ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

3.2.3 Hänvisningar till delar av en rättsakt

1. De olika leden i en hänvisning skrivs i fallande ordning och utan kommatecken:

i artikel 2.2 a andra stycket första strecksatsen i förordning …
i artikel 2.3 och artikel 3 andra stycket föreskrivs att …
i artikel 2 andra stycket och artikel 3 föreskrivs att …

2. När man enbart hänvisar till led på samma nivå, upprepas inte ledets benämning (men ska stå i bestämd form pluralis):

kapitlen I och II
artiklarna 1, 4 och 9
första och tredje strecksatserna

När man i en hänvisning till flera led på samma nivå och med samma benämning skriver t.ex. ”artiklarna 2, 3 och 4”, utesluts eventuella senare inskjutna artiklar (artiklarna 2a, 2b osv.). Om man däremot skriver ”artiklarna 2–4” inkluderas inskjutna artiklar. Detta gäller även punkter, led osv.

3. När man hänvisar till led på samma nivå och ett eller flera av dessa led åtföljs av ett lägre led som skrivs ut med bokstäver, upprepas ledets benämning:

artikel 2 och artikel 3 första stycket i förordning …

När däremot de lägre leden är numrerade behöver inte benämningen på det högre ledet upprepas:

artiklarna 2.2 och 3 i förordning …

4. Beteckningar för underordnade led, som ”punkt”, sätts endast ut när hänvisning sker enbart till punkten, utan omnämnande av överordnade led:

se punkt 3
se artikel 2.3
artikel 2.3 a i i förordning (inte: artikel 2 punkt 3 led a led i i förordning)

5. Hänvisning till bilagor skrivs på följande sätt:

[…] fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen […] (och inte: till denna förordning)
Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga I till detta beslut.

Internationella avtal har inte rubriken ”Bilaga” eftersom de inte är bilagor till andra akter utan åtföljer dem:

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.
Senaste uppdatering: 22.12.2011
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida