ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

5.9.2 Hänvisningar till fördragen

Vid hänvisningar till artiklar i fördragen måste man vara uppmärksam på den historiska utvecklingen, särskilt när det gäller omnumreringen i EU-fördraget. Efter en ändring av fördragen behåller nämligen de rättsakter som antagits före ändringen sin numrering och sin ursprungliga titel.

Maastrichtfördraget (1 november 1993)

När Maastrichtfördraget eller fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) trädde i kraft ersattes ”Europeiska ekonomiska gemenskapen” med ”Europeiska gemenskapen”. I och med ändringen ersattes EEG-fördraget med EG-fördraget.

Anm.:
I tabeller och där det är lämpligt av utrymmesskäl får även förkortningen EUF användas.

Artiklarna i EU-fördraget var då numrerade med antingen bokstäver eller bokstäver och siffror: ”artikel A eller K.1 i EU-fördraget”. Det var viktigt att inte använda felaktiga hänvisningar, t.ex. ”artikel 130 A i EU-fördraget” som är en hänvisning till EG-fördraget.

Man fick inte heller använda formuleringen ”i dess lydelse enligt EU-fördraget”. I stället för ”artikel 130 A i EG-fördraget i dess lydelse enligt EU-fördraget” skulle man skriva ”artikel 130 A i EG-fördraget”.

Amsterdamfördraget (1997)

I enlighet med artikel 12 i Amsterdamfördraget omnumrerades artiklarna i EU-fördraget (artiklarna A, B, C osv. blev artiklarna 1, 2, 3 osv.) enligt jämförelsetabellen i den artikeln.

Amsterdamfördraget:
http://bookshop.europa.eu/sv/treaty-of-amsterdam-pbFX0897468/

Lissabonfördraget (1 december 2009)

I enlighet med artikel 5 i Lissabonfördaget omnumrerades artiklarna i EU-fördraget på nytt, enligt en jämförelsetabell som bifogats Lissabonfördraget.

Lissabonfördraget, jämförelsetabell:
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8d1c14fc-6be7-4d4e-8416-f28cfc7b3b60.0023.01/DOC_17&format=PDFPDF

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) ersattes av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Begreppet ”Europeiska gemenskapen” i den mening som avses i EG-fördraget ersattes av ”Europeiska unionen”. Följaktligen ska hänvisningar till ”gemenskapen” ersättas med hänvisningar till ”EU” eller ”unionen”:

EU:s politik (i stället för gemenskapspolitiken)
tredjeländer (i stället för länder utanför EG)
Anm.:
”Gemenskapen” används dock fortfarande när man hänför sig till Europeiska atomenergigemenskapen (Euratomfördraget), och måste kvarstå när det hänvisas till historiska referenser.
Senaste uppdatering: 29.6.2015
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida