27.2.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 56/68


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/315,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2015,

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin esiintymiseen Saksassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 1004)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lintuinfluenssa on lintujen, siipikarja mukaan luettuna, tarttuva virustauti. Lintuinfluenssavirusten aiheuttamat tartunnat kotieläintuotannossa pidettävässä siipikarjassa aiheuttavat taudin kahta päämuotoa, jotka eroavat virulenssiltaan. Matalapatogeeninen muoto aiheuttaa yleensä ainoastaan lieviä oireita, kun taas korkeapatogeeninen muoto aiheuttaa hyvin suurta kuolleisuutta useimmissa siipikarjalajeissa. Kyseisellä taudilla voi olla vakava vaikutus siipikarjankasvatuksen kannattavuuteen.

(2)

Lintuinfluenssaa esiintyy pääasiassa linnuissa, mutta tietyissä olosuhteissa tartuntoja voi esiintyä myös ihmisissä, vaikkakin riski on yleisesti ottaen hyvin vähäinen.

(3)

Lintuinfluenssan puhjetessa on olemassa vaara, että taudinaiheuttaja leviää muille tiloille, joilla pidetään siipikarjaa tai muita vankeudessa pidettyjä lintuja. Tämän tuloksena se voi levitä yhdestä jäsenvaltiosta toisiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin elävien lintujen tai niistä saatavien tuotteiden kaupan välityksellä.

(4)

Neuvoston direktiivissä 2005/94/EY (3) vahvistetaan tietyt ennalta ehkäisevät toimenpiteet lintuinfluenssan valvonnan ja varhaisen toteamisen osalta sekä torjuntaa koskevat vähimmäistoimenpiteet, jotka on toteutettava, jos tätä tautia ilmenee siipikarjassa tai muissa vankeudessa pidettävissä linnuissa. Direktiivissä säädetään suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostamisesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksen ilmetessä.

(5)

Saksa ilmoitti komissiolle kahdesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin taudinpurkauksesta Mecklenburg-Vorpommernissa sijaitsevilla ei-kaupallisilla tiloilla, joilla pidetään siipikarjaa, ja toteutti välittömästi direktiivin 2005/94/EY nojalla vaadittavat toimenpiteet, joihin kuuluu suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostaminen. Kyseiset vyöhykkeet olisi määriteltävä tämän päätöksen liitteessä olevassa A ja B osassa.

(6)

Komissio on tutkinut kyseiset toimenpiteet yhteistyössä Saksan kanssa ja katsoo, että kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden rajat ovat riittävällä etäisyydellä tiloista, joilla taudinpurkaukset vahvistettiin.

(7)

Jotta vältetään tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja se, että kolmannet maat asettavat kaupalle perusteettomia esteitä, on tarpeen määritellä pikaisesti unionin tasolla kyseiset suoja- ja valvontavyöhykkeet, jotka muodostettiin korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi Saksassa.

(8)

Näin ollen Saksassa sijaitsevat suoja- ja valvontavyöhykkeet, joilla sovelletaan direktiivissä 2005/94/EY säädettyjä eläinten terveyttä koskevia torjuntatoimenpiteitä, olisi määriteltävä tässä päätöksessä, ja kyseisen aluejaon kesto olisi vahvistettava.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Saksan on varmistettava, että direktiivin 2005/94/EY 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti muodostetut suoja- ja valvontavyöhykkeet käsittävät vähintään tämän päätöksen liitteessä olevassa A ja B osassa luetellut alueet.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2015.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Neuvoston direktiivi 2005/94/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi (EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16).


LIITE

A OSA

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu suojavyöhyke:

Maan ISO-koodi

Jäsenvaltio

Koodi

(jos käytettävissä)

Nimi

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan mukaisesti

DE

Saksa

Postinro

Alue kattaa:

16.2.2015

 

 

Mecklenburg-Vorpommern

 

 

 

 

17389

Anklamin kaupungissa

Anklamin kaupungin alue

Gellendinin osa

 

 

 

17390

Murchinin kunnassa Relzowin osa

 

B OSA

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu valvontavyöhyke:

Maan ISO-koodi

Jäsenvaltio

Koodi

(jos käytettävissä)

Nimi

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 31 artiklan mukaisesti

DE

Saksa

Postinro

Alue kattaa:

25.2.2015

 

 

Mecklenburg-Vorpommern

 

 

 

 

17389

Anklamin kaupungissa seuraavat osat:

Pelsin

Stretense

 

 

 

17390

Groß Polzinin kunnassa seuraavat osat:

Groß Polzin

Klein Polzin

Konsages

Quilow

 

 

 

17390

Klein Bünzowin kunnassa seuraavat osat:

Groß Bünzow

Klein Bünzow

Klitschendorf

Ramitzow

Salchow

 

 

 

17390

Murchinin kunnassa seuraavat osat:

Johanneshof

Libnow

Murchin

Pinnow

 

 

 

17390

Rubkowin kunnassa seuraavat osat:

Bömitz

Daugzin

Krenzow

Rubkow

Zarrentin

 

 

 

17390

Ziethenin kunnassa seuraavat osat:

Jargelin

Menzlin

Ziethen

 

 

 

17391

Medowin kunnassa Nerdinin osa

 

 

 

17391

Postlowin kunta

 

 

 

17391

Stolpen kunnassa seuraavat osat:

Neuhof

Stolpe an der Peene

 

 

 

17392

Blesewitzin kunta

 

 

 

17392

Butzowin kunta

 

 

 

17392

Neuenkirchenin kunnassa seuraavat osat:

Müggenburg

Neuenkirchen

 

 

 

17392

Sarnowin kunnassa Panschowin osa

 

 

 

17398

Bargischowin kunta

 

 

 

17398

Bugewitzin kunnassa seuraavat osat:

Bugewitz

Kamp

Lucienhof

Rosenhagen

 

 

 

17398

Ducherowin kunnassa Busowin osa

 

 

 

17398

Neu-Kosenowin kunta

 

 

 

17398

Rossinin kunta

 

 

 

17406

Usedomin kunnassa seuraavat osat:

Kölpin

Zecherin

 

 

 

17440

Buggenhagenin kunnassa seuraavat osat:

Klotzow

Wangelkow