ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

1.2.3 Innehåll

(a)

L I – Lagstiftningsakter

a) Förordningar

Förordningar som antas antingen gemensamt av Europaparlamentet och rådet (ordinarie lagstiftningsförfarande) eller separat av en av dessa två institutioner, med medverkan av den andra institutionen (särskilt lagstiftningsförfarande):

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/475
Rådets forordning (EU) 2017/1939
b) Direktiv

Direktiv som antas antingen gemensamt av Europaparlamentet och rådet (ordinarie lagstiftnings­förfarande) eller separat av rådet, med medverkan av Europaparlamentet (särskilt lagstiftningsförfarande):

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/254
rådets direktiv (EU) 2015/121
c) Beslut

Beslut som antas antingen gemensamt av Europaparlamentet och rådet (ordinarie lagstiftnings­förfarande) eller separat av rådet, med medverkan av Europaparlamentet (särskilt lagstiftningsförfarande):

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/601
rådets beslut (EU, Euratom) 2015/457
d) Budgetar

Under denna rubrik offentliggörs Europeiska unionens allmänna budget och ändringsbudgetar, som föregås av ett slutgiltigt antagande:

slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2015/339 av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015
slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2015/366 av Europeiska unionens ändringsbudget nr 2 för budgetåret 2014

Numret tilldelas det slutgiltiga antagandet, d.v.s. akten som föregår den allmänna eller ändringsbudgeten. Själva den allmänna budgeten har inget nummer. Ändringsbudgetarna har däremot ett nummer givet av upphovsmannen (”Europeiska unionens ändringsbudget nr 2 för budgetåret 2014”).

(b)

L II – Icke-lagstiftningsakter

a) Internationella avtal

Med internationella avtal (nedan kallade avtal) avses här bland annat avtal som ingåtts av Europeiska unionen och/eller Europeiska atomenergigemenskapen, konventioner undertecknade av medlems­staterna, avtal, konventioner och protokoll upprättade av företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet, interna avtal mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet, avtal genom skriftväxling osv.

Avtal enligt definitionen ovan tilldelas inga nummer.

Denna avdelning innehåller

beslut som rör avtal och som åtföljs av avtalets text:

Rådets beslut (EU) 2015/209 av den 10 november 2014 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Färöarna genom vilket Färöarna associeras med Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)

Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Färöarna genom vilket Färöarna associeras med Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)

Rådets beslut (EU) 2015/105 av den 14 april 2014 om undertecknande, på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om de allmänna principerna för Republiken Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram

Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om de allmänna principerna för Republiken Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram

beslut som rör avtal men som inte åtföljs av avtalets text:
Rådets beslut (EU) 2015/1796 av den 1 oktober 2015 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen samt Schweiziska edsförbundet och om anslutning av Schweiziska edsförbundet till Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation och Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram som kompletterar Horisont 2020, och om reglering av Schweiziska edsförbundets deltagande i den Iterverksamhet som bedrivs av Fusion for Energy
information om ikraftträdande av avtal:
Information om ikraftträdandet av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen samt Schweiziska edsförbundet och om anslutning av Schweiziska edsförbundet till Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation och Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram som kompletterar Horisont 2020, och om reglering av Schweiziska edsförbundets deltagande i den Iterverksamhet som bedrivs av Fusion for Energy
b) Förordningar

Denna avdelning innehåller vissa av rådets förordningar (förordningar som grundar sig direkt på fördragen och genomförandeförordningar), kommissionens förordningar (förordningar som grundar sig direkt på fördragen, delegerade förordningar och genomförandeförordningar) och Europeiska centralbankens förordningar:

rådets förordning (EU) 2015/106
rådets genomförandeförordning (EU) 2015/81
kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/281
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/52
Europeiska centralbankens förordning (EU) 2015/534 […] (ECB/2015/13)
c) Direktiv

Denna avdelning innehåller vissa av rådets direktiv (direktiv som grundar sig direkt på fördragen och genomförandedirektiv) och kommissionens direktiv (direktiv som grundar sig direkt på fördragen, delegerade direktiv och genomförandedirektiv):

rådets direktiv (EU) 2015/652
kommissionens direktiv (EU) 2015/565
kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/573
kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2015/1168
d) Beslut

Följande typer av beslut offentliggörs i denna avdelning:

Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, beslut av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar och beslut som fattats gemensamt av företrädarna för medlemsstaternas regeringar:
beslut (EU, Euratom) 2015/578 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar
Vissa av Europaparlamentets beslut:
Europaparlamentets beslut (EU) 2015/1614
Europeiska rådets beslut:
Europeiska rådets beslut (EU) 2018/509
Vissa av Europaparlamentets och rådets beslut:
Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/468
Vissa av rådets beslut (beslut som grundar sig direkt på fördragen, däribland Gusp-beslut, och genomförandebeslut):
rådets beslut (EU) 2015/1025
rådets genomförandebeslut (EU) 2015/156
rådets beslut (Gusp) 2015/76
Kommissionens beslut (beslut som grundar sig direkt på fördragen, delegerade beslut och genomförandebeslut):
kommissionens beslut (EU) 2015/119
kommissionens delegerade beslut (EU) 2015/1602
kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/103
Europeiska centralbankens beslut:
Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/299 […] (ECB/2015/5)

Beslut från Europeiska centralbanken, som redan har ett internt nummer från upphovsmannen (”ECB/2015/5”) offentliggörs med dubbel numrering (se punkt 1.2.2, ”Dubbla nummer”).

