ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

5.7 Uppräkningar

Uppräkningar som föregås av kolon

I svenskan krävs det en inledning till uppräkningen. Om denna inledning innehåller ett ord eller uttryck som pekar framåt mot uppräkningen används kolon. I en sådan uppräkning inleds de olika leden med versal och varje led avslutas med punkt. Observera att denna typ av uppräkning alltid måste väljas om något led är uppdelat på flera meningar eller om ett led i uppräkningen är uppdelat i flera stycken. Långa definitioner följer också detta mönster:

1.
Vid mötet ska följande frågor avhandlas:
Budgetförslag.
Riktighetsförsäkran.
Allmänna frågor.
2.
Det godkända kontrollorganet ska utföra EG-typkontrollen på följande sätt:
a)
Det ska granska de dokument som den sökande givit in. Följande regler gäller för dokumenten:
De får inte överstiga tre sidor.
De får inte innehålla bilagor.
b)
Det ska utföra tillämpliga undersökningar.
3.
I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:
a)
Innesluten användning: verksamhet där mikroorganismer modifieras genetiskt eller där man odlar, förvarar, använder, transporterar, destruerar eller blir kvitt sådana genetiskt modifierade mikroorganismer och där fysiska hinder eller en kombination av fysiska och kemiska och/eller biologiska hinder används för att begränsa mikroorganismers kontakt med allmänheten och miljön.

Uppräkningar som knyter an direkt till inledningssatsen

I de fall något framåtsyftande uttryck inte finns, används i svenskan inget skiljetecken, utan meningen fortsätter. Leden i uppräkningen inleds med gemen och varje led avslutas med komma, utom det sista ledet som avslutas med punkt. Denna typ används även i enkla definitioner med korta led:

Inom ramen för denna definition anses
i)
genetisk modifiering inträffa åtminstone vid tillämpning av de metoder som anges i …,
ii)
de metoder som anges i … inte leda till genetisk modifiering.

Om ett av leden består av flera meningar kan man, i stället för att göra om uppräkningen till en uppräkning med kolon, ibland använda semikolon som skiljetecken mellan meningarna i upp­räkningen. När det sista ledet i uppräkningen består av flera meningar, kan punkt användas som skiljetecken mellan dessa meningar:

Uppgifterna i broschyren är bindande för arrangören såvida inte

1)
konsumenten, innan avtal träffas, tydligt och klart informeras om ändringar i uppgifterna i broschyren; i detta fall ska broschyren innehålla uppgift om att ändringar kan komma att ske,
2)
ändringar genomförs senare som följd av en överenskommelse mellan parterna. Sådana ändringar måste meddelas och avtalas skriftligen.
Anm.:
För regler gällande EUT, se punkt 3.5.
Senaste uppdatering: 11.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida