ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

10.4 Velika in mala začetnica

Smernice za rabo velike in male začetnice, navedene v tem priročniku, temeljijo na pravilih Slovenskega pravopisa, ustaljeni rabi v slovenskih prevajalskih oddelkih institucij Evropske unije in dogovorih med prevajalskimi oddelki evropskih institucij, priznanimi slovenisti in strokovnjaki za pravo Evropske unije. Ta raba ponekod prinaša odmik od siceršnje rabe, npr. v slovenskih poročevalskih besedilih ali v slovenski zakonodaji, zato te smernice veljajo kot interni priročnik.

10.4.1 Velika začetnica

Imena institucij in organov

Navodila v zvezi z zapisovanjem uradnih in kratkih imen institucij in organov so v oddelku 9.5. Za nekatere posebnosti pri rabi velike in male začetnice glej zlasti opombe v oddelku 9.5.1.

Polni uradni naslovi dokumentov

Polne uradne naslove dokumentov pišemo z veliko začetnico.

Sklepi Sveta z dne 22. maja 2008 o izobraževanju odraslih
Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu
Zelena knjiga o teritorialni koheziji
Bela knjiga o povezovanju trgov hipotekarnih kreditov EU (COM(2007) 807 final)
Sporočilo Komisije o prednostnih nalogah politike v boju proti nezakonitemu priseljevanju državljanov tretjih držav (COM(2006) 402 final)
Opozorilo

Kadar „bela/zelena knjiga“ ali „sporočilo Komisije“ ni naslov dokumenta, uporabljamo malo začetnico.

Svet je predlagal, da Komisija pripravi belo knjigo o športu
zelena knjiga Komisije z naslovom Avtorske pravice v gospodarstvu znanja (COM(2008) 466 final)
sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom Strategija širitve in glavni izzivi za obdobje 2007–2008
sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o strategiji širitve in glavnih izzivih za obdobje 2007–2008
sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu Strategija širitve in glavni izzivi za obdobje 2007–2008

Skrajšani in nadomestni naslovi mednarodnih pogodb, sporazumov in konvencij

Rimska pogodba,
Maastrichtska pogodba (Pogodba o Evropski uniji),
Pariška pogodba (Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo),
Schengenski sporazum (Sporazum med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah),
Amsterdamska pogodba,
Lizbonska pogodba,
Pogodba o delovanju Evropske unije,
Brettonwoodski sporazum,
Lizbonska deklaracija,
Kjotski protokol,
Ženevska konvencija,
Aarhuška konvencija itd.

Kratki naslovi aktov sekundarne zakonodaje

Vrsta akta in številka:

Direktiva 91/155/ES
Uredba (ES) št. 862/2007

Vrsta akta (kadar je skrajšano ime konkretnega akta):

ob upoštevanju Uredbe
v nadaljnjem besedilu: Direktiva
člen 189b Pogodbe

Vsi ostali delni, skrčeni in poljubni naslovi, zlasti če označujejo vrsto besedila, se pišejo z malo začetnico.

10.4.2 Mala začetnica

Stvarna imena za nekaterimi zaimki ali pridevniki

Če je pred stvarnim imenom kazalni zaimek, (povratni) svojilni zaimek, svojilni ali vrstni pridevnik (npr. ta, omenjeni, navedeni), to ime pišemo z malo začetnico.

ob upoštevanju te pogodbe
drugi pododstavek člena 21 navedene uredbe določa
ob upoštevanju svojega poslovnika
Posebnost

Izjema je zapis „ta Uradni list“ (tj. ta številka Uradnega lista).

Češka, estonska, latvijska, litovska, madžarska, malteška, poljska, slovaška in slovenska različica so objavljene v tem Uradnem listu.

Dokumenti in organi, kadar so navedeni v množini

Direktive, sklepi, resolucije, izjave itd.:
v sklepih Sveta in predstavnikov vlad držav članic
iz uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta
Organi, skupine, odbori itd.:
delovne skupine za pripravo izhodišč za pogajanja z Evropsko unijo
oba odbora (EESO in OR)
Posebnost

Pri sklicevanju na ustanovne pogodbe („Treaties“) uporabljamo veliko začetnico: „Pogodbe“, „Pogodbi“. Tako jih ločimo od vseh ostalih pogodb („contracts“).

Izrazi za členitev dokumenta

Izraze za členitev dokumenta, kot so naslov, del, poglavje, oddelek, pišemo z malo začetnico.

Posebnosti

Izjemi sta izraza „priloga“ in „dodatek“: pišeta se z veliko začetnico.

Priloga 1
Dodatek 1
Priloga k Uredbi (EU) št. 7/2010 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Dokumenti, ki še nimajo izoblikovanega naslova ali še niso bili sprejeti

Dokumente, ki še nimajo izoblikovanega naslova oziroma še niso bili sprejeti, pišemo z malo začetnico.

obvestilo o nameravanem podpisu tehničnega sporazuma med Italijo, Madžarsko in Slovenijo o logistični podpori
sprejeta bo predlagana direktiva o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti
Komisija je 4. decembra 2006 predložila predlog sklepa Sveta o stališču Skupnosti
Evropska komisija je septembra 2006 predstavila tematsko strategijo za varstvo tal in predlog direktive o določitvi okvira za varstvo tal
Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES glede skupnega stališča Sveta o sprejetju uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina

Delni, skrčeni in poljubni naslovi

Delne, skrčene in poljubne naslove, zlasti če označujejo vrsto besedila, pišemo z malo začetnico:

kazenski zakonik,
carinski zakonik,
kadrovski predpisi,
finančna uredba,
kombinirana nomenklatura itd.

Na primer, polni uradni naslov:

Uredba (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 311/76 o zbiranju statističnih podatkov o tujih delavcih

lahko zapišemo z delnim, skrčenim ali poljubnim naslovom, kot so:

uredba o selitveni statistiki
selitvena uredba
uredba o statistikah selitev in mednarodne zaščite

Drugi občni samostalniki, ki označujejo vrsto

To vključuje sisteme, programe, partnerstva, tematska leta in praznike, vrste dokumentov ipd.:

identifikacijski sistem parcel,
svetovni vrh o trajnostnem razvoju,
e-pravosodje,
sistem satelitske navigacije Galileo,
program vseživljenjskega učenja,
evropsko leto enakih možnosti,
notranji trg EU,
skupna zunanja in varnostna politika,
lizbonska strategija,
haaški program,
bela knjiga o energetski politiki (razen če je „Bela“ del naslova),
evropski instrument za demokracijo in človekove pravice,
evropski sosedski in partnerski instrument,
vzhodno partnerstvo,
evro-sredozemsko partnerstvo,
sinergija Črnega morja,
ekonomska in monetarna unija,
sedmi okvirni program,
stockholmski program itd.
Posebnost

„Evropski gospodarski prostor“ se piše z veliko začetnico, ker je institucionaliziran v Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru.

Zadnja sprememba: 1. 4. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran