ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

2.2 Ingress (beaktandeled och skäl)

Med ingress förstås allt som finns mellan titeln och rättsaktens normativa del.

(a)

Beaktandeled

I beaktandeled anges i följande ordning:

1.
Den rättsliga grunden för rättsakten:
a)
Primärlagstiftning (fördrag, anslutningsakter, protokoll fogade till fördragen) och internationella avtal (avtal, protokoll, konventioner) som utgör den allmänna grunden för den berörda texten:
med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, [särskilt artikel/artiklarna …,]
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, [särskilt artikel/artiklarna …,]
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, [särskilt artikel/artiklarna …,]
med beaktande av anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige,

De förkortade formerna av fördragens titlar nämns inte.

Om det hänvisas till fler än ett fördrag ska de skrivas på separata rader i följande ordning: fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

Vid hänvisning till primärlagstiftning skrivs titlarna utan fotnot. Vid hänvisning till internationella avtal (även protokoll till dessa) kan deras korta titlar användas med fotnot.

b)
I tillämpliga fall, sekundärlagstiftning som utgör den specifika grunden för den berörda akten. Om hänvisning görs till en sekundärrättsakt ska den skrivas med fullständig titel och med fotnot till offentliggörandet i EUT:

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (1),

[…]

(1)
EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.
2.
Förberedande akter (exempelvis förslag, initiativ, begäran, rekommendationer, godkännanden eller yttranden angivna i fördragen), eventuellt åtföljda av en fotnot:

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

[…]

(1)
Yttrande av den 5 maj 2010 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(2)
Yttrande av den 17 februari 2010 (ännu ej offentliggjort i EUT).

Om det enligt fördragen krävs samråd med en institution eller ett organ, och detta samråd leder till ett yttrande, lägger man till ett beaktandeled som lyder ”med beaktande av … yttrande” och man lägger till en fotnot som innehåller EUT-hänvisning eller, om en sådan saknas, orden ”yttrande av den [datum] (ännu ej offentliggjort i EUT).”

Om det enligt fördraget krävs samråd med en institution eller ett organ, men detta samråd inte har resulterat i något yttrande, ska motsvarande beaktandeled lyda: ”efter att ha hört …” (utan fotnot och utan annan precisering).

3.
Lagstiftningsakter:
a)
Översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten:
Efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
b)
I följande förfaranden:
i)
det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

I enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3),

[…]

(3)
Europaparlamentets ståndpunkt av den 10 mars 2009 (EUT C 87 E, 1.4.2010, s. 191), rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 15 februari 2010 (EUT C 107 E, 27.4.2010, s. 1), Europaparlamentets ståndpunkt av den 7 juli 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 8 november 2010.
ii)
det ordinarie lagstiftningsförfarandet med förlikningskommittén:

I enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, på grundval av det gemensamma utkast som förlikningskommittén godkände den 24 januari 2011 (2),

[…]

(2)
Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 april 2009 (EUT C 184 E, 8.7.2010, s. 312), rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 11 mars 2010 (EUT C 122 E, 11.5.2010, s. 1), Europaparlamentets ståndpunkt av den 6 juli 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT), rådets beslut av den 31 januari 2011 och Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 februari 2011 (ännu ej offentliggjord i EUT).
iii)
det särskilda lagstiftningsförfarandet:
I enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande,

Beaktandeleden skrivs med gemen begynnelsebokstav och avslutas med kommatecken.

(b)

Skäl

I skälen motiveras bestämmelserna i artikeldelen.

Skälen inleds med formuleringen ”och av följande skäl:” (”och” avslutar det sista beaktande­ledet). Skälen är numrerade och inleds med versal begynnelsebokstav och avslutas med punkt. Om ett skäl innehåller flera meningar avslutas varje mening med punkt.

a) Skälen utformas på följande sätt:

[…], och

av följande skäl:

(1)
I förordning (EG) nr 1623/2000 fastställs […].
(2)
Kommissionen offentliggjorde den 26 november 2008 ett meddelande om […].
[…]
 
(4)
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

Hänvisningar till skäl i texten ser ut som följer (siffror utan parentes):

skäl 1, skäl 2 osv.

b) Om en akt har endast ett skäl numreras detta inte och texten vänsterställs utan indrag:

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

Anm.:

Till och med den 6 februari 2000 skrevs skälen i löpande text på följande sätt (detta sätt används fortfarande i vissa akter från rådet):

med beaktande av kommissionens …

Eftersom skälen var onumrerade måste de anges på följande sätt: första skälet, andra skälet osv.

I vissa rättsakter (särskilt antidumpnings- eller antisubventionsförordningar) var skälen angivna med formuleringen ”med beaktande av följande:”.

Under en övergångsperiod mellan december 1998 och den 6 februari 2000 användes båda skrivsätten.

I Europaparlamentets resolutioner om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten, offentliggjord i L-serien, skrivs beaktandeleden som strecksatser och skälen föregås av bokstäver i stället för nummer:
med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisakademin för budgetåret 2008,
med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska polisakademin för budgetåret 2008, samt akademins svar,
med beaktande av rådets rekommendation,
A.
Polisakademin inrättades 2001 […],
B.
I revisionsrättens rapport om akademins årsredovisning för budgetåret […],
Senaste uppdatering: 11.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida