4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/49


2009. május 11-én benyújtott kereset — Spa Monopole kontra OHIM — Club de Golf Peralada (WINE SPA)

(T-183/09. sz. ügy)

2009/C 153/93

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgium) (képviselők: L. De Brouwer, E. Cornu és O. Klimis ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Club de Golf Peralada, SA (Barcelona, Spanyolország)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának az R 1231/2005-4. és R 1250/2005-4. sz. egyesített ügyekben 2009. március 2-án hozott határozatát; és

az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban.

Az érintett közösségi védjegy: A „WINE SPA” szóvédjegy a 3., 5., 16., 24., 25. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: A felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: A „SPA” védjegy számos nemzeti, nemzetközi és közösségi lajstromozása a 3., 32. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában; a „LES THERMES DE SPA” védjegy Benelux államokbeli és nemzetközi lajstromozása a 3. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában; a „SPA MONOPOLE S.A. SPA” védjegy németországi lajstromozása a 3. osztályba tartozó áruk vonatkozásában; a „S.A. SPA Monopole, Compagnie fermière de Spa, en abrégé S.A. Spa Monopole N.V., société anonyme”, Begliumban védett cégnév; a „Les Thermes de Spa, Place Royale 2, 4900 Spa, Belgium” Belgiumban védett kereskedelmi név.

A felszólalási osztály határozata: A felszólalási osztály részben helyt adott a felszólalásnak.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési tanács részben hatályon kívül helyezte a felszólalási osztály határozatát, és a felszólalást teljes egészében elutasította.

Jogalapok: A 207/2009 tanácsi rendelet (1) 75. cikke második mondatának, és 76. cikke (1) bekezdése második mondatának megsértése, mivel a fellebbezési tanács határozatának meghozatalára a tisztességes meghallgatáshoz való jog biztosítására vonatkozó elvnek, valamint a kontradiktórius eljárás elvének megsértésével került sor; a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértése, mivel a fellebbezési tanács a korábbi „SPA” védjegy megkülönböztető képességének értékelését téves és nem bizonyított tényezőkre alapozta, és nem vizsgálta az érintett védjegyek között azon áruk vonatkozásában fennálló hasonlóságot, amelyekre vonatkozóan lajtromozták, illetve bejelentették őket. Végül a fellebbezési tanács nem vizsgálta meg, hogy az érintett közösségi védjegy használata alkalmas-e arra, hogy korábbi „SPA” védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét tisztességtelenül kihasználja, vagy sértse, és ezzel megsértette a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikkének (5) bekezdését.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 78., 1. o.)