Anm.:

Före den 1 december 2009 fanns två typer av beslut (för vilka vissa språk använde olika benämningar): dels beslut som innehöll en avslutande artikel med beslutets adressater och därför hade ett delgivningsnummer under titeln, dels beslut av eget slag (sui generis-beslut) som inleddes med formuleringen ”[…] har beslutat följande” (och inte ”[…] har antagit detta beslut”). Denna uppdelning används inte längre efter Lissabon­fördragets ikraftträdande. I vissa fall utformas dock beslut utan adressater på samma sätt som de tidigare sui generis-besluten.

e) Rekommendationer

Denna avdelning innehåller rådets rekommendationer enligt artiklarna 121, 126, 140 och 292 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, kommissionens rekommendationer (enligt artikel 292) och Europeiska centralbankens rekommendationer (enligt artikel 292):

rådets rekommendation (EU) 2015/1029
kommissionens rekommendation (EU) 2015/682

Rekommendationer från Europeiska centralbanken, som redan har ett internt nummer från upphovsmannen offentliggörs med dubbel numrering (se punkt 1.2.2, ”Dubbla nummer”).

Övriga rekommendationer offentliggörs i C-serien.

f) Riktlinjer
Denna avdelning innehåller Europeiska centralbankens riktlinjer. Dessa akter, som redan har ett internt nummer från upphovsmannen (”ECB/2015/20”) offentliggörs med dubbel numrering (se punkt 1.2.2, ”Dubbla nummer”):
Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/732 […] (ECB/2015/20)
g) Arbetsordningar och rättegångsregler

I denna avdelning offentliggörs arbetsordningar och rättegångsregler från institutioner och organ. Arbetsordningar från byråer offentliggörs i C-serien:

arbetsordning för Regionkommittén
arbetsordning för Europeiska unionens revisionsrätt
ändring i instruktion för justitiesekreteraren vid Europeiska unionens personaldomstol

Om arbetsordningarna är bifogade en akt offentliggörs de under samma rubrik som denna akt:

rådets beslut (EU) 2015/354 av den 2 mars 2015 om antagande av arbetsordningen för kommittén för investeringsanslag inrättad under Europeiska investeringsbankens överinseende (akt som arbetsordningen bifogats)

Arbetsordningar och rättegångsregler numreras inte.

h) Akter som antas av organ som inrättats genom internationella avtal

I denna avdelning offentliggörs beslut antagna av organ som inrättats genom internationella avtal samt föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece). Dessa akter har dubbla nummer (se punkt 1.2.2, ”Dubbla nummer”):

AVS–EU-ambassadörskommitténs beslut nr 1/2015 […] [2015/1909]
beslut nr 1/2015 av Gemensamma kommittén EU–Schweiz […] [2015/542]
föreskrifter nr 78 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece) […] [2015/145]
beslut nr 3/JP/2018 […] [2019/347]
i) Interinstitutionella avtal

Interinstitutionella avtal reglerar vissa aspekter av samrådet och samarbetet mellan EU:s institutioner, och är produkten av ett samförstånd mellan dem – de utgör alltså en sorts gemensamma förfaranderegler.

Institutionerna beslutar att publicera dessa avtal i L-serien eller i C-serien beroende på sammanhang, tillämpningsområde och resultat.

(c)

L III – Andra akter

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Denna avdelning täcker:

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES):
Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 159/2014 […] [2015/94]
Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta):
beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 226/17/KOL […] [2018/564]
beslut av Eftastaternas ständiga kommitté nr 2/2015/SC […] [2015/2024]
Eftadomstolens rättegångsregler.

Med undantag av Eftadomstolens rättegångsregler har dessa akter dubbla nummer (se punkt 1.2.2, ”Dubbla nummer”).

I akterna från Eftas övervakningsmyndighet har årtalet endast två siffror: nr 226/17/KOL (KOL står för övervakningsmyndighetens kollegium).

(d)

L IV – Akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget

Denna avdelning bibehålls temporärt för offentliggörandet av akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget:

rådets beslut 2010/16/Gusp/RIF av den 30 november 2009 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism

Rättelser

Rättelser offentliggörs alltid sist då de kan röra endast vissa språk och variera i längd och innehåll mellan de olika språkversionerna (detta är också den enda avdelning av EUT som inte är synoptisk). Rättelser numreras inte:

rättelse till rådets beslut (EU) 2015/1509 av den 4 september 2015 om utnämning av en italiensk suppleant i Regionkommittén
Senaste uppdatering: 11.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida