ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

3.3 Bestämmelser om ändring

3.3.1. Ändringar i texten

1. När en hel artikel ersätts genom en ändringsrättsakt, börjar den nya texten alltid med artikel­beteckning (direkt efter det inledande citattecknet), som ska vara vänsterställd:

Artikel 3 i beslut 2001/689/EG ska ersättas med följande:

Artikel 3

De ekologiska kriterierna för produktgruppen diskmaskiner, liksom de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till kriterierna, ska vara giltiga till och med den 28 augusti 2007.”

Anm.:
Ingen punkt sätts ut efter det avslutande citattecknet.

2. När en numrerad, eller på annat sätt betecknad, del av en artikel (punkt, led osv.) ändras, inleds texten med ett citattecken åtföljt av beteckningen på punkten, ledet osv.:

Förordning (EG) nr 409/2009 ska ändras på följande sätt:

1.
Artikel 3 g ska ersättas med följande:
g)
förvaringssätt: det sätt på vilket fisken förvaras (färsk, färsk saltad och fryst).”
2.

Artikel 4.1 ska ersättas med följande:

1. Gemenskapens omräkningsfaktorer som anges i bilagorna II, III och IV ska gälla för omräkning av beredd vikt till färskvikt.”

Om endast första stycket i en numrerad punkt ersätts, anges inte punktens nummer i den nya texten:

3.

I artikel 28.1 ska första stycket ersättas med följande:

”Alla förslag eller initiativ som av kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad den höga representanten) eller en medlemsstat lämnas till den lagstiftande myndigheten och som kan få konsekvenser för budgeten, inklusive ändringar av antalet tjänster, måste åtföljas av en finansieringsöversikt och den bedömning som föreskrivs i artikel 27.4.”

3. När den del av en artikel som ska ersättas inte föregås av en beteckning, exempelvis ett onumrerat första stycke eller ett annat stycke, sätts givetvis ingen beteckning ut:

1.

I artikel 19 ska första stycket ersättas med följande:

”De vetenskapliga kommittéernas ledamöter, vetenskapliga rådgivare från poolen och externa experter ska ha rätt till ersättning när de deltar, genom personlig närvaro eller på distans på elektronisk väg i möten i kommittéer, tematiska seminarier, arbetsgrupper eller andra möten och evenemang som anordnas av kommissionen, samt för sitt arbete som föredragande i en specifik fråga, enligt vad som föreskrivs i bilaga III.”

7.

I artikel 15.2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Producenterna ska före den 1 juni efter det berörda regleringsåret betala ett belopp på 500 euro per ton för de kvantiteter socker som avses i första stycket led c för vilka de inte kan lägga fram för medlemsstaten godtagbara bevis på att det förelåg motiverade och exceptionella tekniska skäl för raffinering.”

4. När ändringen endast rör en mening, även om det skulle vara den första meningen i ett numrerat stycke, sätts inte någon föregående beteckning ut:

I punkt 4 ska första meningen ersättas med följande:

”I de fall då en allvarlig överträdelse i enlighet med definitionen i avsnitt I.1 i bilaga VI till förordning (EG) nr 302/2009 konstateras ombord på ett fiskefartyg från gemenskapen ska flaggmedlemsstaten se till att fiskefartyget i fråga, efter inspektionen, upphör med all fiskeverksamhet.”

Om ändringen rör en del av en mening (uttryck, ord osv.) sätts inte heller någon beteckning ut och ändringen formuleras i en mening utan någon inledande fras (se punkt 5):

I artikel 7 i beslut 2005/692/EG ska datumet ”den 31 december 2010” ersättas med ”den 30 juni 2012”.
Anm.:
Av tydlighetsskäl och för att undvika översättningsproblem är det bättre att ersätta hela bestämmelser (en artikel eller en av underavdelningarna i denna) än att införa eller stryka meningar, delar av meningar eller ord. Om det däremot bara är ett datum eller ett uttryck som ska ändras är det tillräckligt att ändringen bara omfattar just det datumet eller det uttrycket.

5. Den inledande frasen varierar beroende på om det rör sig om en eller flera ändringar:

a)
Om det är flera ändringar är den inledande frasen följande:
Förordning (EU) 2017/745 ska ändras på följande sätt:
1.
I artikel 1.2 ska andra stycket ändras på följande sätt:
a)
[…].
b)
[…].
2.
Artikel 17 ska ändras på följande sätt:
a)
Punkt 5 ska ändras på följande sätt:
i)
[…].
ii)
[…].
b)
Om det är en ändring är den inledande frasen följande:

Artikel 3 i förordning (EU) nr 40/2010 ska ersättas med följande:

(och alltså inte:

”Förordning (EU) nr 40/2010 ska ändras på följande sätt:

Artikel 3 ska ersättas med följande:”)

6. Om en bilaga ändras används följande inledande fras:

Bilagan [till …] ska ändras på följande sätt:

eller, om ändringarna ges i en bilaga:

Bilaga III till förordning (EG) nr 2074/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Om hela bilagan ersätts används följande formulering:

Bilagan till förordning (EG) nr 7/2010 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Den nya texten presenteras på följande sätt:

BILAGA
BILAGA

…………………………………………”

För mer information om den typografiska framställningen av ändringsartiklar se Visual guide: Official Journal typographical rulesPDF.

Senaste uppdatering: 11.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida