ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

9.5 Europeiska unionens administrativa struktur: officiella benämningar och uppräkningsordning

9.5.1 Institutioner och organ

Institutioner och organ bör skrivas i protokollsordning.

Följande lista anger de officiella benämningarna, enligt protokollsordning fr.o.m. den 1 december 2009 (ikraftträdandet av Lissabonfördraget). Listan följs av en tabell med officiella benämningar, kortformer, förkortningar, benämningarnas användning samt institutionernas och organens säten.

Se även bilaga A9 – Institutioner, organ, interinstitutionella tjänsteavdelningar och byråer: flerspråkig förteckning

a) Institutioner

Europeiska rådet
Europeiska rådets ordförande
Europeiska unionens domstol
domstolen
tribunalen
Anm.:
Personaldomstolen (inrättad år 2004) avslutade sin verksamhet den 1 september 2016 efter att den överfört sin behörighet till tribunalen.

b) Utrikespolitiskt organ

Europeiska utrikestjänsten
unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Tre råd
att hålla isär
Inom Europeiska unionen

Möten som samlar stats- och regeringschefer (presidenter och statsministrar) och ordföranden för Europeiska kommissionen (normalt fyra gånger per år). Dessa möten kallas även toppmöten. Europeiska rådet fastställer de övergripande politiska riktlinjerna för unionen.

Inom denna institution träffas olika ministrar från medlemsstaterna beroende på vilka ämnen som ska tas upp. Det är Europeiska unionens viktigaste politiska beslutsorgan, där majoriteten av unionens lagstiftning fastställs.

Utanför Europeiska unionen

Mellanstatlig organisation som inte hör till Europeiska unionen.

c) Rådgivande organ

d) Andra organ

INSTITUTIONER OCH ORGAN – de olika benämningarna
Fullständig benämning Kortform (1) Förkort­ning Säte
Europaparlamentet parlamentet EP Strasbourg (2)
Europeiska rådet Bryssel
Europeiska unionens råd rådet
Anm.:

I texter avsedda för allmänheten
används också

ministerrådet (i vid bemärkelse)
t.ex. rådet (jordbruk),
(fackministrarna)
Bryssel
Europeiska kommissionen kommissionen Bryssel (3)
Europeiska unionens domstol (institution) EU-domstolen, domstolen Luxemburg
domstolen (instans)
Luxemburg
tribunalen
Luxemburg
Europeiska centralbanken banken ECB Frankfurt am Main
Europeiska revisionsrätten (4)
revisionsrätten Luxemburg
i EUT används alltid formen revisionsrätten
Europeiska utrikestjänsten Bryssel
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén kommittén EESK (5) Bryssel
Europeiska regionkommittén (6) kommittén ReK Bryssel
i EUT används alltid formen Regionkommittén
Europeiska investeringsbanken banken EIB Luxemburg
Europeiska ombudsmannen (7) ombudsmannen Strasbourg (8)
Europeiska datatillsynsmannen datatillsynsmannen Bryssel
Europeiska dataskyddsstyrelsen dataskyddsstyrelsen Bryssel
(1)
Kortformen ska bara användas då förväxling inte kan ske (särskilt beträffande ”kommittén”). Det fullständiga namnet ska alltid användas vid första omnämnandet i texten.
(2)
Europaparlamentet har sitt säte i Strasbourg. Extra plenarsammanträden hålls i Bryssel. Generalsekretariatet finns i Luxemburg.
(3)
Kommissionen har sitt säte i Bryssel, men en del enheter är förlagda till Luxemburg.
(4)
”Europeiska revisionsrätten” är den kortare officiella form som normalt används. Den officiella benämningen i strikt juridiska texter är ”Europeiska unionens revisionsrätt” (t.o.m. 30.11.2009: ”Europeiska gemenskapernas revisionsrätt”), vilken ytterst sällan förekommer i texterna. I Europeiska unionens officiella tidning används kortformen ”revisionsrätten”.
(5)
Använd inte Ecosoc. Använd inte den äldre kortformen ”Ekonomiska och sociala kommittén” eller förkortningen ”ESK”.
>(6)
>”Europeiska regionkommittén”, används vanligen. I rent juridiska texter och i L-serien av Europeiska unionens officiella tidning används den officiella benämningen ”Regionkommittén”. Förkortningen ska inte ändras (vilket efterfrågats av kommittén).
>(7)
Använd ej ”EU-ombudsmannen”.
>(8)
Sätet för ombudsmannen är detsamma som för Europaparlamentet.

9.5.2 Interinstitutionella tjänsteavdelningar

De interinstitutionella tjänsteavdelningarna är förvaltningsmässigt knutna till Europeiska kommissionen (se även punkt 9.6).

Benämning Kortform Förkort­ning Säte Referensakt
(inrättande akt) (a)
Europeiska unionens publikationsbyrå (1) Publikationsbyrån OP (*) Luxemburg EUT L 168, 30.6.2009, s. 41
(EGT 152, 13.7.1967, s. 18)
Europeiska rekryteringsbyrån (2) Rekryteringsbyrån Epso (*) Bryssel EGT L 197, 26.7.2002, s. 53
Förvaltningsskolan
Eusa (*)
incidenthanterings­organisationen för EU:s institutioner, organ och byråer incidenthanterings­organisationen Cert-EU Bryssel EUT L 6, 11.1.2017, s. 40
(a)
>Referensakten är i princip den rättsakt genom vilken byrån inrättats. Om denna har omarbetats eller kodifierats, eller om den har upphävts och ersatts med en ny rättsakt, så är den nya rättsakten den grundläggande rättsakten (den ursprungliga akten anges i så fall inom parentes).
(*)
Enda förkortning för samtliga språkversioner.
(1)
Till och med den 30.6.2009: ”Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer”.
(2)
Allmän benämning (kortform).
(3)
Förvaltningsmässigt knuten till Europeiska rekryteringsbyrån.

9.5.3 Decentraliserade byråer

Decentraliserade byråer har specifika uppgifter inrättade genom särskilda rättsakter. De räknas upp i alfabetisk ordning enligt publikationsspråket.

Anm.:
”Byrå” är den beteckning som motsvarar engelskans agency och franskans agence, men vissa byråer har döpts till exempelvis centrum, kontor, myndighet, fond och stiftelse. Observera att det finns andra enheter inom EU:s administrativa struktur där ”byrå” ingår i namnet trots att de inte är byråer enligt denna punkt.
Benämning Förkort­ning Säte Referensakt
(inrättande akt) (a)
Ändringar (b)
Byrån för stöd till Berec
(kortform: Berecbyrån)
Riga EUT L 321, 17.12.2018, s. 1
(EUT L 337, 18.12.2009, s. 1)
 
Europeiska arbetsmiljöbyrån EU-Osha (*) Bilbao EUT L 30, 31.1.2019, s. 58
(EGT L 216, 20.8.1994, s. 1)
 
Europeiska arbetsmyndigheten Bratislava EUT L 186, 11.7.2019, s. 21 Inrättande: 31.7.2019
Europeiska bankmyndigheten EBA Paris EUT L 331, 15.12.2010, s. 12 Ändringsakt (säte):
EUT L 291, 16.11.2018, s. 1
Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar
ECDC (*) Stockholm EUT L 142, 30.4.2004, s. 1  
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ECNN Lissabon EUT L 376, 27.12.2006, s. 1
(EGT L 36, 12.2.1993, s. 1)
 
Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning Cedefop (*) Thessaloniki EUT L 30, 31.1.2019, s. 90
(EGT L 39, 13.2.1975, s. 1)
 
Europeiska fiskerikontrollbyrån EFCA Vigo EUT L 83, 25.3.2019, s. 18
(EUT L 128, 21.5.2005, s. 1)
 
Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor Eurofound (*) Dublin EUT L 30, 31.1.2019, s. 74
(EGT L 139, 30.5.1975, s. 1)
 
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa Frankfurt am Main EUT L 331, 15.12.2010, s. 48  
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex (*) Warszawa EUT L 295, 14.11.2019, s. 1
(EUT L 349, 25.11.2004, s. 1)
 
