ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

Bilaga A3 Förkortningar och symboler

Måttbeteckningar

tim (timme), min (minut), s (sekund), ms (millisekund), µs (mikrosekund), ns (nanosekund)

tkm (tonkilometer), km (kilometer), m (meter), dm (decimeter), cm (centimeter), mm (millimeter), µm (mikrometer)

km/tim (kilometer per timme)

km2 (kvadratkilometer), ha (hektar), a (ar), m2 (kvadratmeter), dm2 (kvadratdecimeter), cm(kvadratcentimeter), mm2 (kvadratmillimeter)

m3 (kubikmeter), dm3 (kubikdecimeter), cm3 (kubikcentimeter), mm3 (kubikmillimeter)

hl (hektoliter), l (liter), dl (deciliter), cl (centiliter), ml (milliliter)

t (ton), kg (kilo), hg (hekto), g (gram), dg (decigram), cg (centigram), mg (milligram), µg (mikrogram)

TJ (terajoule), kJ (kilojoule), J (joule), kcal (kilokalori)

GT (bruttoton) (mått på fartygs bruttodräktighet)

MW (megawatt), kW (kilowatt), W (watt), mW (milliwatt)

GWh (gigawattimme), MWh (megawattimme), kWh (kilowattimme)

Tb (terabyte), Gb (gigabyte), Mb (megabyte) kb (kilobyte), b (byte)

Tbit (terabit), Gbit (gigabit), Mbit (megabit) kbit (kilobit), bit

kA (kiloampere), A (ampere), mA (milliampere), µA (mikroampere), nA (nanoampere), pA (pikoampere)

MV (megavolt), kV (kilovolt), V (volt), mV (millivolt)

F (farad), mF (millifarad), µF (mikrofarad), pF (pikofarad)

H (henry), mH (millihenry), nH (nanohenry)

GHz (gigahertz), kHz (kilohertz), Hz (hertz)

bar (bar), mbar (millibar)

mn (miljon/miljoner), md (miljard/miljarder)

Nm (newtonmeter)

dB (decibel)

ppm (delar per miljon, parts per million)

rpm (varv per minut, revolutions per minute)

Anm.:
Ovanstående lista består av de oftast förekommande förkortningarna för måttbeteckningar. Majoriteten av enheterna kan kombineras med fasta prefix: hekto motsvarar 102; kilo 103; mega 106; giga 109; tera 1012; deci motsvarar 10–1; centi 10–2; milli 10–3; mikro 10–6; nano 10–9; piko 10–12.

Statistiska symboler och förkortningar

Förteckning över de oftast förekommande tecknen och symbolerna som används i tabeller med statistiska och budgetära uppgifter:

noll (intet finns att redovisa)
0
mindre än hälften av den använda enheten (om nollan står ensam)
:
uppgift inte tillgänglig eller hemlig
..
uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges
Ø
osäker eller uppskattad siffra
*
uppskattad siffra
p
preliminär uppgift
r
reviderad uppgift
<
mindre än
>
större än
Σ
total/summa
θ
värden
Δ
differens
Ø
medelvärde
MP/ØP
vägt medelvärde
%
procent
% AT
procentuell förändring
AM
årlig medeltillväxt
p.m.
symboliskt anslag (i budget)

Övrigt

EU-6
de sex ursprungliga medlemsländerna i EG
EU-9
de nio EG-länderna
EU-12
de tolv EG-länderna
EU-15
de femton EU-länderna
EU-25
de tjugofem EU-länderna
EU-27
de tjugosju EU-länderna
EU-28
de tjugoåtta nuvarande medlemsländerna i EU
art.
artikel
bil.
bilaga
dnr
diarienummer
fig.
figur
ill.
illustrerad, illustration
kap.
kapitel
nr
nummer
s.
sida(n), sidor(na)
st.
stycke
tab.
tabell
vol.
volym
Anm.:
Förkortningarna art. och bil. används inte i hänvisningar till EU-lagstiftning, se punkt 5.9.
Senaste uppdatering: 3.7.2013
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida