22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/1


KOMMISSIONENS UDTALELSE

af 21. juni 2007

om en ændret plan for bortskaffelse af radioaktivt affald fra SOCATRI's dekontaminerings- og uranoparbejdningsanlæg på Tricastin-værket i Frankrig, jf. Euratom-traktatens artikel 37

(Kun den franske udgave er autentisk)

(2007/C 138/01)

Den 25. oktober 2006 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med Euratom-traktatens artikel 37 fra den franske regering de almindelige oplysninger om en ændret plan for bortskaffelse af radioaktivt affald fra SOCATRI's dekontaminerings- og uranoparbejdningsanlæg.

Ud fra de almindelige oplysninger og efter høring af ekspertgruppen har Kommissionen udarbejdet følgende udtalelse:

1.

Afstanden mellem anlægget og det nærmeste punkt på en anden medlemsstats område, i dette tilfælde Italien, er omkring 170 km.

2.

Det samlede resultat af den planlagte ændring bliver en forøgelse af den tilladte mængde luftbårne radioaktive udledninger for så vidt angår tritium, carbon-14 og de radionuklider, der fremkommer ved behandling af udledninger med den sammensætning, der er typisk for uranoparbejdning.

3.

Under normal drift kommer den planlagte ændring ikke til at medføre en eksponering, der skulle påvirke befolkningens sundhed i andre medlemsstater.

4.

I tilfælde af uforudsete radioaktive udslip som følge af en ulykke af samme art og omfang som beskrevet i de oprindelige almindelige oplysninger, vil den planlagte ændring ikke medføre doser i andre medlemsstater, som skulle påvirke befolkningens sundhed.

Kommissionen konkluderer, at iværksættelsen af den ændrede plan for bortskaffelse af radioaktivt affald af alle former fra SOCATRI's dekontaminerings- og uranoparbejdningsanlæg på Tricastin-værket, ikke — hverken under normal drift eller i tilfælde af en ulykke af den art og det omfang, der er beskrevet i de almindelige oplysninger — kan antages at forårsage nogen radioaktiv kontaminering af en anden medlemsstats vande, jord eller luftrum.