Fógraí dlíthiúla

Tá an fhaisnéis ar an suíomh gréasáin seo faoi réir séanadh, fógra cóipchirt agus rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta.

Séanadh

Tá an suíomh gréasáin seo faoi chúram Oifig na bhFoilseachán le go mbeidh rochtain níos fearr ag an bpobal ar fhaisnéis faoi dhlí, foilseacháin agus beartais an Aontais Eorpaigh i gcoitinne. Is é an cuspóir atá againn an fhaisnéis sin a choimeád cruinn agus cothrom le dáta. Má tharraingítear ár n-aird ar earráidí, déanfaimid gach iarracht iad a cheartú.

Ní ghlacann Oifig na bhFoilseachán aon fhreagracht ná aon dliteanas i leith na faisnéise atá ar an suíomh seo, ámh.

Maidir leis an bhfaisnéis a thugtar:

  • is de chineál ginearálta amháin í agus níl sí curtha ar fáil chun dul i gceann dálaí sonracha a bhaineann le duine nó le heintiteas ar leith;
  • ní gá go mbeadh sí cuimsitheach, iomlán, cruinn ná cothrom le dáta;
  • bíonn sí nasctha uaireanta le suíomhanna seachtracha nach dtagann faoi chúram sheirbhísí Oifig na bhFoilseachán agus nach nglacann Oifig na bhFoilseachán freagracht ar bith ina leith;
  • ní comhairle ghairmiúil ná dhlíthiúil atá inti (má theastaíonn comhairle shonrach uait, ba cheart dul i gcomhairle le duine gairmiúil a bhfuil na cáilíochtaí cuí aige).

Ba chóir a thabhairt faoi deara freisin nach féidir a ráthú gur cóip chruinn de dhoiciméad a glacadh go hoifigiúil aon doiciméad atá ar fáil ar líne. Is í Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (an leagan clóite di, nó ón 1 Iúil 2013 an leagan leictreonach atá ar fáil ar shuíomh gréasáin EUR-Lex) amháin atá barántúil agus a bhfuil éifeacht dhlíthiúil aici.

Tá sé mar chuspóir againn an méid a chuireann earráidí teicniúla isteach ar úsáideoirí a laghdú a mhéid is féidir. Tá seans ann, mar sin féin, gur cruthaíodh nó gur leagadh amach roinnt de na sonraí nó den fhaisnéis ar an suíomh seo i gcomhaid nó i bhformáidí nach bhfuil saor ó earráid agus ní féidir linn a ráthú nach gcuirfeadh na fadhbanna sin isteach ar an tseirbhís nó nach n-imreodh siad tionchar uirthi. Ní ghlacann Oifig na bhFoilseachán aon fhreagracht i leith fadhbanna den sórt sin a tharla de thoradh an suíomh seo nó aon suíomhanna seachtracha atá nasctha leis a bheith á n-úsáid.

Níl sé beartaithe go gcuirfeadh an séanadh seo teorainn le dliteanas Oifig na bhFoilseachán i gcás ina sáraítear ceann ar bith de na ceanglais atá leagtha síos sa dlí náisiúnta is infheidhme ná chun dliteanas na hOifige a eisiamh i gcás ábhair nach féidir a eisiamh faoin dlí sin.

Fógra cóipchirt 

© An tAontas Eorpach, 2016

Níl cosc ar athúsáid ar choinníoll go ndéantar an fhoinse a admháil. Is faoi Chinneadh 2011/833/AE an 12 Nollaig 2011 a chuirtear beartas athúsáide an Choimisiúin Eorpaigh i bhfeidhm.

Féadfaidh prionsabal ginearálta na hathúsáide bheith faoi réir coinníollacha a d’fhéadfadh a bheith sonraithe i bhfógraí éagsúla cóipchirt. Moltar don úsáideoir, dá bhrí sin, fógraí cóipchirt na suíomhanna gréasáin ar leith atá faoi chúram Oifig na bhFoilseachán agus na ndoiciméad ar leith a léamh.

Aon eilimintí (e.g. téacs, grianghraif, pictiúir, graif, etc.) atá faoi réir cearta maoine intleachtúla tríú páirtithe, is gá cead a fháil roimh ré ó úinéir an chóipchirt sular féidir iad a úsáid. Lena chois sin, eisiatar gach lógó agus trádmharc ón gcead ginearálta thuasluaite.

Aon cheisteanna i dtaobh an méid atá luaite anseo nó aon cheisteanna eile a bhaineann le hathúsáid an ábhair a scaiptear ar an suíomh gréasáin seo, ba cheart iad a sheoladh i scríbhinn chuig:

Publications Office
Resources and Logistics Directorate
Calls for Tender, Contracts and Copyright Unit
Copyright and Legal Issues Section
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
op-info-copyright@publications.europa.eu

Ráiteas príobháideachais maidir le cosaint sonraí pearsanta

I. Réamhrá

Tá an tAontas Eorpach tiomanta do phríobháideachas an úsáideora. Tá an beartas maidir le cosaint daoine aonair i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí an Chomhphobail bunaithe ar Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000.

II. An fáth a ndéanaimid sonraí pearsanta a bhailiú, a stóráil agus a phróiseáil

Bailítear agus próiseáiltear do shonraí le gur féidir le hOifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh faisnéis ábhartha a chur ar fáil duit nuair a dhéanann tú cuardach ar an suíomh Dlí agus Foilseacháin an Aontais Eorpaigh agus le go mbeidh teacht agat ar na foilseacháin atá faoi chúram Oifig na bhFoilseachán. Má liostáil tú leis an Nuachtlitir a fháil, nó má líon tú an fhoirm le catalóg a fháil, bailítear do shonraí le gur féidir an foilseachán nó na foilseacháin a d'iarr tú a chur chugat.

Tá dhá chineál cuntais ann ar féidir clárú lena n-aghaidh chun leas a bhaint as seirbhísí breise (foilseacháin a shábháil, cuardaigh a shábháil agus a láimhseáil, etc.).

  • cuntas iomlán: beidh ort an fhoirm a líonadh ar an suíomh Dlí agus Foilseacháin an Aontais Eorpaigh agus pasfhocal ar leith a chruthú don suíomh gréasáin sin. Stórálfar na sonraí cuí i mbunachair shonraí an tsuímh agus déanfar pasfhocail a chriptiú.
  • cuntas SSO (síniú isteach singil): cruthaítear an cuntas seo má shíníonn tú isteach trí chuntas pearsanta atá agat cheana ar sheirbhísí gréasáin seachtracha ar nós Facebook, Twitter nó ECAS. Sa chás sin, ní stórálfar i mbunachair shonraí an tsuímh Dlí agus Foilseacháin an Aontais Eorpaigh ach líon teoranta sonraí (ní stórálfar aon phasfhocail inár mbunachair shonraí).

Déantar na sonraí pearsanta a bhailítear a láimhseáil de réir an bheartais a ndéantar cur síos air sa Rialachán thuasluaite. Is chun na críche sin amháin a úsáidfear sonraí.

TBailítear sonraí ar bhonn chomhaontú deonach an úsáideora.

Tá sainmhíniú ar chúraimí agus ar obair Oifig na bhFoilseachán le fáil i gCinneadh 2009/496/CE. Tá dleathacht na próiseála sin bunaithe ar Airteagal 5(a) de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 lena leagtar síos nach féidir sonraí pearsanta a phróiseáil ach amháin más gá an phróiseáil chun cúram éigin a chur i gcrích chun leasa an phobail ar bhonn na gConarthaí lena mbunaítear na Comhphobail Eorpacha nó ar bhonn ionstraimí eile dlí a glacadh ar a mbonn sin nó mar chuid d'fheidhmiú dlisteanach an údaráis oifigiúil atá dílsithe don institiúid Chomhpobail nó don chomhlacht Comhphobail nó do thríú páirtí a ndéantar na sonraí a nochtadh dó.

III. An té atá freagrach as sonraí pearsanta a phróiseáil (an rialaitheoir sonraí)

Is é Ceann an Aonaid 'Comhthairseach agus Tairseach Sonraí Oscailte' an té atá freagrach as do shonraí a phróiseáil. (Ríomhphost: info@publications.europa.eu).

IV. Na sonraí pearsanta a bhailímid

Seo a leanas na sonraí a bhfuil dualgas orainn iad a bhailiú:

- I gcás cuntas iomlán: sloinne, ainm, seoladh ríomhphoist;

- I gcás cuntas SSO (sonraí a fuarthas ón tseirbhís sheachtrach): aitheantas úsáideora, seoladh ríomhphoist (seachas i gcás Twitter), ainm, sloinne.

Seo na sonraí roghnacha is féidir a thabhairt má theastaíonn seirbhísí breise uait: teideal, uimhir ghutháin, úsáideoirí, réimse spéise, cineál úsáideora, ainm a ghabhann leis an seoladh, seoladh, cathair, tír, seoladh ríomhphoist eile, cód poist, uimhir ghutháin a ghabhann leis an seoladh, cineál duine, eagraíocht, roinn agus feidhm.

Cuntas iomlán

Cuntas SSO (síniú isteach singil)

Éigeantach

Roghnach

Éigeantach / Sonraí a bhailítear ó sheirbhís sheachtrach

Roghnach

Ainm

Teideal

Aitheantas úsáideora

Teideal

Sloinne

Uimhir ghutháin

Seoladh ríomhphoist (seachas i gcás Twitter)

Uimhir ghutháin

Seoladh ríomhphoist

Úsáideoirí

Ainm

Úsáideoirí

Pasfhocal (criptithe)

Réimse spéise

Sloinne

Réimse spéise

 

Cineál úsáideora

 

Cineál úsáideora

 

Title

 

Title

 

Ainm a ghabhann leis an seoladh

 

Ainm a ghabhann leis an seoladh

 

Seoladh

 

Seoladh

 

Cineál seolta

 

Cineál seolta

 

Cathair

 

Cathair

 

Tír

 

Tír

 

Ríomhphost (is féidir leis a bheith difriúil ón seoladh éigeantach)

 

Ríomhphost (is féidir leis a bheith difriúil ón seoladh éigeantach)

 

Cód poist

 

Cód poist

 

Uimhir ghutháin a ghabhann leis an seoladh

 

Uimhir ghutháin a ghabhann leis an seoladh

 

Cineál duine

 

Cineál duine

 

Eagraíocht

 

Eagraíocht

 

Roinn

 

Roinn

 

Feidhm

 

Feidhm

 

Ní chuirfear bac ar fheidhmeanna reatha an tsuímh gréasáin sa chás nach líontar isteach na réimsí roghnacha.

Níl siad ag teastáil ach i gcomhair feidhmeanna a bheidh ar fáil amach anseo (e.g. foilseacháin a ordú).

 

Sonraí a bhailítear ó sheirbhís sheachtrach chun cuntas SSO a chruthú
Seirbhís sheachtrach Sonraí a bhailítear agus a stóráiltear i dtaifead cuntais logánta
ECAS Aitheantas úsáideora
Ríomhphost
Ainm
Sloinne
Facebook Aitheantas úsáideora — Aitheantóir úsáideora Facebook
Ainm
Sloinne
Ríomhphost
Twitter Aitheantas úsáideora
Ainm
Sloinne
LinkedIn Aitheantas úsáideora
Ainm
Sloinne
Ríomhphost
Google+ Aitheantas úsáideora
Ainm
Sloinne
Ríomhphost
LiveId    Aitheantas úsáideora
Ainm
Sloinne
Ríomhphost

V. Cé dó a nochtfar na sonraí?

Coimeádfar na sonraí faoi rún agus ní bheidh siad in úsáid ach ag na seirbhísí sin in Oifig na bhFoilseachán atá freagrach as gach iarratas a thagann i ríomhphost a fháil, a phróiseáil agus a fhreagairt.

Ní bheidh fáil ar do shonraí ach ag na hoifigigh agus na baill foirne sin a dhéanfaidh d'iarratas a phróiseáil, atá i bhfeighil na Nuachtlitreach, nó a dhéanann foilseacháin agus ceisteanna teicniúla gaolmhara a stóráil agus a sheoladh.

Ní tharchuirtear aon sonraí pearsanta chuig páirtithe eile seachas na faighteoirí atá luaite anseo ná ar aon chaoi eile nach bhfuil faoi chuimsiú an chreata dhlíthúil atá luaite anseo, gan dochar do shonraí a d'fhéadfaí a tharchur chuig na comhlachtaí atá i mbun faireacháin nó imscrúdaithe i gcomhréir le reachtaíocht Chomhphobail, e.g. OLAF nó breitheamh atá i mbun imscrúdú.

Ní roinnfidh Oifig na bhFoilseachán sonraí pearsanta le tríú páirtithe chun críocha a bhaineann leis an margaíocht dhíreach.

VI. Cé chomh fada a choimeádtar na sonraí?

Déanfar do shonraí a scriosadh murar logáil tú isteach ar an suíomh ar feadh tréimhse 36 mhí. Cuirfear teachtaireacht chugat sula scriosfar do shonraí.

Is féidir leat do shonraí a bhaint, tráth ar bith, ó aon liosta seoltaí atá faoi chúram Oifig na bhFoilseachán. Beidh ort teachtaireacht a chur chuig info@publications.europa.eu lena leithéid sin d'iarratas a dhéanamh.

VII. Conas do shonraí a rochtain, a gcruinneas a sheiceáil agus, más ga, iad a cheartú

Is féidir leat do chuntas a sheiceáil, a athrú nó a scriosadh, aon uair is mian leat, ar choinníoll go bhfuil tú cláraithe mar úsáideoir ar ár suíomh gréasáin.

Tá sé de cheart agat cóip de do shonraí pearsanta a iarraidh, tráth ar bith, chun cruinneas na sonraí stóráilte a sheiceáil agus/nó na sonraí sin a cheartú nó a nuashonrú.

Tá sé de cheart agat freisin do shonraí pearsanta a scriosadh ina n-iomláine, ar choinníoll go bhfuil gach ceist gan réiteach a bhaineann lenár gcaidreamh réitithe agat roimhe sin. Ciallaíonn sé sin go n-éireoidh tú as gach seirbhís agus gach ceart rochtana a bhí ceangailte leis na sonraí sin.

Chun do phríobháideachas agus do shlándáil a chosaint, déanfaimid gach beart is gá chun a bheith cinnte cé thú féin sula dtabharfaimid rochtain duit ar do shonraí, nó sula bhféadfaidh tú iad a cheartú.

Déileálfar faoi cheann 5 lá oibre le haon iarratas a chuirfidh tú chugainn i ríomhphost ag iarraidh do shonraí a scriosadh.

Beidh ort teagmháil a dhéanamh linn ag an seoladh seo a leanas: info@publications.europa.eu.

VIII. Cad a dhéanaimid le mí-úsáid nó rochtain neamhúdaraithe a chosc?

Tá nósanna imeachta fisiciúla, leictreonacha agus bainistíochta cuí i bhfeidhm ag Oifig na bhFoilseachán chun rochtain neamhúdaraithe a chosc agus a chosaint, chun slándáil na sonraí a chinntiú, agus chun úsáid cheart a bhaint as na sonraí a bhailítear le horduithe ar fhoilseacháin a phróiseáil. Déantar na nósanna imeachta sin a athbhreithniú agus a nuashonrú go rialta.

Déantar d'fhiosrúchán a stóráil ar fhreastalaí an fhochonraitheora atá againn, próiseáiltear é agus d'fhéadfadh sé go gcuirfí ar aghaidh ar ríomhphost é chuig an saineolaí a bhfuil an cúram air freagra a thabhairt ar d'fhiosrúchán.

Tá conradh sínithe ag na fochonraitheoirí seachtracha sin le hOifig na bhFoilseachán agus tá sé de cheangal orthu de réir an chonartha sin cloí leis an reachtaíocht iomchuí maidir le cosaint agus próiseáil sonraí pearsanta, go háirithe Rialachán (CE) Uimh. 45/2001.

Foireann Oifig na bhFoilseachán a bhfuil rochtain acu ar fhaisnéis phearsanta inaitheanta, tá dualgas orthu an fhaisnéis sin a chosaint ar shlí atá i gcomhréir leis an Ráiteas Príobháideachais seo, m.sh. gan an fhaisnéis sin a úsáid ar chúis ar bith eile seachas chun na seirbhísí atá á ndéanamh acu a sholáthar.

Daoine atá ainmnithe ina n-oifigigh de chuid Oifig na bhFoilseachán, is féidir leo na sonraí a rochtain ach a n-aitheantas úsáideora agus a bpasfhocal pearsanta a úsáid chuige sin. Níl rochtain ach ag na hoifigigh údaraithe sin amháin ar na sonraí (trí chóras ar leith a úsáid).

IX. Pointí teagmhála i gcás ceisteanna nó gearán

Má theastaíonn uait do shonraí pearsanta a rochtain nó a cheartú, beidh ort teagmháil a dhéanamh leis an té seo a leanas:

Is é an rialaitheoir sonraí atá freagrach as na sonraí sin a phróiseáil Ceann an Aonaid 'Comhthairseach agus Tairseach Sonraí Oscailte' (ríomhphost: info@publications.europa.eu).

X. Cosaint i gcás easaontais

I gcás easaontais, is féidir gearáin a chur chuig an Oifigeach um Chosaint Sonraí sa Choimisiún Eorpach nó chuig an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.

Teagmháil tríd an bpost:
Publications Office
2, rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tel. +352 29291
Fax +352 292942758