ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

3.6 Definition av ett uttryck eller ett ord

Det uttryck eller det ord som definieras skrivs i den svenska versionen alltid med kursiv stil och gemen begynnelsebokstav, utom i fråga om uttryck eller ord som alltid inleds med versal begynnelsebokstav (t.ex: ”Europaväg”):

I detta direktiv avses med fordon ett motorfordon […].

Om flera uttryck eller ord definieras används följande två typer av uppställningar:

1. Vid enkla definitioner med korta led som åtskiljs av komma, utan kolon efter inlednings­frasen och med punkt efter sista ledet:

I detta direktiv avses med
fordon: varje […] arbetsfordon,
dieselmotortyp: en […] i direktiv 70/156/EEG.

2. Vid längre, mer komplicerade definitioner – med flera led som består av flera meningar eller när stycken skjutits in mellan leden – konstrueras uppställningen enligt följande mönster, med kolon efter inledningsfrasen och punkt efter varje led:

I detta direktiv gäller följande definitioner:
1.
arbetstid: all tid […].
2.
nattarbetande:
a)
varje arbetstagare […], och
b)
varje arbetstagare som […]
i)
genom […], eller
ii)
genom […].
Senaste uppdatering: 22.12.2011
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida