ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

5.8 Markeringar i texten

I svenska texter kan man kursivera ord, uttryck eller hela meningar som man särskilt vill framhäva. Omvänt markerar man med rak stil i en kursiv text. Halvfet stil, spärrning eller versaler bör undvikas, då texten därmed blir mera svårläst eller ger ett rörigt intryck. Vill man fästa uppmärksamhet vid själva ordvalet därför att ordet på något sätt är speciellt, t.ex. lånat från ett annat språk, kan dubbla citattecken användas. Eftersom denna markering dock kan uppfattas som tecken för reservation eller ironi, bör den användas sparsamt. Kursivering eller citattecken ska aldrig användas efter s.k. (så kallad, så kallat, så kallade).

Dubbla citattecken används för att markera tillägg och ändringar:

I punkt 12 ska ”bilaga A” ersättas med ”bilaga B”.
I bilaga C ska följande punkt läggas till: ”5. Det handelsdokument som avses i artikel 3 A.9 b ska åtfölja produkten.”

För tydlighetens skull kursiveras titlar på böcker, tidningar, skrifter, betänkanden, skådespel och liknande. I texter där flera titlar nämns bör samtliga markeras på ett enhetligt sätt.

Latinska släkt- och artnamn kursiveras, t.ex. Coregonus spp. och Perca fluviatilis Linnaeus, 1758, med undantag av i svenskan redan etablerade termer. Latinska uttryck kursiveras men ska i möjligaste mån bytas ut mot svenska. Även andra främmande ord och uttryck kursiveras.

I EU:s publikationer kursiveras förord och efterord.

Senaste uppdatering: 22.12.2011
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida