27.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 56/68


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/315 НА КОМИСИЯТА

от 25 февруари 2015 година

относно някои защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в Германия

(нотифицирано под номер С(2015) 1004)

(само текстът на немски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Инфлуенцата по птиците е инфекциозно вирусно заболяване при птиците, включително домашните птици. Заразяването на домашни птици с вируси на инфлуенцата по птиците причинява две основни форми на тази болест, които се различават по своята вирулентност. Нископатогенната форма обикновено причинява само леки симптоми, а високопатогенната форма води до много висок процент на смъртност при повечето видове домашни птици. Болестта може да има сериозни последици за рентабилността на птицевъдството.

(2)

Инфлуенцата по птиците засяга главно птиците, но при някои обстоятелства заразяване може да настъпи и при хората, макар че обикновено рискът е много малък.

(3)

В случай на поява на огнище на инфлуенца по птиците съществува риск болестотворният агент да се разпространи към други стопанства, в които се отглеждат домашни или други видове птици, отглеждани в затворени помещения. По този начин той може да се разпространи от една държава членка в други държави членки или в трети държави посредством търговията с живи птици или продукти от тях.

(4)

С Директива 2005/94/ЕО на Съвета (3) се определят някои превантивни мерки, свързани с надзора и ранното откриване на инфлуенцата по птиците, както и минималните мерки за борба, които да се прилагат при огнище на инфлуенца по домашните птици или други птици, отглеждани в затворени помещения. С посочената директива се предвижда създаването на предпазни и надзорни зони при поява на огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците.

(5)

Германия уведоми Комисията за поява на две огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в стопанства с нетърговска цел в Мекленбург — Предна Померания, в които се отглеждат домашни птици, и предприе незабавно необходимите мерки съгласно Директива 2005/94/ЕО, включително създаването на предпазни и надзорни зони, които следва да бъдат определени в части А и Б от приложението към настоящото решение.

(6)

Комисията разгледа внимателно посочените мерки съвместно с Германия и е удовлетворена от факта, че границите на предпазните и надзорните зони, създадени от компетентния орган в посочената държава членка, са на достатъчно разстояние от конкретните стопанства, в които са потвърдени огнищата на болестта.

(7)

С цел да се предотврати излишно затрудняване на търговията в рамките на Съюза и да се избегне рискът от налагането от трети държави на необосновани бариери за търговията, е необходимо на равнището на Съюза предпазните и надзорните зони, създадени в Германия във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците, да бъдат описани възможно най-скоро.

(8)

Поради това с настоящото решение следва да бъдат определени предпазните и надзорните зони в Германия, в които се прилагат определените в Директива 2005/94/ЕО мерки за ветеринарен контрол, както и продължителността на тази регионализация.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Германия гарантира, че предпазните и надзорните зони, създадени в съответствие с член 16, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО, включват най-малко зоните, посочени в части А и Б от приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Федерална република Германия.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ A

Предпазна зона по член 1:

Код на държавата

Държава членка

Код

(ако е наличен)

Име

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 29 от Директива 2005/94/ЕО

DE

Германия

Пощенски код

Зона, която включва:

16.2.2015 г.

 

 

Мекленбург — Предна Померания

 

 

 

 

17389

В град Anklam:

зоната на град Anklam

частта Gellendin

 

 

 

17390

В община Murchin частта Relzow

 

ЧАСТ Б

Надзорна зона по член 1:

Код на държавата по ISO

Държава членка

Код

(ако е наличен)

Име

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 31 от Директива 2005/94/ЕО

DE

Германия

Пощенски код

Зона, която включва:

25.2.2015 г.

 

 

Мекленбург — Предна Померания

 

 

 

 

17389

В град Anklam частите:

Pelsin

Stretense

 

 

 

17390

В община Groß Polzin частите:

Groß Polzin

Klein Polzin

Konsages

Quilow

 

 

 

17390

В община Klein Bünzow частите:

Groß Bünzow

Klein Bünzow

Klitschendorf

Ramitzow

Salchow

 

 

 

17390

В община Murchin частите:

Johanneshof

Libnow

Murchin

Pinnow

 

 

 

17390

В община Rubkow частите:

Bömitz

Daugzin

Krenzow

Rubkow

Zarrentin

 

 

 

17390

В община Ziethen частите:

Jargelin

Menzlin

Ziethen

 

 

 

17391

В община Medow частта Nerdin

 

 

 

17391

Община Postlow

 

 

 

17391

В община Stolpe частите:

Neuhof

Stolpe an der Peene

 

 

 

17392

Община Blesewitz

 

 

 

17392

Община Butzow

 

 

 

17392

В община Neuenkirchen частите:

Müggenburg

Neuenkirchen

 

 

 

17392

В община Sarnow частта Panschow

 

 

 

17398

Община Bargischow

 

 

 

17398

В община Bugewitz частите:

Bugewitz

Kamp

Lucienhof

Rosenhagen

 

 

 

17398

В община Ducherow частта Busow

 

 

 

17398

Община Neu-Kosenow

 

 

 

17398

Община Rossin

 

 

 

17406

В община Usedom частите:

Kölpin

Zecherin

 

 

 

17440

В община Buggenhagen частите:

Klotzow

Wangelkow