22.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/1


KOMMISSIONENS YTTRANDE

av den 21 juni 2007

om den ändrade planen för deponering av radioaktivt avfall från Socatri-anläggningen för dekontaminering och återvinning av uran på Tricastin-området i Frankrike, i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget

(Endast den franska texten är giltig)

(2007/C 138/01)

Den 25 oktober 2006 fick Europeiska kommissionen, i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget, allmänna upplysningar från den franska regeringen om den ändrade planen för deponering av radioaktivt avfall från Socatri-anläggningen för dekontaminering och återvinning av uran.

På grundval av dessa allmänna upplysningar och efter samråd med expertgruppen avger kommissionen följande yttrande:

1.

Avståndet mellan anläggningen och närmaste angränsande medlemsstat, i det här fallet Italien, är ungefär 170 km.

2.

Totalt sett kommer den ändring som planeras att resultera i en ökning av utsläppstillståndet för luftburna radioaktiva utsläpp när det gäller tritium, kol-14 samt radionuklider som producerats vid behandlingen av sådana utsläpp som kontaminerats med uran i samband med upparbetningen.

3.

Vid normal drift kommer den planerade ändringen inte att leda till exponeringar som riskerar att påverka hälsan hos befolkningen i andra medlemsstater.

4.

I händelse av oavsiktliga radioaktiva utsläpp till följd av en olycka av den typ och omfattning som anges i de ursprungliga allmänna upplysningarna, kommer den planerade ändringen inte att leda till doser i andra medlemsstater som riskerar att påverka hälsan hos befolkningen där.

Sammanfattningsvis anser kommissionen att genomförandet av den ändrade planen för deponering av radioaktivt avfall av olika slag från Socatri-anläggningen för dekontaminering och återvinning av uran på Tricastin-området i Frankrike inte innebär någon risk för radioaktiv kontaminering av vatten, mark eller luft i en annan medlemsstat. Detta gäller både vid normal drift och i händelse av en olycka av den typ och omfattning som anges i de allmänna upplysningarna.