ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

5.9 Napotila

Napotilo je navedba o viru citata ali navedba o delu, ki je povezano z obravnavano temo, bodisi v besedilu ali v opombi pod črto. Treba je upoštevati obliko izvirnega številčenja uredb, direktiv, členov pogodb, zadev Sodišča itd. Ravno tako je treba paziti, da so citirani naslovi pravilno prepisani.

Napotila v besedilu morajo biti kratka in po možnosti v oklepaju.

5.9.1 Napotila na zakonodajo Unije

Oblika različnih napotil

Za napotila na zakonodajo Unije v besedilih, objavljenih v Uradnem listu, in za številčenje pravnih aktov glej prvi del.

V drugih publikacijah se lahko od pravil za navajanje aktov tudi odstopa. Vendar je treba opozoriti, da sestavni elementi naslova pravnega akta (vrsta akta, avtor, številka, datum in opredelitev vsebine) nikoli niso ločeni z vejicami in da za naslovom akta nikoli ni vejice:

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila […]
Izvedbena uredba (EU) št. 1273/2011 je odprla […]
Uredba Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti določa, da […]
Uredba (ES) št. 1186/2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti določa, da […]

razen če jo zahteva skladnja:

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), in zlasti člen 18(2) Uredbe.

Pri aktih o spremembi aktov mora naslov akta ravno tako tvoriti en sam sklop (med različnimi elementi naslovov aktov, ki se spreminjajo, ni ločil, razen če jih zahteva skladnja):

Uredba Komisije (EU) št. 1204/2009 z dne 4. decembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 968/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti

Raba „in“, „ter“ ali „do“

Kadar ne gre za Uradni list, veljata pri navajanju več uredb, členov itd. za rabo „in“, „ter“ ali „do“ naslednji pravili:

1.
pri navajanju do treh enot se uporablja „in“ oziroma „ter“ in navedejo se vse številke:
uredbe (EU) 2015/17, 2015/18 in 2015/19
(akti z isto domeno)
uredbe (EU) 2015/17, 2015/18 in 2015/19 ter (EU, Euratom) 2015/623
(akti z različnimi domenami)
členi 2, 3 in 4 (in ne „členi 2 do 4“)
2.
pri več kot treh navedbah:
uredbe (EU) 2016/52 do 2016/56
členi 2 do 8

V nobenem od naštetih primerov ne uporabljamo pomišljaja.

Napotila na Uradni list

Glej oddelek 3.1.

Zadnja sprememba: 11. 9. 2017
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran