ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

3.2.4 Hänvisningar till ändringar av en rättsakt

I fotnoterna i EUT hänvisas numera endast till det första offentliggörandet av en rättsakt, och senare ändringar och rättelser nämns inte. Alla hänvisningar till rättsakter i EUT ska förstås som hänvisningar till den gällande versionen. Uttrycken ”ändrad genom”, ”senast ändrad genom” och ”rättad i” används inte längre.

Emellertid kan institutionen eller organet ibland syfta på en särskild text i den form den står vid ett visst datum eller betona en särskild ändringsakt. I sådana fall omnämns ändringsakten som en statisk referens i dess kortform och med hänvisning till fotnot om det omnämns för första gången.

Om det är av betydelse i sammanhanget kan dock texten hänvisa till text med det innehåll den har vid ett visst datum, en så kallad statisk hänvisning. I dessa fall nämns ändringsrättsakten uttryckligen i texten med förkortad titel, och med fotnot om det rör sig om ett första omnämnande:

(6)
Bilaga III B till förordning (EG) nr 517/94 ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1398/2007 (5) tömdes […]

[…]

(5)
Kommissionens förordning (EG) nr 1398/2007 av den 28 november 2007 om ändring av bilagorna II, III B och VI till rådets förordning (EG) nr 517/94 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import (EUT L 311, 29.11.2007, s. 5).
Senaste uppdatering: 28.4.2017
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida