ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

10.5 Gemener och versaler

Geografiska egennamn

Geografiska egennamn, även namn på byggnader, svenska gatunamn o.d. skrivs med versal begynnelsebokstav:

Tadzjikistan, Consilium

I flerordiga geografiska egennamn skrivs vanligtvis bara det första ordet med versal begynnelsebokstav:

Persiska viken, Förenta staterna

Om det andra ordet också har egennamnskaraktär inleds även det med versal:

Främre Orienten, Mindre Asien

Väderstrecksbenämningar som används för tämligen klart avgränsade geografiska områden inleds med versal, medan gemener används för de politiska beteckningarna öst och väst:

Södern

Art- och sortbeteckningar där geografiska egennamn ingår skrivs med gemener:

manchestertyg, rugby

Art- och sortbeteckningar

Djur- och växtbeteckningar är inte egennamn och skrivs därför med gemener även i samman­sättningar med egennamn:

ölandstok

När egennamn förekommer i flerordiga art- och sortbeteckningar, skrivs namnet oftast med versal begynnelsebokstav:

Jack Russell-terrier

Beteckningar för sorter och typer utanför djur- och växtriket skrivs vanligtvis med gemener:

beaujolais, dieselmotor

Märken är däremot att betrakta som egennamn och skrivs med versal begynnelsebokstav:

Beaujolais Nouveau

Latinska beteckningar

I en latinsk beteckning för växter, djur och andra levande organismer skrivs släktnamnet med versal begynnelsebokstav och det därpå följande artnamnet med gemener (båda skrivs i kursiv stil):

Canis lupus

Försvenskade latinska beteckningar skrivs med gemener och böjs med svenska böjnings­ändelser i plural:

en pelargonia, flera pelargonior

Även om en sjukdomsbeteckning härrör från en latinsk artbeteckning skrivs den normalt med gemener:

tuberkulos, brucellos

Dock inleds egennamnet med versal om sjukdomen eller kroppsorganet fått sitt namn efter en stad, person osv.:

Langerhansska cellöarna, Newcastlesjuka, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Institutioner, tidningar och dylikt

Vid stavning av namn på institutioner, organisationer, företag, föreningar, tidningar och tidskrifter osv. används rådande praxis. Prepositioner eller andra bindeord som ingår i namnet skrivs med gemener.

Om någon uttalad praxis inte finns gäller att det första ordet och ord som är egennamn inleds med versal:

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

I undantagsfall kan det andra ordet också inledas med versal, om det finns risk för att egen­namnets karaktär inte framgår:

Svenska Freds- och skiljedomstolen

I löpande text är det inte nödvändigt att följa de skrivsätt som används i exempelvis logotyper, om de bryter mot skrivreglerna.

Politiska partier

Namn på svenska politiska partier och deras partibeteckningar skrivs med gemener förutom vid sammansättningar med egennamn:

centerpartiet (c)

Vad gäller de politiska grupperna i Europaparlamentet skrivs även beteckningarna med versaler (se även bilaga C):

EFD (Gruppen Frihet och demokrati i Europa)

Myndigheter, förvaltningar och dylikt

Centrala myndigheter, kommittéer, utredningar och liknande skrivs med versal begynnelse­bokstav:

Utbildningsdepartementet, Europeiska regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommitté, Utredningen om kvinnorepresentation

Avdelningar och enheter skrivs oftast med gemener:

direktorat, generalsekretariat

Kortformer som inte har namnkaraktär skrivs med gemener:

rådet, departementet, kommissionen

Sammansättningar med egennamn

I en sammansättning där antingen förleden eller efterleden är ett typiskt egennamn skrivs ordet med versal begynnelsebokstav:

Marshallplanen, Östeuropa

Om leden har förlorat sin karaktär av egennamn används gemen:

falukorv, vichyvatten

Avledningar av egennamn

Ord som bildats av personnamn eller av geografiska egennamn med hjälp av en avlednings­ändelse inleds normalt med gemen:

galvaniskt element, brittisk

Syftar däremot adjektivet fortfarande på personen i fråga, skriver man med versal:

Churchillsk

Tilltal och titlar

Både versal och gemen kan användas i tilltalsorden du och ni. I officiella skrivelser till enskilda används Ni. I tillkännagivanden av Europeiska unionens uttagningsprov används formen du.

Såväl svenska som utländska persontitlar skrivs normalt med gemener i löpande text:

generalsekreterare

Titlar på utställningar, musikverk, böcker, skrifter och liknande skriver man med versal begynnelsebokstav.

Senaste uppdatering: 23.10.2017
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida