9.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 323/51


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/69/EG

av den 16 november 2005

om ändring för tjugosjunde gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (polycykliska aromatiska kolväten i extender oils och däck)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Däck tillverkas med användning av extender oils med funktionerna mjukgörning och/eller utdrygning som kan innehålla olika mängder av icke avsiktligt tillsatta polycykliska aromatiska kolväten. Vid tillverkningen kan dessa blandas med gummimassan. Därför kan de i olika mängd finnas med i slutprodukten.

(2)

Bens(a)pyren kan användas som en kvalitativ och kvantitativ markör när det gäller förekomst av polycykliska aromatiska kolväten. Bens(a)pyren och andra polycykliska aromatiska kolväten har klassificerats som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska. Dessutom har flera extender oils med funktionerna mjukgörning och/eller utdrygning klassificerats som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, eftersom de innehåller polycykliska aromatiska kolväten.

(3)

Vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotoxicitet och miljö har bekräftat de vetenskapliga rön som visar att polycykliska aromatiska kolväten är skadliga för hälsan.

(4)

Miljöutsläppen av bens(a)pyren och andra polycykliska aromatiska kolväten bör reduceras så mycket som möjligt. För att skapa ett höggradigt hälso- och miljöskydd och bidra till att reducera de totala årliga utsläppen av polycykliska aromatiska kolväten i enlighet med 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar torde det därför vara nödvändigt att begränsa utsläppandet på marknaden och användningen av extender oils med funktionerna mjukgörning och/eller utdrygning med höga halter av polycykliska aromatiska kolväten, samt av blandningar med höga halter av polycykliska aromatiska kolväten som används som extender oils med funktionerna mjukgörning och/eller utdrygning vid däcktillverkning.

(5)

Rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (3) bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser omfattar detta direktiv däck till personbilar (4), lätta och tunga lastbilar (5), jordbruksmaskiner (6) och motorcyklar (7).

(7)

För att kunna uppfylla de nödvändiga säkerhetskraven, framför allt att däcken har ett bra väggrepp vid vått väglag, behövs det en övergångsperiod under vilken däcktillverkarna utvecklar och provar nya däcktyper som tillverkas utan användning av extender oils med funktionerna mjukgörning och/eller utdrygning med höga halter av polycykliska aromatiska kolväten. Enligt vad man nu vet kommer utveckling och provning att ta avsevärd tid, eftersom tillverkarna måste genomföra många provningsserier innan man kan garantera att de nya däcken får tillräckligt väggrepp vid vått väglag. Därför bör detta direktiv börja gälla för de ekonomiska aktörerna från och med den 1 januari 2010.

(8)

Harmoniserade provningsförfaranden måste antas för att detta direktiv skall kunna tillämpas på mängden polycykliska aromatiska kolväten i extender oils med funktionerna mjukgörning och/eller utdrygning och däck. Att anta sådana provningsförfaranden bör inte fördröja direktivets ikraftträdande. Provningsförfarandet bör helst utformas på europeisk eller internationell nivå, om möjligt av Europeiska standardiseringskommittén (CEN) eller Internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Kommissionen kan offentliggöra hänvisningar till tillämpliga CEN- eller ISO-standarder eller om nödvändigt fastställa sådana förfaranden i enlighet med artikel 2a i direktiv 76/769/EEG.

(9)

Detta direktiv påverkar inte den gemenskapslagstiftning i vilken minimikrav fastställts för skydd av arbetstagare, exempelvis rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (8) och särdirektiv som bygger på detta, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG) (9) och rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (10).

(10)

Syftet med detta direktiv är inte att begränsa utsläppandet på marknaden, enligt artikel 2.1 e i rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (11), av däck som tillverkats före den 1 januari 2010 och som därför kan utförsäljas från befintliga lager efter detta datum. Tillverkningsdatumet är lätt att bestämma utgående från gällande krav i direktiv 92/23/EEG att detta datum skall finnas anbringat på däcken. Däck som regummeras efter den 1 januari 2010 bör förses med nya slitbanor som innehåller nya mjukningsmedel med låga halter av polycykliska aromatiska kolväten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 76/769/EEG skall ändras enligt bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 29 december 2006. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2010.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 16 november 2005.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

Bach of LUTTERWORTH

Oôrdförande


(1)  EUT C 120, 20.5.2005, s. 30.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 9 juni 2005 (ännu ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning) och rådets beslut av den 17 oktober 2005.

(3)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/98/EG (EUT L 305, 1.10.2004, s. 63).

(4)  Rådets direktiv 92/23/EEG av den 31 mars 1992 om däck och däckmontering på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 129, 14.5.1992, s. 95). Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/11/EG (EUT L 46, 17.2.2005, s. 42).

(5)  Direktiv 92/23/EEG.

(6)  FN/ECE föreskrifter 106.

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon (EGT L 226, 18.8.1997, s. 1). Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/30/EG (EUT L 106, 27.4.2005, s. 17).

(8)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 50. Rättat i EUT L 229, 29.6.2004, s. 23.

(10)  EGT L 131, 5.5.1998, s. 11. Direktivet ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(11)  EGT  196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/73/EG (EUT L 152, 30.4.2004, s. 1). Rättat i EUT L 216, 16.6.2004, s. 3.


BILAGA

Följande punkt skall läggas till i bilaga I till direktiv 76/769/EEG:

«50.

Polycykliska aromatiska kolväten

1.

Bens(a)pyren

CAS nr 50–32–8

2.

Bens(e)pyren

CAS nr 192–97–2

3.

Bens(a)antracen

CAS No. 56–55–3

4.

Chrysen

CAS nr 218–01–9

5.

Benso(b)fluoranten

CAS nr 205–99–2

6.

Benso(j)fluoranten

CAS nr 205–82–3

7.

Benso(k)fluoranten

CAS nr 207–08–9

8.

Dibenso(a, h)antracen

CAS nr 53–70–3

(1)

Extender oils med funktionerna mjukgörning och/eller utdrygning får inte släppas ut på marknaden eller användas för framställning av däck eller delar av däck om de innehåller

mer än 1 mg/kg bens(a)pyren eller

mer än 10 mg/kg av summan av alla förtecknade polycykliska aromatiska kolväten.

Dessa gränsvärden skall anses vara uppfyllda om extraktet av polycykliska aromatiska ämnen (PCA) utgör mindre än 3 procent av massan beräknad enligt standard IP346: 1998 som fastställts av Institute of Petroleum (fastställande av PCA i oanvända bassmörjoljor och asfaltenfria oljefraktioner – indexeringsmetod för extraktion av dimetyl sulfoxid), under förutsättning att tillverkaren eller importören kontrollerar överensstämmelsen med gränsvärdena för bens(a)pyren och de förtecknade polycykliska aromatiska kolvätena samt korrelationen av de uppmätta värdena med PCA-extraktet var sjätte månad eller efter varje större driftförändring, beroende på vilket som inträffar först.

(2)

Vidare får däck och slitbanor för regummering som tillverkas efter den 1 januari 2010 inte släppas ut på marknaden om de innehåller extender oils med funktionerna mjukgörning och/eller utdrygning som överstiger gränsvärdena i punkt 1.

Dessa gränsvärden skall anses vara uppfyllda om de vulkaniserade gummiblandningarna inte överstiger gränsen på 0,35 procent Bay protons uppmätt och uträknad enligt ISO-21461 (vulkaniserat gummi–fastställande av aromatisk grad i olja i blandningar av vulkaniserat gummi).

(3)

Undantagsvis skall punkt 2 inte gälla regummerade däck om deras slitbanor inte innehåller extender oils med funktionerna mjukgörning och/eller utdrygning i mängder som överstiger gränsvärdena i punkt 1.”