ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

Översiktstabeller

EUT-seriernas innehåll

L (1) C (2) S

Lagstiftningsakter (L I)

Icke-lagstiftningsakter (L II)

Andra akter (L III)

Akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget (L IV)

Resolutioner, rekommen­dationer och yttranden (C I)

Meddelanden (C II)

Förberedande akter (C III)

Upplysningar (C IV)

Yttranden (C V)

Offentlig upphandling (anbudsinfordran): bygg- och anläggningskontrakt, varuupphandlings­kontrakt, tjänster (öppet förfarande, selektivt förfarande, påskyndat selektivt förfarande)

Meddelanden (anbudsinfordran) från EU:s institutioner och andra organ eller program (t.ex. Europeiska utvecklingsfonden, Europeiska investeringsbanken)

(1)
Serien kompletteras av serie L … I (se punkt 1.1, L-serien).
(2)
Serien kompletteras av serierna C … A, C … E (avslutad 1 april 2014) och C … I (se punkt 1.1, C-serien).

Särskiljande drag i förordningar, direktiv och beslut (L I och L II)

Institution Aktens namn Aktens typ Identifierande element –
lagstiftning/
icke-lagstiftning
Avd. Undertecknare
Europa­parlamentet + rådet Förordning Lagstiftning (ordinarie lagstiftnings­förfarande)

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …], särskilt artikel […]

+ beaktandeled: i enlighet med det ordinarie lagstiftnings­förfarandet

L I Europa­parlamentets ordförande + rådets ordförande
Direktiv Lagstiftning (ordinarie lagstiftnings­förfarande)

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …], särskilt artikel […]

+ beaktandeled: i enlighet med det ordinarie lagstiftnings­förfarandet

L I Europa­parlamentets ordförande + rådets ordförande
Beslut Lagstiftning (ordinarie lagstiftnings­förfarande)

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …], särskilt artikel […]

+ beaktandeled: i enlighet med det ordinarie lagstiftnings­förfarandet

L I Europa­parlamentets ordförande + rådets ordförande
Beslut (vissa beslut, exempelvis om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliserings­effekter) Icke-lagstiftning

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …],

Inget beaktandeled om lagstiftnings­förfarande

L II Europa­parlamentets ordförande + rådets ordförande
 
Europa­parlamentet Förordning Lagstiftning (särskilt lagstiftnings­förfarande)

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …], särskilt artikel […]

+ beaktandeled: i enlighet med ett särskilt lagstiftnings­förfarande

L I Europa­parlamentets ordförande
Beslut Icke-lagstiftning

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …], särskilt artikel […]

Inget beaktandeled om lagstiftnings­förfarande

L II Europa­parlamentets ordförande
 
Europeiska rådet Beslut Icke-lagstiftning

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …], särskilt artikel […]

Inget beaktandeled om lagstiftnings­förfarande

L II Europeiska rådets ordförande
 
Rådet Förordning Lagstiftning (särskilt lagstiftnings­förfarande)

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …], särskilt artikel […]

+ beaktandeled: i enlighet med ett särskilt lagstiftnings­förfarande

L I Rådets ordförande
Förordning (som grundas direkt på fördragen) Icke-lagstiftning

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …], särskilt artikel […]

Inget beaktandeled om lagstiftnings­förfarande

L II Rådets ordförande
Genomförande­förordning Icke-lagstiftning

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …],

Andra beaktandeledet: med beaktande av [sekundär­rättsakt som ligger till grund för genomförande­förordningen], särskilt artikel […],

Inget beaktandeled om lagstiftnings­förfarande

L II Rådets ordförande
Direktiv Lagstiftning (särskilt lagstiftnings­förfarande)

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …], särskilt artikel […]

+ beaktandeled: i enlighet med ett särskilt lagstiftnings­förfarande

L I Rådets ordförande
Direktiv (som grundas direkt på fördragen) Icke-lagstiftning

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …], särskilt artikel […]

Inget beaktandeled om lagstiftnings­förfarande

L II Rådets ordförande
Genomförande­direktiv Icke-lagstiftning

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …],

Andra beaktandeledet: med beaktande av [sekundär­rättsakt som ligger till grund för genomförande­direktivet], särskilt artikel […]

Inget beaktandeled om lagstiftnings­förfarande

L II Rådets ordförande
Beslut Lagstiftning (särskilt lagstiftnings­förfarande)

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …], särskilt artikel […]

+ beaktandeled: i enlighet med ett särskilt lagstiftnings­förfarande

L I Rådets ordförande
Beslut (som grundas direkt på fördragen, inbegriper Gusp-beslut) Icke-lagstiftning

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …], särskilt artikel […]

Inget beaktandeled om lagstiftnings­förfarande

L II Rådets ordförande
Genomförande­beslut Icke-lagstiftning

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …],

Andra beaktandeledet: med beaktande av [sekundär­rättsakt som ligger till grund för genomförande­beslutet], särskilt artikel […]

Inget beaktandeled om lagstiftnings­förfarande

L II Rådets ordförande
 
Kommis­sionen Förordning (som grundas direkt på fördragen) Icke-lagstiftning

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …], särskilt artikel […]

Inget beaktandeled om lagstiftnings­förfarande

L II Kommissionens ordförande
Delegerad förordning Icke-lagstiftning

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …],

Andra beaktandeledet: med beaktande av [sekundär­rättsakt som ligger till grund för den delegerade förordningen], särskilt artikel […]

Inget beaktandeled om lagstiftnings­förfarande

L II Kommissionens ordförande
Genomförande­förordning Icke-lagstiftning

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …],

Andra beaktandeledet: med beaktande av [sekundärrättsakt som ligger till grund för genomförandeförordningen], särskilt artikel […]

Inget beaktandeled om lagstiftnings­förfarande

L II Kommissionens ordförande
Direktiv (som grundas direkt på fördragen) Icke-lagstiftning

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …], särskilt artikel […]

Inget beaktandeled om lagstiftnings­förfarande

L II Kommissionens ordförande
Delegerat direktiv Icke-lagstiftning

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …],

Andra beaktandeledet: med beaktande av [sekundär­rättsakt som ligger till grund för det delegerade direktivet], särskilt artikel […]

Inget beaktandeled om lagstiftnings­förfarande

L II Kommissionens ordförande
Genomförande­direktiv Icke-lagstiftning

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …],

Andra beaktandeledet: med beaktande av [sekundär­rättsakt som ligger till grund för genomförande­direktivet], särskilt artikel […]

Inget beaktandeled om lagstiftnings­förfarande

L II Kommissionens ordförande
Beslut (som grundas direkt på fördragen) Icke-lagstiftning

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …], särskilt artikel […]

Inget beaktandeled om lagstiftnings­förfarande

L II Kommissionens ordförande
Ledamot av kommissionen (om beslutet har adressat)
Delegerat beslut Icke-lagstiftning

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …],

Andra beaktandeledet: med beaktande av [sekundär­rättsakt som ligger till grund för det delegerade beslutet], särskilt artikel […]

Inget beaktandeled om lagstiftnings­förfarande

L II Kommissionens ordförande
Ledamot av kommissionen (om beslutet har adressat)
Genomförande­beslut Icke-lagstiftning

Första beaktandeledet: med beaktande av [fördraget …],

Andra beaktandeledet: med beaktande av [sekundär­rättsakt som ligger till grund för genomförande­beslutet], särskilt artikel […]

Inget beaktandeled om lagstiftnings­förfarande

L II Kommissionens ordförande
Ledamot av kommissionen (om beslutet har adressat)
 
Europeiska central­banken Förordning Icke-lagstiftning

Första beaktandeledet: med beaktande av […]

Inget beaktandeled om lagstiftnings­förfarande

L II ECB:s ordförande
Beslut Icke-lagstiftning

Första beaktandeledet: med beaktande av […]

Inget beaktandeled om lagstiftnings­förfarande

L II ECB:s ordförande
Riktlinje Icke-lagstiftning

Första beaktandeledet: med beaktande av […]

Inget beaktandeled om lagstiftnings­förfarande

L II ECB:s ordförande

Numrering av EUT

Datum Nummer
Från 1952 till 30.6.1967 (sidhänvisning för ett helt år samt årtalet) EGT 106, 30.12.1962, s. 2553/62
Från 1.7.1967 (varje nummer börjar på sidan 1) EGT 174, 31.7.1967, s. 1
Från 1968 (uppdelning i L- och C-serierna) EGT L 76, 28.3.1968, s. 1
EGT C 108, 19.10.1968, s. 1
1978 (S-serien införs) EGT S 1, 3.1.1978, s. 1
1991 (C … A-serien införs) EUT C 194 A, 31.7.2008, s. 1
Från 31.8.1999 till 31.3.2014 (C … E-serien) EUT C 189 E, 26.7.2008, s. 1
1.1.2016 (L … I- och C … I-serierna införs) EUT L 11 I, 16.1.2016, s. 1
EUT C 15 I, 16.1.2016, s. 1
Anm.:
1.2.2003: namnet EGT ändras till EUT.

Numrering av rättsakter (L-serien)

Förordningar
Datum Nummer
30.12.1952–31.12.1962 förordning nr 17
1.1.1963–31.12.1967 förordning nr 1009/67/EEG
1.1.1968–31.10.1993 förordning (EEG) nr 1470/68
1.11.1993–31.12.1998 förordning (EG) nr 3031/93
1.1.1999–30.11.2009

förordning (EG) nr 302/1999

förordning (EG) nr 1288/2009

1.12.2009–31.12.2014 förordning (EU) nr 1178/2009
Från och med 1.1.2015 förordning (EU) 2015/475
Direktiv, beslut
Akt Datum Nummer
Direktiv
(L I och L II)
Till och med 31.12.2014

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU

rådets direktiv 2010/12/EU

kommissionens direktiv 2010/29/EU

Från och med 1.1.2015

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/254

rådets direktiv (EU) 2015/121

kommissionens direktiv (EU) 2015/565

Beslut
(L I)
Till och med 31.12.2014 Europaparlamentets och rådets beslut nr 284/2010/EU
Från och med 1.1.2015 Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/601
Beslut
(L II)
Till och med 31.12.2014

kommissionens beslut 2010/261/EU

Europaparlamentets och rådets beslut 2010/204/EU

rådets beslut 2010/231/Gusp

Från och med 1.1.2015

kommissionens beslut (EU) 2015/119

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/468

rådets beslut (Gusp) 2015/76

Rekommendationer, riktlinjer (L II)
Rättsakt Datum Nummer
Rekommendation Till och med 31.12.2014 2009/1019/EU
Från och med 1.1.2015 (EU) 2015/682
Riktlinje Till och med 31.12.2014 2009/1021/EU (ECB/2009/28)
Från och med 1.1.2015 (EU) 2015/732 (ECB/2015/20)
Anm.:

Rekommendationer offentliggörs

i L II: rådets rekommendationer (artiklarna 121, 126 och 140 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt), kommissionens rekommendationer (artikel 292), Europeiska centralbankens rekommendationer (artikel 292).
i C I: Europaparlamentets rekommendationer till rådet, rådets rekommendationer, kommissionens rekommendationer, Europeiska centralbankens rekommendationer.
i C III: Europeiska centralbankens rekommendationer (artiklarna 129 och 219).
Beslut och rekommendationer från EES och Efta
Rättsakt Datum Nummer
Beslut av gemensamma EES-kommittén Till och med 31.12.2014 (enbart nummer tilldelat av upphovsmannen) nr 119/2009
Från och med 1.1.2015 (dubbla nummer) nr 159/2014 [2015/94]
Beslut från Eftas övervakningsmyndighet Till och med 31.12.2014 (enbart nummer tilldelat av upphovsmannen) nr 133/09/KOL
Från och med 1.1.2015 (dubbla nummer)

nr 30/15/KOL [2015/1813]

nr 226/17/KOL [2018/564]

Eftas övervakningsmyndighets rekommendation Till och med 31.12.2014 (enbart nummer tilldelat av upphovsmannen) nr 119/07/KOL
Från och med 1.1.2015 (dubbla nummer) nr N/15/KOL [2015/N]

En rättsakts struktur

En rättsakts struktur
Senaste uppdatering: 11.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida