Ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου

Οι πληροφορίες που παρέχει ο παρών ιστότοπος υπόκεινται σε δήλωση αποποίησης ευθύνης, επιφύλαξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η Υπηρεσία Εκδόσεων διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία, τις εκδόσεις και τις πολιτικές εν γένει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και επικαιροποιημένα στοιχεία. Σε περίπτωση που μας επισημανθούν σφάλματα, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τα διορθώσουμε.

Ωστόσο, η Υπηρεσία Εκδόσεων δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο.

Οι πληροφορίες αυτές:

  • είναι αποκλειστικά γενικού χαρακτήρα και δεν αποσκοπούν στο να καλύπτουν ειδικές περιπτώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων • δεν είναι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή επικαιροποιημένες • συνδέονται ορισμένες φορές με εξωτερικούς ιστότοπους που δεν ελέγχονται από την Υπηρεσία Εκδόσεων και για τους οποίους η τελευταία δεν φέρει καμία ευθύνη • δεν συνιστούν επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει να απευθύνεστε πάντα σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

Προσοχή! Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα κείμενα που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή αποτελούν ακριβή αντίγραφα των επίσημα εκδοθέντων κειμένων. Μόνο η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η έντυπη έκδοσή της, ή από 1ης Ιουλίου 2013 η ηλεκτρονική έκδοσή της που διατίθεται στον ιστότοπο EUR-Lex) είναι αυθεντική και παράγει νομικά αποτελέσματα.

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τυχόν δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Εντούτοις, ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες των ιστοσελίδων μας ενδέχεται να έχουν συνταχθεί ή οργανωθεί σε αρχεία ή μορφότυπους που περιέχουν σφάλματα, γι' αυτό δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί από τέτοιου είδους προβλήματα. Η Υπηρεσία Εκδόσεων δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους προβλήματα, τα οποία ανακύπτουν κατά τη χρήση του συγκεκριμένου ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου ιστότοπου.

Με την παρούσα δήλωση δεν επιδιώκεται να περιοριστεί η ευθύνη της Υπηρεσίας Εκδόσεων, κατά παράβαση τυχόν απαιτήσεων της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ούτε να αποκλειστεί η ευθύνη της για θέματα στα οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί η ευθύνη σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2016

Επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση, υπό τον όρο ότι θα αναφέρεται η πηγή. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περαιτέρω χρήση διέπεται από την απόφαση 2011/833/EΕ της 12ης Δεκεμβρίου 2011.

Η γενική αρχή της περαιτέρω χρήσης μπορεί να υπόκειται σε όρους που ενδεχομένως καθορίζονται με χωριστές σημειώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στις σημειώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες υπάρχουν στους ειδικούς ιστότοπους που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Εκδόσεων καθώς και στα διάφορα έγγραφα.

Για τη χρήση στοιχείων (π.χ. κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών παραστάσεων κ.λπ.) που υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του κατόχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλοι οι λογότυποι και τα εμπορικά σήματα εξαιρούνται από την προαναφερθείσα γενική άδεια.

Τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τα ανωτέρω ή άλλες ερωτήσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την περαιτέρω χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου αυτού πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στη διεύθυνση:

Publications Office
Resources and Logistics Directorate
Calls for Tender, Contracts and Copyright Unit
Copyright and Legal Issues Section
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
op-info-copyright@publications.europa.eu

Δήλωση περί απορρήτου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

I. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί όσον αφορά την προστασία του ιδιωτικού βίου των χρηστών. Η πολιτική των θεσμικών οργάνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών βασίζεται στον κανονισμό αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000.

II. Γιατί συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

YΤα δεδομένα σας συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για να μπορεί η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπηρεσία Εκδόσεων) να σας δίνει πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία και τις εκδόσεις της ΕΕ, και να σας παρέχει πρόσβαση στις εκδόσεις που διαχειρίζεται. Αν είστε συνδρομητής του ενημερωτικού δελτίου (Νewsletter) ή έχετε υποβάλει αίτηση για να λάβετε μια έκδοση, τα στοιχεία σας συλλέγονται ώστε να μπορέσουμε να σας στείλουμε την έκδοση/τις εκδόσεις που ζητήσατε.

Μπορείτε να εγγραφείτε για δύο είδη λογαριασμών, ώστε να έχετε προηγμένες υπηρεσίες (αποθήκευση εκδόσεων, αποθήκευση και διαχείριση ερωτήσεων κ.λπ.).

  • πλήρης λογαριασμός: μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο απευθείας στον ιστότοπο "Νομοθεσία και εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης" και να δημιουργήσετε όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης ειδικά για τον ιστότοπο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα απαιτούμενα δεδομένα αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων του ιστότοπου, οι δε κωδικοί πρόσβασης είναι κρυπτογραφημένοι.
  • λογαριασμός μίας μόνο σύνδεσης: μπορείτε να επιλέξετε να συνδεθείτε μέσω του προσωπικού λογαριασμού που διατηρείτε σε εξωτερικές υπηρεσίες του διαδικτύου, όπως το Facebook, το Twitter ή το ECAS, οπότε στις βάσεις δεδομένων του ιστότοπου "Νομοθεσία και εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης" αποθηκεύεται μόνον ένας περιορισμένος αριθμός δεδομένων (δεν αποθηκεύονται κωδικοί πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων μας).

Η επεξεργασία των συλλεχθέντων προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την πολιτική που περιγράφεται στον προαναφερθέντα κανονισμό. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό αυτό.

Η συλλογή δεδομένων γίνεται με τη συγκατάθεσή σας.

Τα καθήκοντα και οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας Εκδόσεων καθορίζονται στην απόφαση 2009/496/ΕΚ. Η νομιμότητα της επεξεργασίας βασίζεται στο άρθρο 5 στοιχείο α του ανονισμού (EΚ) αριθ. 45/2001 το οποίο ορίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον εάν αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος χάριν του δημοσίου συμφέροντος βάσει των Συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλων νομοθετικών πράξεων που έχουν θεσπισθεί βάσει των συνθηκών αυτών, ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που ανάγεται στη νόμιμη άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή στον οργανισμό της Κοινότητας ή σε τρίτον στον οποίον ανακοινώνονται τα δεδομένα.

III. Ποιος είναι αρμόδιος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων; (Ελεγκτής)

Αρμόδιος για τον έλεγχο της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι ο προϊστάμενος της Μονάδας «Κοινή πύλη και πύλη δημόσιων δεδομένων» (ηλεκτρονική διεύθυνση: info@publications.europa.eu).

IV. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Υποχρεωτικά δεδομένα που συλλέγουμε:

- Για πλήρη λογαριασμό: επώνυμο, όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση.

- Για λογαριασμό μίας μόνο σύνδεσης (δεδομένα που ανακτώνται από την εξωτερική υπηρεσία): κωδικός χρήστη, ηλεκτρονική διεύθυνση (όχι για το Twitter), όνομα, επώνυμο.

Προαιρετικά δεδομένα, που μπορείτε να δώσετε αν θέλετε να έχετε πρόσθετες υπηρεσίες: τίτλος, αριθμός τηλεφώνου, παραλήπτες, θέματα ενδιαφέροντος, προτιμώμενος ρόλος, ονομασία διεύθυνσης, διεύθυνση, πόλη, χώρα, ηλ. διεύθυνση διαφορετική από την υποχρεωτική, ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός τηλεφώνου της διεύθυνσης, είδος προσώπου, οργανισμός, τμήμα και θέση.

