4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/14


A Bíróság (hatodik tanács) 2009. május 19-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

(C-253/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2006/22/EK irányelv - Jogszabályok közelítése - Közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok - Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

2009/C 153/26

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: N. Yerrell és M. Teles Romão meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság (képviselők: L. Inez Fernandes és F. Fraústo de Azevedo meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 102., 35. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1)

A Portugál Köztársaság — mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek — nem teljesítette a 2006/22 irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Portugál Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 223., 2008.8.30.