 

 

 

17390

U općini Ziethen, dijelove:

Jargelin

Menzlin

Ziethen

 

 

 

17391

U općini Medow, dio Nerdin

 

 

 

17391

Općinu Postlow

 

 

 

17391

U općini Stolpe, dijelove:

Neuhof

Stolpe an der Peene

 

 

 

17392

Općinu Blesewitz

 

 

 

17392

Općinu Butzow

 

 

 

17392

U općini Neuenkirchen, dijelove:

Müggenburg

Neuenkirchen

 

 

 

17392

U općini Sarnow, dio Panschow

 

 

 

17398

Općinu Bargischow

 

 

 

17398

U općini Bugewitz, dijelove:

Bugewitz

Kamp

Lucienhof

Rosenhagen

 

 

 

17398

U općini Ducherow, dio Busow

 

 

 

17398

Općinu Neu-Kosenow

 

 

 

17398

Općinu Rossin

 

 

 

17406

U općini Usedom, dijelove:

Kölpin

Zecherin

 

 

 

17440

U općini Buggenhagen, dijelove:

Klotzow

Wangelkow