 

Πλήρης λογαριασμός

λογαριασμός μίας μόνο σύνδεσης

Υποχρεωτικό

Προαιρετικό

Υποχρεωτικό / Δεδομένα που ανακτώνται από την εξωτερική υπηρεσία

Προαιρετικό

Όνομα

Τίτλος

Κωδικός χρήστη

Τίτλος

Επώνυμο

Αριθ. τηλεφώνου

Ηλεκτρονική διεύθυνση (όχι για το Twitter)

Αριθ. τηλεφώνου

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Παραλήπτες

Όνομα

Παραλήπτες

Κωδικός πρόσβασης (κρυπτογραφημένος)

Θέμα ενδιαφέροντος

Επώνυμο

Θέμα ενδιαφέροντος

 

Προτιμώμενος ρόλος

 

Προτιμώμενος ρόλος

 

Τίτλος

 

Τίτλος

 

Όνομασία διεύθυνσης

 

Όνομασία διεύθυνσης

 

Διεύθυνση

 

Διεύθυνση

 

Είδος διεύθυνσης

 

Είδος διεύθυνσης

 

Πόλη

 

Πόλη

 

Χώρα

 

Χώρα

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (μπορεί να διαφέρει από την υποχρεωτική ηλεκτρονική διεύθυνση)

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (μπορεί να διαφέρει από την υποχρεωτική ηλεκτρονική διεύθυνση)

 

Ταχυδρομικός κώδικας

 

Ταχυδρομικός κώδικας

 

Τηλέφωνο διεύθυνσης

 

Τηλέφωνο διεύθυνσης

 

Είδος προσώπου

 

Είδος προσώπου

 

Οργανισμός

 

Οργανισμός

 

Τμήμα

 

Τμήμα

 

Θέση

 

Θέση

 

 

Η μη συμπλήρωση των προαιρετικών πληροφοριών δεν εμποδίζει τη χρήση των σημερινών λειτουργιών του ιστότοπου.

Μόνο για τις μελλοντικές λειτουργίες (π.χ. παραγγελία εκδόσεων) μπορεί να χρειαστούν ορισμένες προαιρετικές πληροφορίες.

 

Δεδομένα που ανακτώνται από την εξωτερική υπηρεσία για λογαριασμούς "μίας μόνο σύνδεσης"
Εξωτερική υπηρεσία Δεδομένα που ανακτώνται και αποθηκεύονται στο τοπικό μητρώο λογαριασμών
ECAS Κωδικός χρήστη
Ηλ. διεύθυνση
όνομα
επώνυμο
Facebook userId — κωδικός χρήστη στο Facebook
όνομα
επώνυμο
Ηλ. διεύθυνση
Twitter Κωδικός χρήστη
όνομα
επώνυμο
LinkedIn Κωδικός χρήστη
όνομα
επώνυμο
Ηλ. διεύθυνση
Google+ Κωδικός χρήστη
όνομα
επώνυμο
Ηλ. διεύθυνση
LiveId    Κωδικός χρήστη
όνομα
επώνυμο
Ηλ. διεύθυνση

V. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα συλλεγόμενα δεδομένα σας θα θεωρούνται απόρρητα και θα χρησιμοποιούνται μόνο από τα τμήματα της Υπηρεσίας Εκδόσεων που είναι υπεύθυνα για την παραλαβή, την επεξεργασία και τη διεκπεραίωση όλων των αιτημάτων που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στα δεδομένα σας έχουν πρόσβαση μόνον οι υπάλληλοι και τα μέλη του προσωπικού που έχουν αναλάβει τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας και ασχολούνται με το ενημερωτικό δελτίο (Νewsletter), την αποθήκευση και αποστολή των εκδόσεων καθώς και με συναφή τεχνικά θέματα.

Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν κοινοποιείται σε άλλα άτομα εκτός των παραπάνω ή εκτός του προαναφερόμενου νομικού πλαισίου. Ωστόσο, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε φορείς με καθήκοντα εποπτείας ή ελέγχου σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, όπως στην OLAF ή σε τακτικό ανακριτή.

Η Υπηρεσία Εκδόσεων δεν κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.

VI. Για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας διαγράφονται αυτόματα μετά από 36 μήνες αδράνειας. Πριν από τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνετε ειδοποίηση.

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφεί το όνομά σας από οποιονδήποτε κατάλογο ηλ. διευθύνσεων τον οποίο διαχειρίζεται η Υπηρεσία Εκδόσεων. Απευθυνθείτε στη διεύθυνση info@publications.europa.eu για να το ζητήσετε.

VII. Πώς μπορείτε να δείτε τα δεδομένα σας, να τα ελέγξετε και, αν χρειαστεί, να τα διορθώσετε;

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τον λογαριασμό σας, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε επικυρωθεί μέσω προσωπικού κωδικού αναγνώρισης χρήστη, ο οποίος έχει αποθηκευθεί στην ιστοσελίδα μας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων για να

'ελέγξετε την ακρίβεια των καταχωρισθέντων στοιχείων και/ή να τα διορθώσετε ή να τα επικαιροποιήσετε.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την πλήρη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, με την επιφύλαξη της ρύθμισης όλων των ζητημάτων που εκκρεμούν στη σχέση σας με την Υπηρεσία Εκδόσεων. Αυτό θα συνεπάγεται ότι θα τερματιστούν και όλα τα δικαιώματα πρόσβασης και οι υπηρεσίες που μπορεί να συνδέονται με τα δεδομένα αυτά.

Για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και για την ασφάλειά σας, λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για την ταυτοποίησή σας προτού σας δώσουμε πρόσβαση ή σας επιτρέψουμε να κάνετε τροποποιήσεις.

Το αίτημά σας για διαγραφή, το οποίο αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα εξετάζεται εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση: info@publications.europa.eu.

 

VIII. Τι μέτρα λαμβάνουμε για να αποτρέπουμε κάθε παράνομη χρήση ή άνευ αδείας πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Η Υπηρεσία Εκδόσεων εφαρμόζει τις κατάλληλες πρακτικές, ηλεκτρονικές και διοικητικές διαδικασίες, τις οποίες επανεξετάζει και αναπροσαρμόζει τακτικά, με σκοπό την αποτροπή της άνευ αδείας πρόσβασης, την ασφάλεια των δεδομένων και τη σωστή χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται για την επεξεργασία των παραγγελιών εκδόσεων.

Το αίτημά σας αποθηκεύεται στον εξυπηρετητή του εξωτερικού υπεργολάβου μας, υποβάλλεται σε επεξεργασία και μπορεί να διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στον εμπειρογνώμονα που είναι αρμόδιος να απαντήσει σ’ αυτό.

Αυτοί οι εξωτερικοί υπεργολάβοι έχουν υπογράψει με την Υπηρεσία Εκδόσεων σύμβαση βάσει της οποίας έχουν τη νομική υποχρέωση να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και της επεξεργασίας τους, και πιο συγκεκριμένα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εκδόσεων το οποίο έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπων οφείλει να τις προστατεύει σύμφωνα με όσα προβλέπει η «δήλωση περί απορρήτου», όπως π.χ. να μη χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για άλλους σκοπούς πέραν της εκτέλεσης υπηρεσιών στο πλαίσιο των καθηκόντων του.

Οι ορισθέντες υπάλληλοι της Υπηρεσίας Εκδόσεων μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα χρησιμοποιώντας τον κωδικό χρήστη και τον προσωπικό τους κωδικό πρόσβασης. Μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα (χρησιμοποιώντας ένα ειδικό σύστημα).

IX. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι επικοινωνίας για τυχόν ερωτήσεις ή καταγγελίες;

Αν θέλετε να δείτε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, δείτε πού πρέπει να αποταθείτε:

Υπεύθυνος για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι ο προϊστάμενος της Μονάδας «Κοινή πύλη και πύλη δημόσιων δεδομένων» (ηλ. διεύθυνση: info@publications.europa.eu).

X. Προσφυγή

Σε περίπτωση διαφοράς, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας μέσω ταχυδρομείου:
Publications Office
2, rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tel. +352 29291
Fax +352 292942758