Juridiske meddelelser

Oplysningerne på dette website er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse, en meddelelse om ophavsret og regler om beskyttelse af personoplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Publikationskontoret vil med dette website give offentligheden bedre adgang til information om EU's lovgivning, publikationer og politik i almindelighed. Vi tilstræber at give opdaterede og korrekte oplysninger. Vi vil forsøge at rette eventuelle fejl.

Publikationskontoret påtager sig imidlertid intet ansvar for oplysningerne på dette website.

Disse oplysninger:

  • er af generel karakter og ikke rettet til nogen bestemt enkeltperson eller enhed • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte
  • er undertiden knyttet til eksterne websites, som Publikationskontoret ikke har kontrol med, og som det ikke påtager sig noget ansvar for
  • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Bemærk venligst, at vi ikke kan garantere, at et dokument, som er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt. Kun Den Europæiske Unions Tidende (den trykte udgave eller fra og med den 1. juli 2013 den elektroniske udgave, der er tilgængelig på EUR-Lex websitet) er autentisk og har retsvirkning.

Det tilstræbes så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Dog kan visse data eller andre oplysninger på websitet være blevet struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og vi kan ikke garantere, at vores service ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. Publikationskontoret påtager sig intet ansvar for sådanne ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af dette website eller andre tilknyttede eksterne websites.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Publikationskontorets ansvar på en måde, der strider mod eventuelle krav ifølge gældende national ret, eller at udelukke dets ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge national ret.

Meddelelse om ophavsret 

Ophavsret: Den Europæiske Union 2016

Videreanvendelse er tilladt med kildeangivelse. Europa-Kommissionens politik for videreanvendelse er fastsat i afgørelse 2011/833/EU af 12. december 2011.

Det generelle princip om videreanvendelse kan være underlagt særlige betingelser angivet i særskilte meddelelser om ophavsret. Derfor henvises brugerne til meddelelserne om ophavsret på de enkelte websites, Publikationskontoret forvalter, og i de enkelte dokumenter.

Anvendelse af elementer (f.eks. tekst, foto, billeder, grafer osv.), som er underlagt tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder, er betinget af en forudgående tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. Alle logoer og varemærker er også udelukket fra ovennævnte generelle tilladelse.

I tilfælde af tvivl om ovenstående eller andre ophavsretlige spørgsmål om genanvendelse af indholdet på dette website sendes henvendelser om ophavsret til:

Publications Office
Resources and Logistics Directorate
Calls for Tender, Contracts and Copyright Unit
Copyright and Legal Issues Section
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
op-info-copyright@publications.europa.eu

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger

I. Indledning

EU har en politik for beskyttelse af privatlivets fred. Politikken for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU-institutionerne bygger på Europa-Parlamentets og Rådets orordning nr. 45/2001af 18. december 2000.

II. Hvorfor indsamler, lagrer og behandler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at sætte Den Europæiske Unions Publikationskontor (Publikationskontoret) i stand til at give dig relevante svar på dine forespørgsler om EU's lovgivning og publikationer og adgang til de publikationer, Publikationskontoret forvalter. Hvis du abonnerer på nyhedsbrevet eller har udfyldt formularen for at få tilsendt et katalog, indsamler vi dine personoplysninger for at sende dig den eller de ønskede publikationer.

Du kan vælge at registrere dig på to forskellige slags konti for at modtage avancerede tjenester (gem publikationer, gem og forvalt spørgsmål m.m.).

  • En "fuld konto" kræver, at du udfylder formularen direkte på websitet "EU's lovgivning og publikationer" og opretter et særligt brugernavn/password til sitet. I så fald lagres alle de nødvendige data i databaserne for "EU's lovgivning og publikationer", hvor passwords er krypterede.
  • Med en "engangskonto" vælger du at logge på gennem din eksisterende personlige konto på eksterne webtjenester som Facebook, Twitter eller ECAS. I så fald gemmes kun begrænsede data i databaserne for "EU's lovgivning og publikationer" (ingen password gemmes i vores databaser).

Oplysningerne behandles i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i ovennævnte forordning. Oplysningerne vil kun blive brugt til dette formål.

Oplysningerne indhentes efter frivillig aftale med dig.

Organisationen og driften af Publikationskontoret er fastsat i afgørelse 2009/496/EF. Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 5, litra a), i forordning (EF) nr. 45/2001, som siger, at personoplysninger kun må behandles, hvis "behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse på grundlag af traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber eller andre retsakter vedtaget på grundlag af disse traktater, eller som retmæssigt hører under offentlig myndighedsudøvelse, som er pålagt fællesskabsinstitutionen eller -organet eller en tredjemand, til hvem personoplysningerne videregives".

III. Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger? (den registeransvarlige)

Den registeransvarlige for behandling af dine oplysninger er kontorchefen for kontoret for den fælles portal og portalen for åbne data (Common Portal and Open Data Portal) (E-mail: info@publications.europa.eu).

IV. Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Obligatoriske oplysninger, vi indsamler:

- For en "fuld konto": efternavn, fornavn, e-mailadresse.

- For en "engangskonto" (oplysninger indhentet fra den eksterne tjeneste): Brugernavn, e-mail (ikke for Twitter), fornavn, efternavn.

Valgfrie oplysninger, du kan afgive, hvis du vil nyde godt af supplerende tjenester: titel, telefonnummer, målgruppe, interesseområde, foretrukket rolle, adressebetegnelse, adresse, by, land, anden e-mail end den obligatoriske, postnummer, telefonnummer på adressen, persontype, organisation, afdeling og funktion.

Fuld konto

Engangskonto

Obligatorisk

Ikke obligatorisk

Obligatorisk / Oplysninger indhentet fra den eksterne tjeneste

Ikke obligatorisk

Fornavn

Titel

Brugernavn

Titel

Efternavn

Telefonnummer

E-mailadresse (ikke for Twitter)

Telefonnummer

E-mailadresse

Målgruppe

Fornavn

Målgruppe

Password (krypteret)

Interesseområde

Efternavn

Interesseområde

 

Foretrukket rolle

 

Foretrukket rolle

 

Title

 

Title

 

Adressebetegnelse

 

Adressebetegnelse

 

Adresse

 

Adresse

 

Adressetype

 

Adressetype

 

Land

 

Land

 

Land

 

Land

 

E-mail (kan være en anden end den obligatoriske e-mailadresse)

 

E-mail (kan være en anden end den obligatoriske e-mailadresse)

 

Postnummer

 

Postnummer

 

Adresse - telefonnummer

 

Adresse - telefonnummer

 

Persontype

 

Persontype

 

Organisation

 

Organisation

 

Afdeling

 

Afdeling

 

Funktion

 

Funktion

 

Du kan godt bruge websitets nuværende funktioner uden at opgive ikke-obligatoriske oplysninger.

Kun kommende funktioner (f.eks. bestilling af publikationer) vil kræve visse ikke-obligatoriske oplysninger.

 

Oplysninger indhentet fra den eksterne tjeneste til "engangskonti"
Ekstern tjeneste Oplysninger indhentet og gemt i lokal kontooptegnelse
ECAS brugernavn
e-mail
fornavn
efternavn
Facebook brugernavn — Facebook brugeridentifikator
fornavn
efternavn
e-mail
Twitter brugernavn
fornavn
efternavn
LinkedIn brugernavn
fornavn
efternavn
e-mail
Google+ brugernavn
fornavn
efternavn
e-mail
LiveId    brugernavn
fornavn
efternavn
e-mail

V. Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine indsamlede oplysninger behandles fortroligt og anvendes kun af de tjenestegrene i Publikationskontoret, der er ansvarlige for modtagelse, behandling og besvarelse af alle forespørgsler, der modtages via e-mail.

Kun det personale, der behandler din forespørgsel og tager sig af nyhedsbrevet, lagring og afsendelse af publikationer og tekniske spørgsmål, har adgang til dine oplysninger.

Ingen personoplysninger videregives til andre parter end ovennævnte modtagere. Dog vil de om nødvendigt kunne videregives til EU's kontrol- eller tilsynsinstanser, f.eks. OLAF, eller en undersøgelsesdommer.

Publikationskontoret videregiver ikke personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

VI. Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Dine oplysninger vil automatisk blive slettet efter 36 måneder uden aktivitet. Vi underretter dig, inden vi sletter dine oplysninger.

Du kan når som helst bede om at blive slettet fra en mailingliste, Publikationskontoret administrerer. Send en mail til info@publications.europa.eu for at bede om det

VII. Hvordan kan du se dine oplysninger, tjekke, om de er korrekte, og eventuelt få dem rettet?

Du kan når som helst tjekke, ændre eller slette din konto, hvis du er autentificeret med en personlig brugerprofil lagret på vores website.

Du kan også til enhver tid få en kopi af dine personoplysninger. Du kan så tjekke, om de er korrekte, og eventuelt bede om at få dem rettet eller ajourført.

Du kan også bede om at få dine personoplysninger slettet fuldstændigt, hvis alle udestående spørgsmål i vores forhold er løst. Det betyder, at du også afslutter alle tjenester og adgangsrettigheder, der kan være knyttet til disse oplysninger.

Inden vi giver dig adgang til oplysningerne eller retter dem, vil vi af sikkerheds- og fortrolighedshensyn tage rimelige skridt til at kontrollere din identitet.

Din mail med anmodning om sletning vil blive behandlet i løbet af 5 arbejdsdage.

Kontakt venligst denne e-mailadresse: info@publications.europa.eu.

VIII. Hvad gør vi for at undgå misbrug og uberettiget adgang?

Publikationskontoret har indført passende fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige procedurer, der skal forebygge og sikre mod uberettiget adgang, garantere datasikkerheden og sørge for, at de indhentede oplysninger i forbindelse med bestillinger af publikationer ikke misbruges.

Din forespørgsel gemmes på vores kontrahents server, behandles og videresendes eventuelt pr. e-mail til den ekspert, der skal besvare forespørgslen.

De eksterne kontrahenter har indgået en kontrakt med Publikationskontoret, der gør dem juridisk forpligtet til at overholde gældende lovgivning om beskyttelse og behandling af personoplysninger, navnlig forordning (EF) nr. 45/2001.

Ansatte i Publikationskontoret, der har adgang til personligt identificerbare oplysninger, skal beskytte oplysningerne i overensstemmelse med denne erklæring om databeskyttelse. De må f.eks. ikke bruge oplysningerne til andre formål end at udføre de opgaver, de er ansat til.

Særligt udpegede tjenestemænd ved Publikationskontoret kan få adgang til oplysningerne med deres brugeridentifikation og adgangskode. Kun disse befuldmægtigede tjenestemænd kan (via et særskilt system) få adgang til oplysningerne.

IX. Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål eller klager?

Hvis du vil se eller rette dine personoplysninger, kan du sende en e-mail til:

Den registeransvarlige for behandling af dine oplysninger er kontorchefen for kontoret for den fælles portal og portalen for åbne data (Common Portal and Open Data Portal) (E-mail: info@publications.europa.eu).

X. Klager

I tilfælde af uoverensstemmelser kan du klage til den databeskyttelsesansvarlige databeskyttelsesansvarlige i Kommissionen eller Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Kontaktoplysninger pr. post:
Publications Office
2, rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tel. +352 29291
Fax +352 292942758