Europeiska jämställdhetsinstitutet EIGE Vilnius EUT L 403, 31.12.2006, s. 9 Ändrat skrivsätt
Europeiska kemikaliemyndigheten Echa (*) Helsingfors (EGT L 396, 30.12.2006, s. 1) Ändrat skrivsätt.
Rättelse:
EGT L 136, 29.5.2007, s. 3
Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning Bukarest EUT L 202, 8.6.2021, s. 1  
Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (*) Amsterdam EUT L 136, 30.4.2004, s. 1 Ändrat skrivsätt/
Ändringsakt (säte):
EUT L 291, 16.11.2018, s. 3
Europeiska miljöbyrån EEA Köpenhamn EUT L 126, 21.5.2009, s. 13  
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Efsa (*) Parma EGT L 31, 1.2.2002, s. 1  
Europeiska sjösäkerhetsbyrån Emsa Lissabon EGT L 208, 5.8.2002, s. 1  
Europeiska unionens asylbyrå Malta EUT L 468, 30.12.2021, s. 1
Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa eu-Lisa (*) Tallinn EUT L 295, 21.11.2018, s. 99
(EUT L 286, 1.11.2011, s. 1)
Ändrat skrivsätt
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter FRA (*) Wien EUT L 53, 22.2.2007, s. 1  
Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet Easa Köln EUT L 212, 22.8.2018, s. 1
(EGT L 240, 7.9.2002, s. 1)
 
Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Europol Haag EUT L 135, 24.5.2016, s. 53
(EGT C 316, 27.11.1995, s. 1)
 
Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter Acer (*) Ljubljana EUT L 158, 14.6.2019, s. 22
(EUT L 211, 23.9.2009, s. 1)
 
Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete Eurojust Haag EUT L 295, 21.11.2018, s. 138
(EGT L 63, 6.3.2002, s. 1)
 
Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning Cepol Budapest EUT L 319, 4.12.2015, s. 1
(EUT L 256, 1.10.2005, s. 63)
 
Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå Enisa (*) Heraklion EUT L 151, 7.6.2019, s. 15
(EGT L 77, 13.3.2004, s. 1)
 
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO Alicante EUT L 154, 16.6.2017, s. 1
(EGT L 11, 14.1.1994, s. 1)
 
Europeiska unionens järnvägsbyrå ERA Lille-Valenciennes EUT L 138, 26.5.2016, s. 1
(EUT L 164, 30.4.2004, s. 1)
 
Europeiska unionens rymdprogrambyrå EUSPA Prag EUT L 170, 12.5.2021, s. 69  
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma Paris EUT L 331, 15.12.2010, s. 84  
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen ETF (*) Turin EUT L 354, 31.12.2008, s. 82
(EGT L 131, 23.5.1990, s. 1)
 
Europeiska åklagarmyndigheten Eppo Luxemburg EUT L 283, 31.10.2017, s. 1
Gemensamma resolutionsnämnden SRB Bryssel EUT L 225, 30.7.2014, s. 1 Ändrat skrivsätt
Gemenskapens växtsortsmyndighet CPVO Angers EGT L 227, 1.9.1994, s. 1 Ändringsrättsakt under utarbetning
Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser Bryssel EUT L 317, 4.11.2014, s. 1  
Översättningscentrum för Europeiska unionens organ CdT (*) Luxemburg EGT L 314, 7.12.1994, s. 1 Ändrat skrivsätt
Antagna ändringar
Under förberedelse
Flera pågående eller planerade förfaranden kan leda till att benämningarna på vissa byråer ändras.
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
Förslag:
Europeiska unionens narkotikabyrå
ECNN
Förslag:
Förfarande: COM(2022) 18 – 2022/9 (COD)
Gemenskapens växtsortsmyndighet
Förslag:
Europeiska växtsortsmyndigheten
CPVO
Förslag:
EAPV (?)
Förfarande: COM(2013) 262 — 2013/0137 (COD)
ska övervakas (Europaparlamentet bad kommissionen att dra tillbaka sitt förslag och lägga fram ett nytt)
På planeringsstadiet (nya byråer)
Myndigheten för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism Amla Förfarande: COM(2021) 421 – 2021/240 (COD)
(a)
Referensakten är i princip den rättsakt genom vilken byrån inrättats. Om denna har omarbetats eller kodifierats, eller om den har upphävts och ersatts med en ny rättsakt, så är den nya rättsakten den grundläggande rättsakten (den ursprungliga akten anges i så fall inom parentes).
(b)

Följande typer av ändringar förekommer:

”Rättelse”, ”ändringsakt” (eller liknande): Benämningen, förkortningen eller sätet har ändrats i den grundläggande rättsakten.
”Ändrat skrivsätt”: Det skrivsätt som används i den grundläggande rättsakten överensstämmer inte med institutionernas skrivregler, t.ex. användning av gemener och versaler, och har ändrats (efter godkännande från rådets juristlingvister, ingen rättelse krävs).
(*)
Enda förkortning för samtliga språkversioner.
Anm.:
Se även beslut 2004/97/EG, Euratom av den 13 december 2003 om lokaliseringen av sätena för vissa av Europeiska unionens myndigheter och byråer (EUT L 29, 3.2.2004, s. 15).

Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

Benämning Förkort­ning Säte Referensakt
(inrättande akt) (a)
Europeiska försvarsbyrån Bryssel EUT L 266, 13.10.2015, s. 55
(EUT L 245, 17.7.2004, s. 17)
Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier EUISS Paris EUT L 41, 12.2.2014, s. 13
(EGT L 200, 25.7.2001, s. 1)
Europeiska unionens satellitcentrum Satcen Torrejón de Ardoz EUT L 188, 27.6.2014, s. 73
(EGT L 200, 25.7.2001, s. 5)

9.5.4 Genomförandeorgan

Genomförandeorgan, som är juridiska personer med uppgift att förvalta ett eller flera EU-program, inrättas av kommissionen för en begränsad tidsperiod med stöd av rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1). I EU:s administrativa struktur är de att betrakta som en särskild typ av byrå (agency/agence).

Benämning Förkort­ning Säte Referensakt
(+ rättelse eller ändringsakt)
Europeiska genomförandeorganet för forskning REA (*) Bryssel EUT L 50, 15.2.2021, s. 9
Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor Hadea  Bryssel EUT L 50, 15.2.2021, s. 9
Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö Cinea (*) Bryssel EUT L 50, 15.2.2021, s. 9
Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur Eacea (*) Bryssel EUT L 50, 15.2.2021, s. 9
Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet Ercea (*) Bryssel EUT L 50, 15.2.2021, s. 9
Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag Eismea (*) Bryssel EUT L 50, 15.2.2021, s. 9
(EUT L 120, 8.4.2021, s. 19)
(*)
Enda förkortning för samtliga språkversioner.

9.5.5 Euratoms byråer och organ

Dessa byråer och organ har inrättats för att främja målen i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom).

Benämning Förkort­ning Säte Referensakt
det gemensamma företaget Fusion for Energy (1) F4E (*) Barcelona EUT L 90, 30.3.2007, s. 58
Euratoms försörjningsbyrå Luxemburg EUT L 41, 15.2.2008, s. 15
(*)
Enda förkortning för samtliga språkversioner.
(1)
Europeiskt gemensamt företag för Iter och utveckling av fusionsenergi.

9.5.6 Andra byråer

Gängse namn Kortform Förkort­ning Säte Referensakt
det gemensamma företaget för ett cirkulärt, biobaserat Europa (1)     Bryssel EUT L 427, 30.11.2021, s. 17
det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem det gemensamma företaget EuroHPC Luxemburg EUT L 256, 19.7.2021, s. 3
det gemensamma företaget för Europas järnvägar (2)     Bryssel EUT L 427, 30.11.2021, s. 17
det gemensamma företaget för förnybar vätgas (3)     Bryssel EUT L 427, 30.11.2021, s. 17
det gemensamma företaget för global hälsa EDCTP3     Bryssel EUT L 427, 30.11.2021, s. 17
det gemensamma företaget för initiativet för innovativ hälsa (4)     Bryssel EUT L 427, 30.11.2021, s. 17
det gemensamma företaget för ren luftfart (5)     Bryssel EUT L 427, 30.11.2021, s. 17
det gemensamma företaget för smarta nät och tjänster     Bryssel EUT L 427, 30.11.2021, s. 17
det gemensamma företaget för viktig digital teknik (6)     Bryssel EUT L 427, 30.11.2021, s. 17
det gemensamma företaget Sesar 3 (7)     Bryssel EUT L 427, 30.11.2021, s. 17
Europeiska institutet för innovation och teknik   EIT (*) Budapest EUT L 189, 28.5.2021, s. 61
(*)
Enda förkortning för samtliga språkversioner.
(1)
Ersätter det gemensamma företaget för biobaserade industrier.
(2)
Ersätter det gemensamma företaget Shift2Rail.
(3)
Ersätter det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2.
(4)
Ersätter det gemensamma företaget IMI 2.
(5)
Ersätter det gemensamma företaget Clean Sky 2.
(6)
Ersätter det gemensamma företaget Ecsel.
(7)
Ersätter det gemensamma Sesar-företaget.
Senaste uppdatering: 31.8.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida