ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

5.9 Hänvisningar

En hänvisning innebär att man anger källan till ett citat eller att man refererar till ett verk eller en del av ett verk som har samband med innehållet. Hänvisningar kan förekomma i själva texten eller i fotnoter. I hänvisningar får man inte ändra sättet att ange nummer i förordningar, direktiv, artiklar i fördrag, domstolens domar osv. När man återger titlar är det viktigt att kontrollera den exakta lydelsen.

När hänvisningar förekommer i själva texten bör de vara så korta som möjligt och helst stå inom parentes.

5.9.1. Hänvisningar till EU-lagstiftningen

Utformning av hänvisningarna

I första delen återges bestämmelserna för hänvisningar till EU-lagstiftningen i texter som offentliggörs i EUT och för numrering av rättsakter.

I andra publikationer än EUT kan rättsaktstitlarna återges i förkortad form. Komma får dock inte användas varken mellan eller efter de ingående elementen (rättsaktstyp, publikations­nummer, utfärdande institution, datum och rättsaktstitel):

I förordning (EEG) nr 2658/87 föreskrivs att […]
I förordning (EU) nr 1204/2009 föreskrivs att […]
I rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse föreskrivs att […]
I rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse föreskrivs att […]
I förordning (EG) nr 1186/2009 om ett gemenskapssystem för tullbefrielse föreskrivs att […]

Däremot kan kommatecken förstås ingå i själva titeln:

Kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 av den 12 mars 2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg innehåller […]

Inte heller i ändringsrättsakter får titeln delas upp med hjälp av skiljetecken:

Kommissionens förordning (EU) nr 1204/2009 av den 4 december 2009 om ändring av förordning (EG) nr 968/2006 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen […]

Användande av ”och”, ”samt” eller ”till”

När hänvisning sker till flera rättsakter, artiklar osv. i följd ska ”och”, ”samt” eller ”till” användas enligt nedan. ”Samt” används vid samordning av flera led som i sin tur innehåller ”och”. Vid hänvisning till flera artiklar i följd används dock i regel tankstreck.

1.
Upp till och med tre nummer:
förordningarna (EU) 2015/17, 2015/18 och 2015/19
(akter med samma domän)
förordningarna (EU) 2015/17, 2015/18 och 2015/19 samt (EU, Euratom) 2015/623
(akter med olika domän)
artiklarna 2, 3 och 4 (utesluter eventuella senare inskjutna artiklar)
artiklarna 2–4 (inkluderar eventuella senare inskjutna artiklar)
artiklarna 2–4 och artikel 6.4
artiklarna 2 och 3 samt bilaga IV
2.
Fler än tre:
förordningarna (EU) 2016/52 till 2016/56
artiklarna 2–8

Tankstreck ska alltså inte användas i hänvisningar till rättsakter och liknande. Det kan i vissa språkversioner leda till oklarhet om vilka nummer som avses. För tydlighetens skull används alltid ”och”, ”samt” eller ”till”.

Se även punkt 3.2.3.

Hänvisningar till EUT

Se punkt 3.1.

Senaste uppdatering: 1.9.2017
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida