Mogu li ponovno upotrijebiti informacije s ovog web-mjesta?

U skladu s općom politikom Europske komisije o ponovnoj uporabi, građani i poduzeća mogu ponovno upotrebljavati materijale Komisije besplatno, čak i u komercijalne svrhe, a da pri tom ne moraju tražiti dopuštenje. Dokumenti se mogu umnožavati, prilagođavati, prevoditi itd.

Međutim, primjenjivi su neki uvjeti, kao što su obveza navođenja izvora, zabrana mijenjanja izvornog značenja i isključenje odgovornosti Europske komisije za bilo kakve posljedice ponovne uporabe.

Također postoje neke iznimke od opće politike ponovne uporabe (npr. logotipi, softver). Imajte na umu i da Komisija nije nositelj autorskih prava za sve materijale dostupne na ovom portalu. Zato je važno da provjerite obavijest o autorskom pravu za publikacije ili podatke koje namjeravate ponovno upotrijebiti.

U određenim slučajevima autorsko pravo na neke slika, glazbu itd. u publikaciji pripada trećoj osobi, pa se ti elementi ne mogu koristiti bez posebnog dopuštenja.

Zakonodavstvo EU-a smatra se javnim dobrom. Za njega nema autorskih prava pa se može ponovno upotrebljavati bez ograničenja, uz obvezu navođenja izvora (slični uvjeti primjenjuju se na korištenje podacima TED-a, Dnevnika elektroničkih natječaja). Politika ponovne uporabe opisana je u Odluci Komisije 2011/833/EU o ponovnoj uporabi dokumenata Komisije. Cilj je poduprijeti nove gospodarske aktivnosti, promicati širu uporabu i širenje informacija EU-a, poboljšati otvorenost i transparentnost institucija EU-a te izbjeći nepotrebna administrativna opterećenja za korisnike. Ponovna uporaba pomaže u stvaranju radnih mjesta i općenito pogoduje europskom gospodarstvu. Na primjer, inovativne internetske usluge mogu se temeljiti na otvorenim podacima i publikacijama za višekratnu uporabu.

Za više informacija o ponovnoj uporabi materijala EU-a pročitajte rubriku "Autorska prava".