ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

1.2 L-serien

1.2.1 Indelning av akter

Indelning och ordning i L-serien framgår av följande förteckning (se även EUR-LexPDF och Visual Guide — Official Journal typographical rulesPDF).

EUT – L-serien
L I – Lagstiftningsakter
Förordningar
Direktiv
Beslut
Budgetar
L II – Icke-lagstiftningsakter
Internationella avtal
Förordningar
Direktiv
Beslut
Rekommendationer
Riktlinjer
Arbetsordningar och rättegångsregler
Akter som antas av organ som inrättats genom internationella avtal
Interinstitutionella avtal
L III – Andra akter
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
L IV – Akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget
Anm.:
Den ordning i vilken publikationer från de olika utfärdande institutionerna och organen offentliggörs under respektive rubrik (”förordning”, ”direktiv” osv) finns under punkt 3.4.2.
I avsnitt L II, under rubrikerna ”förordningar”, ”direktiv” och ”beslut”, som överensstämmer med ordningen som nämns ovan och berörda utfärdande institutioner och organ, indelas akterna i följande ordning: 1) akter som grundas direkt på fördragen, 2) ”delegerade” akter, 3) genomförande­förordningar (för exempel, se översiktstabellerna).

Avdelningar

Akter som offentliggörs i L-serien av EUT delas in i olika avdelningar.

L I – Lagstiftningsakter

Denna avdelning innehåller ”lagstiftningsakter” i den betydelse som anges i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, det vill säga de förordningar, direktiv och beslut som antas

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (av Europaparlamentet och rådet gemensamt), eller
i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande (av rådet med Europaparlamentets medverkan eller av Europaparlamentet med rådets medverkan).

L I innehåller också Europeiska unionens allmänna budget (samt de ändringsbudgetar som hänger samman med denna), eftersom den antas enligt ett särskilt lagstiftningsförfarande.

Anm.:
Före den 1 december 2009 offentliggjordes Europeiska unionens allmänna budget i avsnitt L II under rubriken ”Slutgiltigt antagande av Europeiska unionens allmänna budget”. De olika organens inkomst- och utgiftsberäkningar, som tidigare offentliggjordes i serie L, återfinns nu i serie C.
L II – Icke-lagstiftningsakter

Denna avdelning innehåller ”icke-lagstiftningsakter”, det vill säga de förordningar, direktiv och beslut som inte antas genom ett lagstiftningsförfarande (delegerade akter, genomförandeakter och de akter som grundar sig direkt på fördragen [akter om internationella avtal, Gusp-beslut etc.]) samt andra akter (ECB:s riktlinjer, rekommendationer osv.).

L III – Andra akter

Denna avdelning innehåller andra akter, särskilt rörande Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

L IV – Akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget

Denna tillfälliga avdelning (numera upphörd) innehåller de akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratom-fördraget.

Indelning

I varje avdelning delas akterna in efter två kriterier:

a)
Efter typ (förordning, direktiv, beslut osv.).
b)
Därefter efter publikationsordningen för de utfärdande institutionerna (se punkt 3.4.2): Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europaparlamentet och rådet, rådet, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken, revisionsrätten osv.

Senaste uppdatering: 23.9.2019

Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida