Δημόσιες συμβάσεις της Υπηρεσίας Εκδόσεων

Στη σελίδα αυτή παρατίθενται μόνο προσκλήσεις υποβολής προσφορών της Υπηρεσίας Εκδόσεων με τη σειρά λήξης των προθεσμιών τους. Κάνοντας κλικ στον τίτλο, θα βρείτε τη σχετική σελίδα στη βάση δεδομένων TED (διαδικτυακή μορφή του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και τα σχετικά έγγραφα, όπως προδιαγραφές ή διευκρινίσεις. Στη βάση δεδομένων TED μπορείτε να βρείτε όλες τις δημοσιευμένες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών της Υπηρεσίας Εκδόσεων (προκαταρκτικές γνωστοποιήσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών, ανακοινώσεις ανάθεσης συμβάσεων, ετήσιους καταλόγους αναδόχων).

Προκαταρκτικές γνωστοποιήσεις

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαδικασίες με διαπραγμάτευση

Προς το παρόν δεν υπάρχουν έγγραφα σ’ αυτή την κατηγορία.

Ετήσιοι κατάλογοι συμβάσεων

Συμβάσεων που ανέθεσε η Υπηρεσία Εκδόσεων με αξία άνω των 15.000 και μέχρι τα 135.000 ευρώ

2015 Συμβάσεων με αξία άνω των 15.000 και μέχρι τα 135.000 ευρώ

 

Συμβάσεις μικρής αξίας που ανέθεσε η Υπηρεσία Εκδόσεων με αξία άνω των 15.000 και μέχρι τα 60.000 ευρώ
(άρθρο 124(4) κανόνες εφαρμογής)

2014 Συμβάσεις μικρής αξίας
2013 Συμβάσεις μικρής αξίας

 

Ετήσιες πληροφορίες για συγκεκριμένες συμβάσεις βάσει σύμβασης-πλαισίου
(άρθρο 123(4) κανόνες εφαρμογής)

2015 Ετήσιες πληροφορίες για συγκεκριμένες συμβάσεις βάσει σύμβασης-πλαισίου
2014 Ετήσιες πληροφορίες για συγκεκριμένες συμβάσεις βάσει σύμβασης-πλαισίου
2013 Ετήσιες πληροφορίες για συγκεκριμένες συμβάσεις βάσει σύμβασης-πλαισίου

Procurement procedures at the Publications Office

Privacy statement for the protection of personal data